eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową w m. Śmiłowo" oraz "Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo"Ogłoszenie z dnia 2022-04-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową w m. Śmiłowo” oraz „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pilski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Niepodległości 33/35

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 210 94 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiat.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pila

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 526 26 05 735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Siemiradzkiego 5a

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-763

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/gddkia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową w m. Śmiłowo” oraz „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6871bcc1-79f7-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00121879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028453/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028872/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.272.1.2022.II

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową w m. Śmiłowo” oraz „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo”.
2. Zamówienie obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową nr 1177P wraz z przebudową skrzyżowań z drogami gminnymi oraz budowę nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo.
3. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
1) Pierwsza część zamówienia obejmuje budowę nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo
1) zakres robót drogowych obejmuje:
- przeniesienie wlotu drogi powiatowej nr 1177P na skrzyżowanie z drogą krajową nr 10,
- budowę odcinka od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej (ul. Przemysłowa),
- budowę skrzyżowania projektowanego odcinka z ul. Przemysłową (droga gminna),
- budowę odcinka od drogi gminnej – ul. Przemysłowa do aktualnego przebiegu drogi powiatowej nr 1177P,
- budowę włączenia projektowanego odcinka do istniejącej drogi powiatowej nr 1177P,
- budowę nowych chodników,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych,
- regulację wysokościową istniejącego zjazdu publicznego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- montaż doświetlenia przejść dla pieszych.
2) Wykonawca nie może udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty na okres krótszy niż 36 miesięcy (kryterium oceny ofert – pkt 16 SWZ);
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu nadzoru nad realizacją robót dysponował kierownikiem budowy oraz kierownikami robót branżowych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kierowników robót branżowych niezwłocznie przed zawarciem umowy.
4) szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 3.1. do SWZ.
4. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drodze a także do utrzymania ruchu publicznego na drodze objętej zamówieniem w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać,
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.
6. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę.
7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.
8. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) obsługa układarki mas bitumicznych;
2) obsługa walca drogowego;
3) obsługa koparko-ładowarki;
4) obsługa innego sprzętu;
5) roboty brukarskie.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
9. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez wykonawców. Udział wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, brak odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.5.) Wartość części: 1490077,35 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową w m. Śmiłowo” oraz „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo”.
2. Zamówienie obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową nr 1177P wraz z przebudową skrzyżowań z drogami gminnymi oraz budowę nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo.
3. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
1) Druga część zamówienia obejmuje rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową w m. Śmiłowo
1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 10 na odcinku od km 190+560 do km 190+870 wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 1177P i wprowadzeniem segregacji poziomej ruchu poprzez wydzielenie pasów dla pojazdów skręcających w lewo,
2) zakres robót drogowych obejmuje m.in.:
- wzmocnienie nawierzchni i poszerzenie jezdni drogi krajowej nr 10,
- przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową,
- likwidację istniejącego skrzyżowania i budowę nowego skrzyżowania z drogą powiatową,
- przebudowę chodników i zjazdów do posesji,
- budowę zasilania dla znaków aktywnych i oświetlenia przejść dla pieszych,
- budowę oświetlenia drogowego,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej,
- budowę odwodnienia powierzchniowego wraz z kanalizacją deszczową i systemem odprowadzania wód opadowych;
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu nadzoru nad realizacją robót dysponował kierownikiem budowy oraz kierownikami robót branżowych,
4) szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 3.2. do SWZ.
4. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drodze a także do utrzymania ruchu publicznego na drodze objętej zamówieniem w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać,
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.
6. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę.
7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.
8. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) obsługa układarki mas bitumicznych;
2) obsługa walca drogowego;
3) obsługa koparko-ładowarki;
4) obsługa innego sprzętu;
5) roboty brukarskie.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
9. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez wykonawców. Udział wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, brak odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.5.) Wartość części: 1459571,81 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1912215,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2174089,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1912215,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S. A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 2530033758

7.3.3) Ulica: ul. Podmiejska 2

7.3.4) Miejscowość: Drawsko Pomorskie

7.3.5) Kod pocztowy: 78-500

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

branża wodno-kanalizacyjna - Z.U.H. HYDRAULIK B. Mikołajczak
branża elektryczna i branża teletechniczna P.P.H.U. OŚWIETLENIE inż. Dariusz Ostrowski

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1912215,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2872725,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3017748,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2872725,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S. A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 2530033758

7.3.3) Ulica: ul. Podmiejska 2

7.3.4) Miejscowość: Drawsko Pomorskie

7.3.5) Kod pocztowy: 78-500

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

branża wodno-kanalizacyjna - Z.U.H. HYDRAULIK B. Mikołajczak
branża elektryczna i branża teletechniczna P.P.H.U. OŚWIETLENIE inż. Dariusz Ostrowski

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2872725,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.