eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osowiec-Twierdza › Dostawa odzieży bhp i obuwia roboczego dla pracowników Biebrzańskiego Parku NarodowegoOgłoszenie z dnia 2021-07-20

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00121397 z dnia 2021-07-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży bhp i obuwia roboczego dla pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200667985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 8

1.5.2.) Miejscowość: Osowiec-Twierdza

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-110

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biebrza.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biebrza.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży bhp i obuwia roboczego dla pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5f93470-e952-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00121397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011386/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa odzieży bhp i obuwia roboczego dla pracownikow parku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
5. Dane postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: sekretariat@biebrza.org.pl
7. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@biebrza.org.pl
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. W związku z powyższym, udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO na temat przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę pełni Pan Paweł Gudel. Z IOD można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie Administratora w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,
3) Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
- zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),- podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), wynikających z prawa Unii i prawa polskiego - (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej ewentualnego wycofania,
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania tj. przez czas wykonania umowy i upływ okresu przedawnienia roszczeń,
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy,
7) dane osobowe, które nam Państwo powierzacie są odpowiednio zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem i utratą. Dane osobowe w celach wymienionych w pkt. 3 powyżej będziemy przetwarzać, tj. do czasu zakończenia współpracy i upływu okresu przedawnienia roszczeń,
8) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa do uzyskania danych, jak też podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy,
9) nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
10) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
11) posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
12) państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego bhp dla pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego wykonanych według wytycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.

Zakres zamówienia w rozbiciu na poszczególne elementy :

Kapelusz z moskitierą - 10 szt.,
Czapka robocza ocieplana - 49 szt.,
Ubranie robocze letnie - 55 - szt.,
Ubranie robocze ocieplane - 43 szt.,
Koszula flanelowa - 10 szt.,
Kpl. przeciwdeszczowy - 26 szt.,
Obuwie robocze - 10 par,
Obuwie terenowe - 61 par,
Buty gumowe - 13 par,
Buty gumowo-filcowe - 11 par,
Buty gumowe wodery - 5 par,
Kpl. przeciwdeszczowy typu goratex z podpinką polarową - 4 szt.,
Buty zimowe(śniegołazy) 6 par.

2. W przypadku gdy w opisie pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy takie zapisy rozumieć jako zobrazowanie przykładowych parametrów materiałów, itp. Nie mają na celu naruszenia art. 16 jak także art. 99, art.100 i art. 101 Pzp , a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów równoważnych pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w SWZ. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały wymienione w SWZ mogą być zastąpione materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ. Równoważne produkty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.
W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający zleci, a Wykonawca przyjmie do wykonania dostawę odzieży roboczej i obuwia roboczego, dla pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego ujętych w złożonej ofercie.
3. Pracownicy Zamawiającego, którym przysługuje odzież robocza i obuwie robocze bhp zgłoszą się do Wykonawcy z imiennym wykazem odzieży w celu jej pobrania. Wydanie odzieży nastąpi w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiającego.
4. W przypadku dostarczenia artykułów, które objęte są przedmiotowym zamówieniem do siedziby Zamawiajacego, koszt ich dostawy ponosi Wykonawca.
5. Wyszczególnione w ust. 2 (tabela opisu przedmiotu zamówienia ilości poszczególnych odzieży i obuwia roboczego) stanowią szacunkowe zestawienie asortymentu planowanego do dostawy w roku 2021. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie rodzaju i ilości poszczególnych asortymentów wyszczególnionych w rozdziale V ust. 2 SWZ przy zastosowaniu cen jednostkowych zgodnych ze złożoną ofertą. Zmiany ilościowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale V ust. 2 SWZ zostaną dokonane w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości poszczególnych sortów bhp w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości zamówienia do 10% zamawianej ilości towaru w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego.
7. Nie ustala się minimalnej wartości jednorazowej dostawy realizowanej w oparciu o zlecenie Zamawiającego.
8. Na realizowane dostawy Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji (art. 577 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późniejszymi zmianami)).

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

18200000-1 - Odzież wierzchnia

18220000-7 - Odzież przeciwdeszczowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw odzieży, obuwia roboczego i artykułów BHP maksymalnie do 10% w stosunku do ilości zamówienia podstawowego. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na ilości odzieży bhp i obuwia roboczego. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie trwania umowy. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 6 do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał co najmniej dwie dostawy odzieży i obuwia roboczego BHP o wartości nie niższej niż 40 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. XIV SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-darczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy ZamPubl., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiajacy nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ;
2. Formularz cenowy – załącznik nr 6 do SWZ;
3. Oświadczenie, októrym mowa w Rozdziale XIV pkt 1 SWZ -załącznik nr 8 do SWZ ;
4. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w w Rozdziale XIX pkt 3 SWZ -załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5. Wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z Rozdziałem XI pkt 5 SWZ (jeżeli dotyczy);
6. Dokument/-y, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z z Rozdziałem XI pkt 11 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVI pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.
2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności istotnych mających wpływ na zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, niezależnych od żadnej ze Stron umowy, z tym zastrzeżeniem, że konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zwiększenia ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór wykonawcy;
b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
3. Przewiduje się nadto możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy, w zakresie dotyczącym nie zrealizowanej części przedmiotu umowy – wynagrodzenie brutto zostanie odpowiednio zmodyfikowane, a wynagrodzenie netto zostaje bez zmian.
b) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, Wykonawca ma możliwość dostarczenia odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (niniejsza zmiana nie może skutkować zmianą ceny jednostkowej).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje, że do negocjacji ofert zaprosi 3 wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu, a których oferty spełniają w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert, tj. cena ryczałtowa brutto, deklarowany okres gwarancji jakości.
2021-07-20 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.