eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonowo Pomorskie › Przebudowa drogi gminnej Konojady - Tomki odcinek od km 0+000 do km 0+810,00 (II)Ogłoszenie z dnia 2021-07-20

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00121380 z dnia 2021-07-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Konojady – Tomki odcinek od km 0+000 do km 0+810,00 (II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 28

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonowo Pomorskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 69 76 800

1.5.8.) Numer faksu: 56 69 76 801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jablonowopomorskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej Konojady – Tomki odcinek od km 0+000 do km 0+810,00 (II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36f8ed2e-e979-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00121380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002057/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki odcinek od km 0+000 do km 0+810,00

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jablonowopomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w j.polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, jest platforma zakupowa zwana dalej „Platformą”, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/jablonowopomorskie i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na stronie postępowania). Moduł „Wyślij wiadomość” nie służy do składania ofert. 3. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Platformy za pomocą formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie przedmiotowego postępowania. 4. Dokumentacja postępowania, w tym pytania, odp. i zmiany SWZ dostępne będą pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jablonowopomorskie .
5. Z listy postępowań należy wybrać przedmiotowe postępowanie, aby przejść do zamieszczonej przez
Zamawiającego dokumentacji postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” dostępnym w zakładce „Regulamin” oraz w „Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępnej w zakładce „Instrukcje” u dołu strony https://platformazakupowa.pl .
2. Niezbędne minimalne wymaganiem sprzętowo-aplikacyjnym umożliwiające korzystanie z ww. platformy zakupowej jest:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
8) posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego do podpisywania plików w postaci elektronicznej.
3. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji zamieszczonej na Platformie dotyczącej pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania przy użyciu Platformy.
5. Ofertę i inne dokumenty, o których mowa w niniejszej SWZ należy wczytać jako załączniki na Platformie według Instrukcji dla Wykonawców dotyczących korzystania z Platformy.
6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), tj. m.in. .doc, .odt, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .ppt, .pdf, .jpg, .zip, .7Z. Przy czym Zamawiający zaleca wykorzystanie plików w formacie .pdf. .zip, .7Z lub innych o ile są bezpłatne lub powszechnie stosowane.
7. Informacje na temat kodowania danych (szyfrowania danych):
pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku będzie dostępna dopiero po upływie terminu otwarcia ofert, po jego odszyfrowaniu przez Zamawiającego.
8. Zamawiający nie zwoła zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ
9. Posiadanie konta na platformie oraz składanie ofert nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Wykonawców.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie postępowania na Platformie Zakupowej w formie komunikatu publicznego.
11. Zaleca się Wykonawcom założenie konta użytkownika na Platformie.
12. Założenie lub posiadanie na Platformie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę warunków aktualnego „Regulaminu platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” udostępnionego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/jablonowopomorskie w zakładce u dołu strony pn. „Regulamin”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu jest Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych - e-mail: iodo@jablonowopomorskie.pl ;
3) Zamawiający nie działa przez przedstawiciela administratora danych osobowych;
4) dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem nr IIPP.271.1.6.2021 pn. „Przebudowa drogi gminnej Konojady – Tomki odcinek od km 0+000 do km 0+810,00 (II)”;
5) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa;
6) dane osobowe będą przechowywane, przez okres co najmniej 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a właściwym organem;
7) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
9) zgodnie z RODO Wykonawcy przysługuje:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z niniejszym postępowaniem i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
10) Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z RODO Wykonawcy nie przysługuje:
- prawo do przenoszenia danych osobowych,
- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, po złożeniu oferty,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do usunięcia danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IIPP.271.1.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Konojady – Tomki odcinek od km 0+000 do km 0+810,00. Lokalizacja robót: powiat brodnicki, gmina Jabłonowo Pomorskie, obręb 0010 Konojady, działka numer 269.
2. Zakres robót będzie obejmował m.in.:
1) dostosowanie drogi do wymaganych parametrów technicznych,
2) stworzenie dobrych i bezpiecznych warunków przejazdu pojazdów oraz ruchu pieszych,
3) poszerzenie jezdni do 5,0 m,
4) wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni bitumicznej,
5) wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
6) nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych jezdni,
7) przebudowę istniejącego chodnika oraz budowę dalszego odcinka,
8) przebudowę i budowę zjazdów do zabudowań i na pola uprawne,
9) wymiana pokryw studziennych na kanalizacji sanitarnej,
10) nałożenie na istniejące kable teletechniczne dwudzielne rury ochronne na odcinku o długości 64 m, zgodnie z wytycznymi dot. uzgodnień projektu budowlanego,
11) roboty uzupełniające i wykończeniowe, w tym plantowanie i porządkowanie terenu, oczyszczenie rowów, wykonanie oznakowania, itp.
3. Szczegółową dokumentację techniczną opisu przedmiotu zamówienia w tym: projekt budowlany, przedmiar robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, zawarto w załączniku nr 1 do SWZ.
4. Przedmiar robót, zawarty w załączniku nr 1 do SWZ, nie stanowi wyłącznej podstawy do obliczenia ceny oferty, którą należy skalkulować w oparciu o całą dokumentację projektową i zasady określone w rozdziale XVII SWZ.
5. UWAGA - Materiały rozbiórkowe w postaci kostki brukowej/betonowej oraz z frezowania nawierzchni bitumicznej należą do Zamawiającego. Kostkę brukową należy spaletować i przekazać inwestorowi. Dokładne miejsce wywozu wskazanych w zdaniu pierwszym materiałów rozbiórkowych zostanie wskazane Wykonawcy po zawarciu umowy. Miejsce wywozu będzie się znajdowało w odległości do 5 km od miejsca realizacji inwestycji.
6. Drzewo z wycinki stanowi własność inwestora. Miejsce wywozu drewna będzie się znajdowało w obrębie do 15 km od miejsca realizacji inwestycji.
7. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, wykonania odcinka próbnego o powierzchni min. 500 m2 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na odcinku drogi wskazanej w przedmiotowym postępowaniu. Dokładne miejsce wykonania odcinka próbnego zostanie ustalone na etapie budowy z Zamawiającym. Konstrukcja odcinka próbnego będzie dotyczyła wykonania wyłącznie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych.
8. Zgodnie z art. 95 Pzp, Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawcy (o ile zostaną zgłoszeni) do zatrudnienia na podstawie umowy, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z robotami budowlanymi, tj. czynności fizyczne przy robotach budowlanych związanych z robotami ziemnymi i robotami drogowymi. Obowiązki Wykonawcy określa treść projektowanych postanowień umownych. W celu weryfikacji zatrudnienia pracowników, Zamawiający ma prawo żądać dokumentów wskazanych w art. 438 ust. 2 pkt 1-4 Pzp.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów za oceniane kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający ustanawia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a) doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości pojedynczej umowy nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. Przy czym ww. robota musi obejmować budowę lub przebudowę lub remont drogi o nawierzchni: bitumicznej lub z betonu asfaltowego lub z mieszanki mineralno-bitumicznej, o długości drogi nie mniejszej niż 800 m .
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców składa w ofercie oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp.
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XIII SWZ składane są przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;
b) wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: będzie dysponował w realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, wykonującą zadania kierownika budowy, która będzie posiadała:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy budowie lub przebudowie dróg na stanowisku kierownika budowy;
lub
• inne ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy budowie lub przebudowie dróg na stanowisku kierownika budowy;

Uprawnienia, o których mowa powyżej obejmują uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców składa w ofercie oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp.
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XIII SWZ składane są przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp;

c) warunek dotyczący wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: będzie dysponował w realizacji przedmiotowego zamówienia, co najmniej po jednej sztuce, następującymi narzędziami (urządzeniami):
• układarką mas bitumicznych,
• walcem stalowym,
• zagęszczarką lub płytą wibracyjną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: d) w celu wykazania spełniania braku podstaw do wykluczenia - wykonawcy składają następujące podmiotowe środki dowodowe:
• zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-b i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego;
• oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;
• odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) w przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający będzie wymagał dokumentów wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 lit. b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, a dokument wskazany w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, lub gdy dokument ten nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis § 4 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Szczegółowy opis wykazu zawarto w Rozdziale XIII SWZ.
1) Środki dowodowe składane wraz z ofertą:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) Środki dowodowe, składane na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ustawy Pzp: Stosownie do treści art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale XII ust. 1 lit. a) SWZ wezwani Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca składający ofertę bezpośrednio uczestniczył;
b) w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale XII ust. 1 lit. b) SWZ wezwani Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale XII ust. 1 lit. c) SWZ wezwani Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
a) Formularz ofertowy;
b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. spółki cywilne, konsorcjum;
d) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415);
e) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ, z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozdziale XIII SWZ;
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na których zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną wykonawca się powołuje w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
g) Informacje dot. tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 14 (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w Rozdziale XII ust. 1 lit. a) i lit. b) SWZ musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, a warunek określony w Rozdziale XII ust. 1 lit. c) SWZ Wykonawcy mogą wykazywać łącznie.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 (powyżej) , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Dopuszczalne jest poleganie na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Tym samym Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w art. 125 PZP, składa każdy z wykonawców odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca składający ofertę bezpośrednio uczestniczył.
9. Do ofert należy dołączyć - Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. spółki cywilne, konsorcjum.
10. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jablonowopomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, w formie o której mowa w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega konieczność obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 Pzp w postaci wykonania nawierzchni bitumicznej (warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej) przez tego Wykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie z art. 274 ust. 1 Pzp potwierdzi posiadanie doświadczenia określonego w rozdziale XII ust. 1 lit. a SWZ.
3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie, jak składana oferta, tj.:
1) w formie elektronicznej, przez co należy rozumieć postać elektroniczną opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (np. skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej (papierowej), w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do treści art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bądź też poprzez opatrzenie elektronicznej kopii (np. skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej (papierowej) kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
UWAGA - Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
UWAGA - Zamawiający prosi, aby wykonawcy nie zamieszczali podpisu elektronicznego w sposób utrudniający odczytanie treści podpisywanego dokumentu. Proszę o umieszczanie podpisu określonego w formie znacznika czasu lub graficznego symbolu podpisu w miejscu niezadrukowanym tekstem lub w miejscu wyznaczonym w treści podpisywanego formularza.
2021-07-20 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.