eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokółka › Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie SokólskimOgłoszenie z dnia 2023-03-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SOKÓLSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: ZARZĄD POWIATU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Sokółka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857110876

1.5.8.) Numer faksu: 857112008

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@sokolka-powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka-powiat.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8834968-9e2a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121248

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031913/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie gminy Szudziałowo

1.3.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063289

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR-VIII.272.1.2023.DM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3575312,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje zrealizowanie zamówienia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegającego na:
a. wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1268B Babiki – Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych)
b. przebudowie drogi powiatowej 1268B Babiki – Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim.
2) Zamawiający, stosownie do treści art. 95 ustaw Pzp wymaga realizacji zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego przedmiotowego zamówienia – Załącznik nr 4.1 do SWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności:
 rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;
 sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;
 uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
4) Szczegółowy zakres, wymagania i sposób realizacji zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy - stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.
5) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 4.1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 3522448,62 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje zrealizowanie zamówienia pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim”.
2) Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczą w szczególności:
 reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem;
 sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót, sprawdzenie innych pomiarów sytuacyjno -wysokościowych;
 organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;
 zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;
 sprawdzenie i zaopiniowanie harmonogramu robót, zaopiniowanie programu zapewnienia jakości (PZJ).
 prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robot i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych - w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę;
 akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST;
 akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia;
 kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz;
 egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy;
 sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji i wykalibrowania sprzętu do pomiarów i badań, używanego przez Wykonawcę i na tej podstawie - dopuszczenie do użytku;
 sprawdzanie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach na gruncie;
 przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego;
 sprawdzenie częściowego i ostatecznego rozliczenia robót i potwierdzenie go do wypłaty;
 udział w pracach komisji odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego, po uprzednim sprawdzeniu usunięcia wad i powiadomieniu o tym Zamawiającego;
 ilość pobytów na budowie oraz ilość pobytów w siedzibie Zamawiającego według potrzeb dla prawidłowej realizacji zadania;
 uczestniczenie w koordynacyjnych spotkaniach roboczych zwoływanych przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, nie częściej niż raz w tygodniu przez okres realizacji Inwestycji;
 strony ustalają, że Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego;
 wszelkie odstępstwa od dokumentacji na realizację robót wymagają akceptacji Zamawiającego;
 godziny pracy Inspektora Nadzoru winny być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy robót;
 rozliczenia Umowy w przypadku jej wypowiedzenia;
 Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów do odbioru ostatecznego i dopuszczenia do użytkowania obiektu;
 nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i poświadczenie ich wykonania.
3) Zamawiający, stosownie do treści art. 95 ustaw Pzp wymaga realizacji zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego przedmiotowego zamówienia – Załącznik nr 4.2 do SWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
 rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;
 sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;
 uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
5) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 4.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 52863,73 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ze
względu na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, natomiast Zamawiający nie ma
możliwości zwiększenia tej kwoty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5264799,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8487000,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp,
ze względu na fakt, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W niniejszym postępowaniu w zakresie części II zamówienia, Zamawiający wskazał, iż Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zamówienia pn. ,, Przebudowa
drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy
Szudziałowo w Powiecie Sokólskim. Zamawiający w dniu 03 marca 2023 r. unieważnił postępowanie w zakresie I części zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki –
Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim
na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ze względu na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, natomiast Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.
Unieważnienie postępowania na wykonanie robót budowalnych, na istotny wpływ na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania, bowiem powoduje, iż świadczenie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami, stało się bezprzedmiotowe.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26691,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.