eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby 3 budynków pozostających w zarządzie PGK w SuwałkachOgłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby 3 budynków pozostających w zarządzie PGK w Suwałkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000151868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sejneńska, 82

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgk.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.suwalki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ebc246cf-929a-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby 3 budynków pozostających w zarządzie PGK w Suwałkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebc246cf-929a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014005/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby 3 budynków pozostających w zarządzie PGK w Suwałkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039058

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 593851,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 instalacji fotowoltaicznych
1) Na dachu budynku administracyjnego PGK przy ul Sejneńskiej 82
a. Ilość modułów fotowoltaicznych: 46 szt.
b. moc łączna instalacji: 20,93 kW
2) Na dachu budynku garażowego PGK przy ul. Sejneńskiej 82
a. Ilość modułów fotowoltaicznych: 63 szt.
b. moc łączna instalacji: 28,67 kW
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Wykonania infrastruktury i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej,
2) Dostawy i instalacji paneli fotowoltaicznych
3) Dostawy i instalacji inwerterów
4) Podłączenie urządzeń z siecią ethernetową inwestora (sieć lan lub wifi). Wraz z uruchomieniem wizualizacji pracy instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem oprogramowania producenta inwertera lub innego dedykowanego do obsługi instalacji fotowoltaicznych.
5) Wykonania pomiarów elektrycznych po stronie DC i AC w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
6) Przeszkolenia użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
7) Wykonania dokumentacji zgłoszeniowej w zakresie obowiązującej procedury przyłączeniowej na zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD).
8) Zgłoszenie instalacji o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej do właściwego OSD .
4. Szczegółowy opis elementów instalacji i robót budowlanych wchodzących w skład zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SWZ dokumentacja projektowa zawierająca: projekty instalacji fotowoltaicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i pomocniczo przedmiary robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 279491,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 1 instalacji fotowoltaicznych
3) Na dachu hali targowej przy ul. Sejneńskiej 6 D
a. Ilość modułów fotowoltaicznych: 109 szt.
b. moc łączna instalacji: 49,6 kW
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Wykonania infrastruktury i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej,
2) Dostawy i instalacji paneli fotowoltaicznych
3) Dostawy i instalacji inwerterów
4) Podłączenie urządzeń z siecią ethernetową inwestora (sieć lan lub wifi). Wraz z uruchomieniem wizualizacji pracy instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem oprogramowania producenta inwertera lub innego dedykowanego do obsługi instalacji fotowoltaicznych.
5) Wykonania pomiarów elektrycznych po stronie DC i AC w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
6) Przeszkolenia użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
7) Wykonania dokumentacji zgłoszeniowej w zakresie obowiązującej procedury przyłączeniowej na zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD).
8) Zgłoszenie instalacji o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej do właściwego OSD .
3. Szczegółowy opis elementów instalacji i robót budowlanych wchodzących w skład zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SWZ dokumentacja projektowa zawierająca: projekty instalacji fotowoltaicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i pomocniczo przedmiary robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 314359,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 217455,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 377671,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 217455,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520316203

7.3.3) Ulica: ul. gen. Władysława Sikorskiego 16A

7.3.4) Miejscowość: Zamość

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 217455,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 13

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193110,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 366038,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 193110,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SUN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365180025

7.3.3) Ulica: ul. Towarowa 9D

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-416

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 193110,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.