eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskichOgłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Suwałki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b16a1ad6-a072-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b16a1ad6-a072-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00119602

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033765/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 – wymiana stopni kominiarskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00066893

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 57214,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obrębie dachu budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz naprawa czerpni powietrza zlokalizowanej na dziedzińcu wewnętrznym. Zakres rzeczowy robót obejmuje następujące elementy:
1) wymiana poszycia stopni oraz ław kominiarskich wraz z malowaniem konstrukcji,
2) obicie luźnych tynków oraz uzupełnienie ubytków w tynku na kominach oraz ściankach attykowych wraz wykonaniem powłok malarskich,
3) likwidacja przecieków w obrębie rynien i obróbek blacharskich,
4) wymiana kominków wentylacyjnych (odpowietrzających),
5) naprawa czerpni powietrza.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z dokumentacją fotograficzną.
3. Szacunkowy zakres robót objęty zamówieniem określa załącznik nr 2a – Kosztorys ofertowy.
4. Budynek Urzędu Miejskiego składa się z zespołu budynków usytuowanych w zbiegających się pierzejach ulic Kościuszki i Mickiewicza w Suwałkach. Obiekt jest objęty prawną ochroną konserwatorską i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-73 decyzją Kl. WKZ 534/73/d/80
z dnia 11.03.1980 r.
5. Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Suwałk nr 84/2017 (znak: AGP.6740.96.2017.EW) z dnia 14.04.2017 r.
6. Zamówienie obejmuje częściowe wykonanie robót w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i stanowi kontynuację zakresu określonego w projekcie budowlanym. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie dołączy do oferty wypełniony formularz cenowy umożliwiający Wykonawcy i Zamawiającemu rozliczenie rodzaju i ilości wykonanych robót.
7. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin w terenie oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Dochodzenie roszczeń po podpisaniu umowy z tytułu nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich okoliczności nie będzie stanowić podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
8. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam określonych spoczywa na Wykonawcy. W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach. W przypadku przywołanych w SWZ norm (jeżeli nie określono tego szczegółowo) rozumie się normy aktualne. W pozostałych przypadkach (opis przedmiotu zamówienia za pomocą ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych) za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie "typu" towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim wskazaniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze parametry, standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne niż wskazane w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59644,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73827,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59644,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Osiński - Osiński Cleaner

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8441399082

7.3.4) Miejscowość: Suwałki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-402

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59644,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

ZP.271.6.2023

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.