eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem mieniem wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatów: iławskiego, ostródzkiego, lidzbarskiego, olsztyńskiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem mieniem wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatów: iławskiego, ostródzkiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-448

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kowr.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa osoba prawna / Agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem mieniem wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatów: iławskiego, ostródzkiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf0415df-a145-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00119094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072085

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OLS.WOP.260.5.2023.SB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 533290,04 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 58658,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem mieniem wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatów: iławskiego, ostródzkiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego.
2. W szczególności, w ramach przedmiotu zamówienia wykonywane będą następujące czynności:
1) administracyjno-biurowe tj. prowadzenie rejestracji spraw w szczególności
w systemie Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją, kompletowanie dokumentacji i informacji w zakresie konkretnych spraw, przygotowywanie korespondencji i odpowiedzi na pisma oraz udzielanie informacji głównie z zakresu administrowania, zarządzania i ewidencjonowania mienia zagospodarowanego
i niezagospodarowanego,
2) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży, dzierżawy, w związku z przedłużeniem umów dzierżaw w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych,
3) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania oraz przeznaczonych do przekazania w trwały zarząd,
4) lustracje nieruchomości zgłoszonych do dopłat,
5) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
6) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie zawierającego dokumentację fotograficzną,
7) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
8) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
9) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich urzędów gmin, sołectw i innych właściwych jednostek,
10) odbiór dokumentów z instytucji samorządowych oraz innych (m.in. wypisów
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odbiór dokumentów z biura katastru),
11) sporządzanie umów dzierżawy oraz aneksów do umów,
12) przygotowanie dokumentacji do archiwizacji,
13) przekazywanie wykazów i ogłoszeń do Izb Rolniczych wg. właściwości,
14) sporządzanie sprawozdań z czynności wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się także w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 4 do SWZ.
4. Jest to zamówienie na usługę o kodzie alfanumerycznym słownika podstawowego CPV 79500000-9.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamówienie ze względu na zakres czynności oraz zaplanowane środki na jego realizację nie może być podzielone na mniejsze zadania.
6. Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1320).
Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w § 1 projektowanych postanowień umowy, które stanowią załącznik Nr 4 do SWZ.
7. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 3 i § 10 projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79500000-9 - Dodatkowe usługi biurowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 70000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU „CZESPOL” Czesław Łysikowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8161236290

7.3.3) Ulica: Czarny Kierz 27

7.3.4) Miejscowość: Kiwity

7.3.5) Kod pocztowy: 11-106

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.