eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówekOgłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Brzeski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412444

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Robotnicza 20

1.4.2.) Miejscowość: Brzeg

1.4.3.) Kod pocztowy: 49-300

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@brzeg-powiat.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://brzeg-powiat.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117033

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00098343

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.11. Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.12. Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy

Przed zmianą:
2

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
Data do

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
2024-12-01

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
18

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 4, Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
Data do

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 4, Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
2024-12-01

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 4, Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:

Po zmianie:
18

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
UZUPEŁNIENIE W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności
wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – przesłanka
obligatoryjna.

Po zmianie:
UZUPEŁNIENIE W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności
wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – przesłanka
obligatoryjna.

Uzupełnienie do terminu realizacji:
- dot. części II zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się pełnić czynności nadzoru inwestorskiego w czasie trwania robót objętych zadaniem, o którym mowa w części I zamówienia oraz w okresie gwarancji na te roboty, tj. w okresie od dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy do czasu ostatecznego rozliczenia z wykonawcą robót po zakończeniu okresu gwarancji.
Umowny termin realizacji zadania inwestycyjnego przez wykonawcę robót budowlanych ustalono na okres 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

-dot. części IV zamówienia:III
Wykonawca zobowiązuje się pełnić czynności nadzoru inwestorskiego w czasie trwania robót objętych zadaniem, o którym mowa w części III zamówienia oraz w okresie gwarancji na te roboty, tj. w okresie od dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy do czasu ostatecznego rozliczenia z wykonawcą robót po zakończeniu okresu gwarancji.
Umowny termin realizacji zadania inwestycyjnego przez wykonawcę robót budowlanych ustalono na okres 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-03 12:00

Po zmianie:
2023-03-06 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-03 12:15

Po zmianie:
2023-03-06 13:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-01

Po zmianie:
2023-04-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.