eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Bieżące utrzymanie i pielęgnacja istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej w Dębicy na rok 2022Ogłoszenie z dnia 2022-04-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej w Dębicy na rok 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 146838229

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umdebica@umdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie i pielęgnacja istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej w Dębicy na rok 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6feda109-a04e-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00116812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00034756/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Dębica w roku 2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00081372/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.6.2022.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 150000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usług polegających na bieżącym utrzymaniu i pielęgnacji istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej w Dębicy w terminie: od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie nasadzeń według projektu wykonawczego.
Uwaga. Ulegną zmianie ilości nasadzeń. Nie planuje się nasadzeń według plansz:
- A4 W, A4 J Kwietnik Skwer Kotfisa
- C2 Park Skarbek-Borowskiego – krokusy
- C3 Rondo 3 Maja – krokusy
- B4 Rabaty przy Placu Kazimierza – pod drzewami
- B5 Rabaty Ratusz
- C1 oraz C4 Rynek – nowe nasadzenia
2) Wymiana gruntu w rabatkach – użyźnienie torfem lub kompostem.
3) Uzupełnienie braków kory oraz włókniny w istniejących obsadzeniach trwałych zieleni miejskiej na powierzchni ok. 80 m2 (gr. min 5cm).
4) Uzupełnienie narzutu kamiennego na powierzchni ok 50 m2 (gr. min 4 cm, uziarnienie 8-16 mm).
5) Utrzymanie i pielęgnacja wszystkich projektowanych nasadzeń oraz istniejących obsadzeń trwałych na wskazanych terenach zieleni miejskiej.
6) Koszenie traw wokół wydzielonych terenów zieleni miejskiej minimum 6 razy w ciągu roku (z grabieniem i wywiezieniem) oraz ich utrzymanie (zbieranie śmieci i innych zanieczyszczeń) powierzchnia około 15225 m2 . Nie wlicza się Parku Jordanowskiego, Skweru Kotfisa oraz terenu przy nasadzeniach w parku im. Wł. Skarbek-Borowskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 169128,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 169128,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 169128,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8720003321

7.3.3) Ulica: Ratuszowa 12

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 169128,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.