eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiernozia › Racjonalizacja zużycia energii w budynku Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KiernoziOgłoszenie z dnia 2022-04-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Racjonalizacja zużycia energii w budynku Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KIERNOZIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sobocka 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kiernozia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-412

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277-90-80

1.5.8.) Numer faksu: 24 277-90-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminywkiernozi@xl.wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiernozia.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Racjonalizacja zużycia energii w budynku Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2228b7eb-a560-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00116467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046928/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Racjonalizacja zużycia energii w budynku Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00088888/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.P.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w budynku Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500,
- opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych i wykonawczych,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków, pozwoleń (w tym m.in. decyzji ornitologicznej jeżeli będzie niezbędna),
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w podziale na poszczególne branże,
- opracowanie przedmiarów robót,
-po wykonaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych, przygotowanie i złożenie do właściwego organu odpowiedniego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych i/lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych,
- wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji robót budowlanych,
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem instalacji gazowej w użytkowanie,
- obsługę geodezyjną,
- uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie/dokonanie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych – jeżeli będzie wymagane,
- sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4) lit a-b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jest określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w Załączniku Nr 5 do SWZ – Projekcie umowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji określa poniższa dokumentacja: Załącznik Nr 10 do SWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy, Załącznik Nr 11 do SWZ – Audyty energetyczne
5. Gwarancja:
5.1. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia wynosi od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) licząc od bezusterkowego końcowego odbioru robót
5.2. Długość okresu udzielonej gwarancji jakości jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót budowlanych oraz sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 ze zm.). Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację geodezyjno-powykonawczą również w wersji elektronicznej w formacie dxf. w dwóch egzemplarzach w ciągu 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę: ADMAR S.C. Mariusz Kuźma, Adam Kędziora ul. Klickiego 110/112, 99-400 Łowicz z ceną brutto 939 000,00 zł.
Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 587 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia i dlatego zasadne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy p.z.p.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 939000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.