eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla osób z rodzin borykających z problemem uzależnienia od alkoholu, pracowników instytucji pomocowych i prowadzenie zajęć psychoedukacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla osób z rodzin borykających z problemem uzależnienia od alkoholu, pracowników instytucji pomocowych i prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002830332

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grabowo 2

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-265

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 586259337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@mopsgdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla osób z rodzin borykających z problemem uzależnienia od alkoholu, pracowników instytucji pomocowych i prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb474ca9-a20d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00115954

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002397/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu, pracowników współpracującymi z tymi rodzinami, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla członków ww. rodzin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075118

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPS.DZP.322.3.2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla osób z rodzin borykających się z problemem uzależnienia od alkoholu, pracowników instytucji pomocowych oraz prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla osób współuzależnionych, doświadczonych przemocą w rodzinie tj. rodzin z historią doświadczeń traumatologicznych i/lub borykających się z trudnościami w bliskich relacjach. Zamawiający przewiduje, że w trakcie obowiązywania umowy zleci maksymalnie 384 godziny świadczenia przedmiotowej usługi, w tym:
1) liczba godzin konsultacji nie przekroczy 288, przy czym maksymalnie 6 godzin tygodniowo,
2) liczba godzin przeznaczonych na prowadzenie grupy psychoedukacyjnej nie przekroczy 96 godzin, przy czym maksymalnie przewidziano 2 godziny zajęć tygodniowo.
2. Zamawiający wymaga, aby jedna godzina świadczenia przedmiotowej usługi trwała maksymalnie 60 minut.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do następujących czynności:
1) przygotowania miesięcznego sprawozdania z realizacji usługi ze wskazaniem liczby uczestników oraz w przypadku zajęć psychoedukacyjnych, przedstawienia sprawozdania miesięcznego zawierającego wnioski i spostrzeżenia z realizacji założonych celów;
2) regularnego uczestniczenia w superwizji własnej pracy terapeutycznej, w której ma możliwość superwizowania procesu terapeutycznego klientów kierowanych przez Zamawiającego; udział w superwizjach prowadzony jest na koszt własny Wykonawcy, nie rzadziej niż raz na kwartał;
3) realizowania przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów;
4) poddanie się bieżącemu nadzorowi Zamawiającego nad realizacją zamówienia, bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego pracownika Zamawiającego.
4. Liczba godzin świadczenia przedmiotowej usługi jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
5. Możliwa jest zmiana poszczególnych ilości godzin, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje przekroczenia maksymalnie 384 godzin świadczenia usługi.
6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie Miasta Gdyni w miejscu wskazanym przez zamawiającego przy podpisaniu umowy.
7. W sytuacji konieczności ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19 dopuszcza się prowadzenie konsultacji zdalnych tj. przy wykorzystaniu w tym celu powszechnie dostępnych form komunikacji typu komunikatory internetowe, telefoniczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30720 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65280 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30720 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Helena Tomaszewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

7.3.3) Ulica: Bałtycka 24

7.3.4) Miejscowość: Rokitnica

7.3.5) Kod pocztowy: 83-021

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30720 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-23 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.