eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej dla osób z podwójną diagnoząOgłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej dla osób z podwójną diagnozą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002830332

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grabowo 2

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-265

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 586259337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@mopsgdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej dla osób z podwójną diagnozą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-208fef2c-a60e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00115755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049046/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla pacjentów z podwójną diagnozą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082464

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPS.DZP.322.3.1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej dla osób z podwójną diagnoza tj. uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych oraz z deficytami w zakresie funkcjonowania psychicznego potwierdzonymi przez lekarza psychiatrę.
2. Zamawiający przewiduje, że w trakcie obowiązywania umowy zleci maksymalnie 240 sesji świadczenia przedmiotowej usługi, w tym:
1) liczba sesji konsultacji nie przekroczy 15,
2) liczba sesji psychoterapii indywidualnej nie przekroczy 225, przy czym średnio 5 sesji tygodniowo dla maksymalnie równoczesnej liczby klientów 5 osób.
3. Zamawiający wymaga, aby jedna sesja przedmiotowej usługi trwała maksymalnie 50 minut.
4. Możliwa jest zmiana poszczególnych ilości sesji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje przekroczenia maksymalnie 240 sesji świadczenia usługi.
5. Liczba sesji świadczenia przedmiotowej usługi jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb klientów Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że każdy klient skierowany przez Zamawiającego na psychoterapię indywidualną może z niej korzystać w okresie realizacji przedmiotu umowy z częstotliwością 1 lub 2 sesji tygodniowo, w zależności od stanu i potrzeb klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach częstotliwość korzystania z terapii przez jednego klienta może ulec zmianie.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do następujących czynności:
1) zapewnienie miejsca świadczenia usługi – sesje terapii muszą być prowadzone w gabinecie terapeutycznym (lokalu) znajdującym się na terenie miasta Gdyni, zapewniającym intymność spotkania;
2) prowadzenie listy obecności klientów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do projektu umowy (projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
3) uczestniczenia, nie rzadziej niż dwa razy w okresie realizacji umowy, w spotkaniu zespołu powołanego przez Zamawiającego, mającego na celu omówienie stanu pracy z klientem;
4) przygotowania pisemnego podsumowanie pracy z klientem zawierającego w szczególności adnotacje o osiągniętych w trakcie terapii efektach oraz przyczynach zakończenia psychoterapii; wzór podsumowania pracy z klientem stanowi załącznik nr 4 do projektu umowy (projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
5) regularnego uczestniczenia w superwizji własnej pracy terapeutycznej, w której ma możliwość superwizowania procesu terapeutycznego klientów kierowanych przez Zamawiającego; udział w superwizjach prowadzony jest na koszt własny Wykonawcy, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
6) realizowania przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów;
7) poddanie się bieżącemu nadzorowi Zamawiającego nad realizacją zamówienia, bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego pracownika Zamawiającego.
7. Zlecenie prowadzenia poszczególnych sesji psychoterapii z poszczególnymi klientami odbywać się będzie w oparciu o zlecenia szczegółowe.
8. W przypadku, gdy umówiony klient nie stawi się na sesję psychoterapii, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za każdą zaplanowaną sesję w wysokości 50 % oferowanej ceny jednostkowej, jako wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do realizacji przedmiotu zamówienia.
9. W sytuacji konieczności ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19 dopuszcza się prowadzenie konsultacji zdalnych tj. przy wykorzystaniu w tym celu powszechnie dostępnych form komunikacji typu komunikatory internetowe, telefoniczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARJA Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Arleta Zielonka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5842269188

7.3.3) Ulica: Słonecznikowa 1

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-589

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-24 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.