eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sandomierz › Realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: "Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń".Ogłoszenie z dnia 2023-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sandomierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Poniatowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (15) 815-41-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@um.sandomierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sandomierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2a57c4e-ade9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00113256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026776/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Szczegółowe informacje zawiera rozdział VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawiera rozdział XVIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawiera rozdział XVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.1.3.2023.MZI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz realizacja inwestycji
pn.: „Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”.
Zakres zadania podzielony został na:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionego zadania.
b) Wykonanie robót budowlanych dla wyżej wymienionego zadania.

Odpowiedzi udzielane na etapie postępowania stanowią integralną część SWZ. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się.
W ramach przedmiotu zamówienia należy: zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:
W zakresie zagospodarowania terenu inwestycji:
W zakres zmian zagospodarowania terenu wchodzą:
-wymiana istniejącego ogrodzenia panelowego na ogrodzenie siatkowe na słupkach stalowych, oraz wymiana bram wjazdowych - strona wschodnia i północna;
-rozbudowa istniejącego budynku Krytej Pływalni o dwukondygnacyjną strefę wejściową;
-korekta układu drogi pożarowej – związana z kolizją z projektowaną rozbudową.
W ramach projektu powinien zostać skorygowany układ komunikacji wewnętrznej na terenie objętym opracowaniem. Droga pożarowa powinna zostać dostosowana do nowego układu obiektów kubaturowych na działce. W przypadku likwidacji istniejących miejsc postojowych należy „odtworzyć” miejsca na terenie inwestycji ( istniejące miejsca postojowe na parkingu zlokalizowanym od strony wschodniej i południowej obecnie w pełni zaspokajają potrzeby obiektu).
W zakresie przebudowy i modernizacji istniejącego budynku Krytej Pływalni:
Przebudowa i modernizacja Krytej Pływalni obejmuje:
Roboty ogólnobudowlane:
-zmiana układu funkcjonalnego strefy wejściowej - kas i strefy suszenia, łącznie z rozbudową istniejącego obiektu; -modernizacja i zmiana układu szatni i sanitariatów, szatni dla niepełnosprawnych na parterze oraz szatni basenowych na I piętrze wprowadzenie wydzielonych przebieralni), w tym dostosowanie strefy szatniowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; -zmiana układu pomieszczeń socjalnych i biurowych pracowników; -wymiana wanny SPA; -wymiana okładzin ceramicznych w nieckach wraz z uszczelnieniem oraz platform startowych; -wymiana okładzin ceramicznych w rynnie przelewowej wraz z reprofilacją wnętrza rynny dla wyciszenia spływu wody; -wymiana okładzin ceramicznych oraz uszczelnienia dla zbiorników przelewowych basenu rekreacyjnego oraz pływackiego; -wymiana posadzki holu głównego na parterze i na piętrze, oraz głównej klatki schodowej; -wymiana zbiornika przelewowego tworzywowego dla wanny SPA; -wymiana sufitów podwieszanych, oświetlenia i instalacji elektrycznej; -wymiana stolarki drzwiowej w całym budynku; -wymiana rury zjazdowej zjeżdżalni z hamowniami; -przebudowa saunarium z wprowadzeniem sauny suchej, parowej, infrared, groty solnej oraz „zimnego” basenu; -modernizacja elewacji istniejącego budynku Krytej Pływalni (renowacja tynku oraz kolorystyki przy zachowaniu obecnych materiałów okładzinowych); -uszczelnienie pokrycia dachu w miejscach montażu podkonstrukcji paneli solarnych oraz wymiana paneli i przewodów obiegowych; -oczyszczenie, impregnacja i zabezpieczenie wiązarów dachowych z drewna klejonego oraz założenie sufitu akustycznego w hali basenowej; -montaż suwnicy lub dźwigu do rozładunku chemii basenowej; -wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniu basenu sportowego; -dostosowanie istniejącego budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym montaż podnośników basenowych; -przebudowa pomieszczenia serwerowni;
-odświeżenie pom. podbasenia oraz wymiana posadzki w wymiennikowni.
Roboty technologiczne i instalacyjne:
-wymiana dwóch ozonatorów wraz z instalacją towarzyszącą dla systemu ozonowania wody basenowej wraz z pompami, wymianie nie ulegają destruktory ozonu –stała kontrola stężenia ozonu
w wodzie basenowej;
-wymiana systemu wentylacji dla hali basenu rekreacyjnego z brodzikiem oraz hali basenu pływackiego i ciągów komunikacyjnych –sterowanie zdalne (wymiana wszystkich central wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych, dostosowanie wentylacji do obecnych norm);
-wymiana pomp obiegowych dla basenu pływackiego wraz z zaworami towarzyszącymi;
-wymiana pomp obiegowych oraz pomp atrakcji dla basenu rekreacyjnego wraz z brodzikiem wraz z zaworami towarzyszącymi i automatyką sterującą;
-wymiana pomp obiegowych bez pomp atrakcji dla obiegu wanny SPA;
-wymiana odpowietrzników dla filtrów basenu rekreacyjnego oraz basenu pływackiego;
-wymiana 5 klap dla ręcznej obsługi filtrów basenu rekreacyjnego oraz basenu pływackiego;
-wymiana złoża w filtrach basenu rekreacyjnego, pływackiego oraz wanny SPA;
-wymiana wanny SPA wraz z instalacją obiegową;
-wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w całym budynku;
-modernizacja systemu dystrybucji wody, wymiana wszystkich zaworów i połączeń rurowych na całej nitce obiegowej niecki sportowej i rekreacyjnej;
-wymiana systemu sterowania ruchem zjeżdżalni wraz z automatyką;
-wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych w całym obiekcie;
-modernizacja systemów kasowych (system Kart Dostępu do poszczególnych stref obiektu; oprogramowanie typu E-basen, bramki kołowroty, otwieranie szafek i pobyt klienta na pływalni rozliczany w systemie E-basen);
-wymiana systemu zegarowego-tablica świetlna plus tablice pomocnicze;
-wymiana systemu monitoringu;
-gruntowny serwis i modernizacja dźwigów osobowych;
-zmiana sposobu ogrzewania pomieszczeń dozowania chemii;
-przebudowa stacji transformatorowej - nowy transformator dla całości obiektu - własna stacja transformatorowa dla obiektu (tzw. abonencka);
-wymiana wymienników ciepła wraz z całym osprzętem i orurowaniem w węźle cieplnym;
-wymiana instalacji cieplnej wewnątrz wymiennikowni wraz z całością oprzyrządowania, modernizacja systemu ogrzewania obiektu;
-budowa instalacji fotowoltaicznej;
-modernizacja systemu sieci komputerowej;
-instalacja nagłośnienia;
-wymiana wentylatorów dachowych wyciągowych;
-wymiana oświetlenia zewnętrznego obiektu pływalni;
-wymiana instalacji oświetlenia podwodnego basenu rekreacyjnego.

Zamawiający uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (zgodnie z art.100 ust. 1 ustawy Pzp). Dostosowanie istniejącego budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym montaż podnośników basenowych. Modernizacja i zmiana układu szatni i sanitariatów, szatni dla niepełnosprawnych na parterze oraz szatni basenowych na I piętrze wprowadzenie wydzielonych przebieralni), w tym dostosowanie strefy szatniowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uwaga!!! Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne równoważne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Gwarancja na całość zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
Warunki gwarancji określone zostały w § 13 projektu umowy o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” stanowiącej zał. nr 8 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: projekt umowy stanowiący zał. nr 8 do SWZ oraz Program Funkcjonalno –Użytkowy (PFU) stanowiący zał. nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - 60%
2) Wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot umowy - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych poniżej oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże:
a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jednego zadania (roboty budowlanej) odpowiadającego swoim rodzajem zadaniu (robocie budowlanej) stanowiącego przedmiot zamówienia. Za zadanie odpowiadające swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia uważa się wykonanie w ramach jednej umowy robót związanych z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem obiektu typu kryta pływalnia o wartości minimum 5 000 000, 00 zł brutto.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

b) dysponowanie osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniającymi niżej określone wymagania:
Główny projektant ma posiadać:
Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
Pozostali projektanci mają posiadać:
Uprawnienia do projektowania w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, sieci i instalacje sanitarne, sieci i instalacje elektroenergetyczne oraz inne jeśli będą wymagane przepisami odrębnymi.

Kierownik budowy ma posiadać:
Uprawnienia budowlane/stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zakres uprawnień kierownika budowy i jego doświadczenie ma upoważniać do kierowania pracami objętymi przedmiotem zamówienia.

Kierownicy robót mają posiadać:
Uprawnienia budowlane/stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacje i sieci elektroenergetyczne oraz instalacje sanitarne (wod.-kan., c.o., wentylacja mechaniczna).
Zakres uprawnień kierowników robót i ich doświadczenie ma ich upoważniać do kierowania pracami objętymi przedmiotem zamówienia.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ppkt.1):
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
b) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w pkt 2 ppkt 4)a) musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ppkt. 2), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
a) składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi zał. nr 6 do SWZ;
b) składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”.

5. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 upzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2) Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania.
3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 upzp oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 upzp jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 upzp.
5) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust.2 ustawy, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6) Zamawiający dokona oceny, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 upzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ (składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, wzór wykazu robót stanowi zał. nr 4 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi zał. nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych
w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zał. nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ (zał. nr 2 do SWZ),
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w Rozdziale V (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (na formularzu oferty).
4) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 3), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- W przypadku gdy dokumenty zostały sporządzone jako dokumenty w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.
5) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (zał. nr 10 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 22.03.2023 r. do godz. 10:00.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 upzp.

Szczegółowo zapisy dot. wadium reguluje Rozdział VII SWZ (Wadium).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt 2 ppkt 4) a) SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
- warunek określony w pkt 2 ppkt 4)b) SWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek,
- W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia z art. 125 upzp oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.,
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – wzór druku stanowi zał. nr 10 do SWZ.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:
1) Zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2) Zmiana jest zgodna z art. 455 ustawy Pzp
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności.
1) Zmiany spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie,
2) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany przepisów regulujących roboty budowlane stanowiących przedmiot umowy.
3) Zmiany związane z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub dodatkowych i zamiennych oraz opracowań, wpływających na termin wykonania robót objętych umową.
4) Zmiany terminu realizacji umowy w szczególności, gdy:
a) zmiana terminu realizacji umowy będzie następstwem działania organów administracji,
b) pojawiły się okoliczności, których Zamawiający pomimo należytej staranności nie mógł przewidzieć, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub dodatkowych i zamiennych oraz opracowań, wpływających na termin wykonania robót objętych umową,
c) wystąpi zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu,
d) wystąpi brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac,
e) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,
f) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,
g) uzasadnionych przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, a wynikających z ograniczeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1657), a w szczególności w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający realizację przedmiotu umowy Wykonawcy ze względu na ww. okoliczności.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy(...)

ciąg dalszy informacji w Sekcji IX- Pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy informacji z Sekcji VII- Projektowane postanowienia umowy

"(...)5. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność wykonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
6. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadkach określonych w niniejszej umowie oraz w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
7. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony. Zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o iloczyn ilości robót niewykonanych i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie inwestorskim, stanowiącym jeden z elementów opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
8. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za zgodą Zamawiającego może zmienić podwykonawcę, powierzyć wykonanie lub zmienić część zakresu wykonywania umowy podwykonawcy.
9. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany".
Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta została wybrana przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
- uprawnień budowlanych do kierowania robotami/ stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z rozdziale V pkt 2 ppkt 4 b) SWZ wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającymi, iż osoby wymienione w wykazie osób są jej członkami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej) .
- uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnień budowlanych do projektowania/ stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z rozdziale V pkt 2 ppkt 4 b) SWZ wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającymi, iż osoby wymienione w wykazie osób są jej członkami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej) .
- opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (zgodnie z § 12 projektu umowy stanowiącym zał. nr 8 do SWZ) (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.