eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa i rozbudowa dr.1009F Górczyna - Stare Drzewce, oraz przebudowa dr.1010F od skrzyżowania z dr. 1011F do skrzyżowania z dr. nr 1009FOgłoszenie z dnia 2022-04-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa i rozbudowa dr.1009F Górczyna – Stare Drzewce, oraz przebudowa dr.1010F od skrzyżowania z dr. 1011F do skrzyżowania z dr. nr 1009F

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa i rozbudowa dr.1009F Górczyna – Stare Drzewce, oraz przebudowa dr.1010F od skrzyżowania z dr. 1011F do skrzyżowania z dr. nr 1009F

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0edd5df-93ab-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00112915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -przebudowa i rozbudowia dr.1009F od m. Górczyna do m. St.Drzewce, oraz przebudowa dr. 1010F od skrzyż. z dr. 1011F do skrzyż. z dr. 1009F

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00064079/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na
przebudowie i rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1009F od miejscowości Górczyna do
miejscowości Stare Drzewce, oraz przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1010F od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1011F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1009F.
II. Obszar inwestycji:
Droga powiatowa nr 1009F rozpoczyna się w miejscowości Górczyna od skrzyżowania z drogą
krajową nr 12. Droga powiatowa nr 1009F prowadzi do miejscowości Zamysłów i dalej do
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1010F, a następnie do miejscowości Stare Drzewce. Droga
powiatowa nr 1010F prowadzi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1011F do miejscowości
Gola.
III. Zakres inwestycji obejmować będzie:
- przebudowę drogi powiatowej nr 1009F na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w
miejscowości Górczyna do miejscowości Zamysłów,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1009F w miejscowości Zamysłów,
- przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1009F na odcinku od miejscowości Zamysłów
do miejscowości Stare Drzewce,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1010F od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1011F w
rejonie Konradowa do skrzyżowania z rozbudowywaną drogą powiatową nr 1009F,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1009F na całej jej długości od
miejscowości Górczyna do miejscowości Stare Drzewce,
- przebudowę z rozbudową mostu nad Rowem Krzyckim w ciągu drogi powiatowej nr 1009F,
- przebudowę lub rozbudowę istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,- budowę zatok autobusowych,
- budowę, przebudowę lub odbudowę rowów drogowych i przepustów na tych rowach,
- przebudowę rowów i przepustów melioracyjnych,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu),
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, w tym sieci i
przyłączy kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych i telekomunikacyjnych,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni,
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,
IV. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić kosztorys z podziałem na następujące etapy:
1. Przebudowa drogi nr 1009F od miejscowości Górczyna do końca miejscowości Zamysłów.
2. Rozbudowa z przebudową drogi 1009F od miejscowości Zamysłów do skrzyżowania z droga
powiatową nr 1010F.
3. Rozbudowa skrzyżowania drogi 1009F z droga 1010F.
4. Rozbudowa drogi 1009F od skrzyżowania z drogą 1010F do miejscowości Stare Drzewce.
5. Przebudowa drogi 1010F.
V. Zamówienie obejmuje sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym:
1. Przeprowadzenie szczegółowej wizji w terenie oraz wykonanie geodezyjnych pomiarów
sytuacyjno-wysokościowych i inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego
opracowania dokumentacji projektowej.
2. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373).
3. Sporządzenie map do celów projektowych terenu inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt
7a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990).
4. Wykonanie niezbędnych badań geologicznych w celu ustalenia budowy geologicznej i
warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną drogę oraz sporządzenie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r. poz. 1420).
5. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na etapie opracowanej koncepcji.
6. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektu technicznego inwestycji. Pełnobranżowy projekt budowlany należy opracować zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351),
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376) ,
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r. poz. 124), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).
7. Wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych (mostu, przepustów, rowów, itp.) oraz na odprowadzanie wód deszczowych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233).
8. Dla odcinków dróg, których realizacja wymagać będzie uzyskania zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wymagane będzie:a) sporządzenie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenia
terenu,
b) opracowanie analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
c) sporządzenie map zawierających projekty podziału nieruchomości,
d) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki
samorządu terytorialnego,
e) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
f) w przypadku inwestycji, dla której wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – sporządzenie załącznika graficznego
określającego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego
załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74
ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
9. Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
10. Sporządzenie informacji BIOZ.
11. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego
przedsięwzięcia.
12. Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu dla zaprojektowanych
odcinków dróg.
13. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania wszelkich decyzji administracyjnych
związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.
14. W zależności od potrzeb dokonanie skutecznego zgłoszenia dotyczącego przebudowy dróg
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na realizację
inwestycji drogowej zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
15. Sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
16. Na żądanie Zamawiającego uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz
wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
17. dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej na płycie CD w plikach dxf, dwg i pdf (rysunki) i doc i pdf (część opisowa).
VI. Wykonawca winien określić rozwiązania technologiczne i materiałowe za pomocą cech
technicznych i jakościowych.
VII. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami Zamawiający wymaga aby w chodnikach, w miejscach lokalizacji
przejść dla pieszych, zastosować pasy z reliefowych płytek kierunkowych i ostrzegawczych,
VIII. Wykonawca nie może określać rozwiązań technologicznych i materiałowych poprzez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi, chyba że nie można ich opisać w wystarczająco
precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
IX. Przedmiot umowy Wykonawca winien opisać stosując nazwy i kody określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień.
X. W przypadku gdy w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana regulacji prawnych
dotyczących przedmiotu umowy Wykonawca dostosuje go do wymagań obowiązujących w dniuprzekazywania przedmiotu umowy Zamawiającemu, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia;
XI. Zakres, treść i forma dokumentacji projektowo — kosztorysowej musi w szczególności
zapewnić możliwość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie
robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze
zmianami).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 369000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 369000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 369000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730035292

7.3.3) Ulica: ul. Zatonie – Jaśminowa 14

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 66-004

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 369000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.