eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › Udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańOgłoszenie z dnia 2021-07-13


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00112033 z dnia 2021-07-13

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 683 54 00

1.5.8.) Numer faksu: 56 683 52 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6abd31b3-b88f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00112033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004477/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058939/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.2710.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 203034,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń kredytu długoterminowego w walucie polskiej w wysokości 1.445.222,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100 gr) przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 203034,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1674007,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 203034,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Brodnicy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 00049461100000

7.3.3) Ulica: ul. Kamionka 27

7.3.4) Miejscowość: Brodnica

7.3.5) Kod pocztowy: 87-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 203034,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2035-12-31
2021-07-13 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.