eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Daleszyce › Świadczenie usług stróżowania (dozór) obiektów będących w zarządzie Nadleśnictwa Daleszyce i wchodzących w skład Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w SukowieOgłoszenie z dnia 2023-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług stróżowania (dozór) obiektów będących w zarządzie Nadleśnictwa Daleszyce i wchodzących w skład Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Sukowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260124002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakościele 7A

1.5.2.) Miejscowość: Daleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-021

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 317 19 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: daleszyce@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://daleszyce.radom.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług stróżowania (dozór) obiektów będących w zarządzie Nadleśnictwa Daleszyce i wchodzących w skład Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Sukowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30fcaf50-9bdc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00109871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00419633/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dozorowanie obiektów i terenu w Gospodarstwie Nasienno Szkółkarskim w Sukowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058589

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 219024 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stróżowania (dozoru) obiektów będących w zarządzie Nadleśnictwa Daleszyce i wchodzących w skład Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Sukowie tj.:
- budynek przechowalni sadzonek,
- budynek przechowalni nasion,
- budynek warsztatowo-magazynowy,
- budynek hali siewu,
- budynek administracyjno-socjalny,
- budynek szkoleniowy,
- budynek przepompowni,
- sześcionawowy namiot foliowy,
- blaszane zbiorniki na wodę 3szt.,
- otwarty zbiornik na wody opadowe,
- pola hodowlane 5 szt. wraz z rampami 5 szt.,
- ogrodzenie podziemnych zbiorników na gaz płynny,
- agregat, prądotwórczy,
- studnie ujęcia wody 3 szt.,
- przepompownia wód opadowych,
- podstacja elektryczna,
- place, drogi, chodniki,
- ogrodzenie szkółki,
celem zabezpieczenia mienia przed kradzieżą, włamaniem i dewastacją.
1.1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany następująco: Wykonawca deleguje codziennie do pracy na obiekcie Zamawiającego co najmniej 1 osobę, która będzie zabezpieczała obiekt od poniedziałku do piątku od godziny 15:00 do 07:00 dnia następnego, natomiast w soboty, niedziele i święta oraz pozostałe dni wolne od pracy ustalone u Zamawiającego - całodobowo. W celu uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, że usługa będzie realizowana przez cały okres poza godzinami pracy Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Sukowie. Termin realizacji zamówienia od dnia 01 marca 2023 roku do dnia 01 marca 2024 roku.
1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian godzin dozoru. O powyższych zmianach Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnej. Zmiany muszą być uwzględnione w miesięcznym. Zmiany godzin dozoru nie będą miały wpływu na wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy.
1.3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia na terenie GNS w Sukowie. Osoby wskazane przez Wykonawcę przejdą jednorazowe szkolenie zorganizowane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dla swych pracowników i zleceniobiorców wszelkie inne szkolenia wymagane przez obowiązujące przepisy.
1.4. Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i potencjał kadrowy oraz techniczny - dający gwarancję należytego wykonania przedmiotu umowy.
1.5. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (Obowiązek Zatrudnienia) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Ze względu na charakter pracy pracowników wykonujących usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, wyczerpujący znamiona umów o pracę, Obowiązek Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wszystkich pracowników świadczących bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu.
2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie:
a) zapewnienie stawiennictwa do pełnienia czynności dozoru, osób wypoczętych, w pełni sprawnych fizycznie, bez stwierdzonych chorób przewlekłych, trzeźwych, wolnych od innych środków odurzających oraz nie karanych. oraz osób wobec których nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe; weryfikacja, czy osoby spełniają powyższy wymóg jest obowiązkiem Wykonawcy; zamieszczenie osoby w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do umowy jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że weryfikacja tej osoby została przeprowadzona pozytywnie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczność weryfikacji osób; obowiązek ten trwa przez cały okres obowiązywania umowy,
b) stróżowanie w obiekcie według miesięcznego harmonogramu ustalonego minimum na 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca przez Wykonawcę i Kierownika GNS w Sukowie lub osobę jego zastępującą,
c) bieżące prowadzenie książki z przebiegu dozoru, w której będą odnotowywane dzień i godziny rozpoczęcia i zakończenia dozoru, imię i nazwisko osoby pełniącej służbę dozoru, godziny przeprowadzonych patroli oraz wszelkie uwagi i zdarzenia w tym również obecność pracowników nadleśnictwa lub osób obcych po godzinach pracy GNS w Sukowie. Raport z przebiegu dozoru będzie każdorazowo potwierdzony przez Kierownika GNS w Sukowie lub osobę jego zastępującą.
d) patrolowanie minimum jeden raz na 4 godziny wzdłuż ogrodzenia oraz minimum jeden raz na 2 godziny wokół obiektów zlokalizowanych na terenie GNS w Sukowie.
e) zabezpieczenie mienia Zamawiającego przed włamaniem i kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, pożarem i innymi zdarzeniami losowymi poprzez pełnienie stałego dozoru, a także zapobieganie i likwidacja zaistniałych pożarów w zarodku; w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa zniszczenia lub utraty mienia Wykonawca podejmie czynności zmierzające do ograniczenia jego rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, policji oraz w uzasadnionych przypadkach innych służb (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, itp.),
f) sprawdzanie zabezpieczenia zewnętrznego budynków, zamknięcia okien oraz wyłączania zbędnego oświetlenia po opuszczeniu poszczególnych obiektów przez pracowników oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zamawiającego.
g) uniemożliwienie wtargnięcia i przebywania osobom obcym na ochranianym terenie,
h) ochrona i dozór terenu, obiektów, pomieszczeń, pojazdów i urządzeń Zamawiającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,
i) informowanie na bieżąco upoważnionego pracownika Nadleśnictwa o zauważonych nieprawidłowościach i usterkach na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów,
j) niezwłoczne powiadamianie organów ścigania oraz Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej o czynach przestępczych zaistniałych na terenie GNS,
k) obsługa według instrukcji nagrzewnic w namiotach foliowych – załączanie i wyłączanie w przypadku silnych opadów śniegu – zgodnie z instrukcją Zamawiającego.
l) kontrola parametrów chłodni na wyświetlaczach w budynku przechowalni nasion oraz przechowalni sadzonek – zgodnie z instrukcją Zamawiającego.
m) kontrola wnętrza namiotów pod kątem ewentualnych usterek technicznych (wyciek wody).
n) kontrola ramp deszczujących na polach hodowlanych pod kątem kompletności przyłączy (węże do wody, kable zasilające) oraz ewentualnych usterek technicznych (pęknięcie węży, wycieki wody).
o) ustalanie uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
p) wezwanie osób do opuszczenia obszaru w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu bądź zakłócania porządku;
q) podjęcie działań w celu ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego przekazania tych osób w ręce policji,
r) powiadomienie grupy interwencyjnej wskazanej przez Zamawiającego w razie uzasadnionego stwierdzonego zagrożenia mienia Zamawiającego lub własnego bezpieczeństwa. Nieuzasadnione wezwanie grupy interwencyjnej obciąża Wykonawcę,
s) obsługa systemu telewizji przemysłowej – monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,
t) wyposażenie przez Wykonawcę pracowników ochrony w środki łączności zewnętrznej tj. telefon komórkowy z aktywnym abonamentem, latarkę i środki obrony koniecznej, które według uznania Wykonawcy zapewniają prawidłowe wykonanie umowy.
1.1 Szczegóły realizacji zamówienia znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 230801,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 191568,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STW System sp. z.o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572685491

7.3.3) Ulica: ul. Ściegiennego 252

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 191568,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.