eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul.Tarnowskiego,rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja drugaOgłoszenie z dnia 2023-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul.Tarnowskiego,rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja druga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900520

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Jarosław

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.jaroslaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastojaroslaw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00109656

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00048610

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej: 6 000 000,00 zł.

Zdolności techniczne lub zawodowe:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadające uprawnienia w specjalności:
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik budowy minimum jednego zadania w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. 600 mm i dł. min. 600 m, realizowaną w pasie drogowym, o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto,
• drogowej w nieograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik robót budowlanych minimum jednego zadania w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy skrzyżowania typu rondo, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto,
• konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i teletechnicznych do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji i sprawowanie ich przez jedną osobę. Powyższe jest możliwe pod warunkiem spełnienia wszystkich stawianych wymagań.

b) posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie:
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy:
• sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. 600 mm i dł. min. 600 m, z odtworzeniem dróg o wartości min. 6 000 000,00 zł brutto*, z podaniem wartości, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego zostało wykonane,
oraz
• skrzyżowania typu rondo wraz z budową kanalizacji deszczowej o średnicy min. 600 mm, z oświetleniem drogowym o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto*, z podaniem wartości, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego zostało wykonane.

Powyższe roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego zadania, lecz w ramach dwóch odrębnych zadań.

*Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu z tabeli A Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html) dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych).

Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Po zmianie:
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej: 6 000 000,00 zł.

Zdolności techniczne lub zawodowe:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadające uprawnienia w specjalności:
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych minimum jednego zadania w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. 600 mm i dł. min. 600 m, realizowaną w pasie drogowym, o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto,
• drogowej w nieograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik robót budowlanych minimum jednego zadania w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy skrzyżowania typu rondo, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto,
• konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i teletechnicznych do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji i sprawowanie ich przez jedną osobę. Powyższe jest możliwe pod warunkiem spełnienia wszystkich stawianych wymagań.

b) posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie:
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy:
• sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. 600 mm i dł. min. 600 m, z odtworzeniem dróg o wartości min. 6 000 000,00 zł brutto*, z podaniem wartości, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego zostało wykonane,
oraz
• skrzyżowania typu rondo wraz z budową kanalizacji deszczowej o średnicy min. 600 mm, z oświetleniem drogowym o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto*, z podaniem wartości, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego zostało wykonane.

Powyższe roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego zadania, lecz w ramach dwóch odrębnych zadań.

*Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu z tabeli A Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html) dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych).

Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-03 11:00

Po zmianie:
2023-03-06 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-03 11:15

Po zmianie:
2023-03-06 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-01

Po zmianie:
2023-04-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.