eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w RykachOgłoszenie z dnia 2023-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RYCKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Rykach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leona Wyczółkowskiego 10a

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: promocja@ryki.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ryki.powiat.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1239a783-9805-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00106781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054983

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RM.272.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach”. Zadanie obejmuje: a) rozbudowę budynku celem dodania dodatkowych funkcjonalności: saunarium składającego się z dwóch saun suchych, sauny mokrej, tężni solankowej, pomieszczenia masażu oraz dodatkowych atrakcji, pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń usługowych zgodnie z załączonym programem funkcjonalno- użytkowym - załącznik nr 8b;
b) zastosowanie niskoemisyjnego układu kogeneracyjnego wraz z pompami ciepła składającego się z agregatu kogeneracyjnego o znamionowej mocy elektrycznej czynnej około 80 kWe i znamionowej mocy cieplnej co najmniej 120 kWth (z możliwością zwiększenia mocy elektrycznej co najmniej do 120 kWe oraz proporcjonalnego zwiększenia mocy cieplnej poprzez modernizację na terenie pływalni bez wymiany dotychczas zamontowanych podzespołów agregatu kogeneracyjnego: tj. silnika, prądnicy i sterowników) oraz układu 2 pomp ciepła woda/woda, o łącznej mocy cieplnej dla parametrów 26/45°C około 200 kWth (odzysk ciepła ze ścieków).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą programów funkcjo-nalno – użytkowych (PFU), które stanowią załączniki nr 8a i 8b do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232142-9 - Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45442100-8 - Roboty malarskie

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

71314100-3 - Usługi elektryczne

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.