eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa zorganizowania na terenie kraju wypoczynku letniego dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego, ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.Ogłoszenie z dnia 2021-07-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105871 z dnia 2021-07-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa zorganizowania na terenie kraju wypoczynku letniego dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego, ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006473248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 120a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-446

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 6377055

1.5.8.) Numer faksu: 426360385

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolodz@kuratorium.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.kuratorium.lodz.pl/kategoria-zamowienia/zamowienia-publiczne-o-wartosci-od-130-tysiecy-zlotych/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zorganizowania na terenie kraju wypoczynku letniego dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego, ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7da4babe-bc5d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00105871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020483/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja wypoczynku letniego na terenie kraju dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ŁKO.WO.272.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1321512,50 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I – organizacja wypoczynku na terenie kraju, w górach, z realizacją zajęć wychowawczych dla każdej grupy kolonijnej w zakresie wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci z uwzględnieniem zachowań trudnych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej (8 godz.) dla 132 dzieci ze szkół podstawowych z powiatów: skierniewickiego – 14 dzieci, m. Skierniewice – 18 dzieci, łowickiego – 30 dzieci, kutnowskiego – 56 dzieci, rawskiego – 14 dzieci.
Termin realizacji zamówienia: 1 lub 2 turnusy – w wybranym przez Wykonawcę terminie od 01.07.2021 r. do 30.08.2021 r.

UWAGA: W przypadku organizacji wypoczynku w dwóch lub trzech turnusach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie dzielił dzieci z danego powiatu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

4.5.5.) Wartość części: 142296,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE II – organizacja wypoczynku na terenie kraju, w górach, z realizacją zajęć wychowawczych dla każdej grupy kolonijnej w zakresie wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci z uwzględnieniem zachowań trudnych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej (8 godz.) dla 258 dzieci ze szkół podstawowych z powiatów: bełchatowskiego – 46 dzieci, opoczyńskiego – 36 dzieci, radomszczańskiego – 44 dzieci, tomaszowskiego – 64 dzieci, piotrkowskiego – 34 dzieci, m. Piotrków Trybunalski – 34 dzieci.UWAGA: W przypadku organizacji wypoczynku w dwóch lub trzech turnusach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie dzielił dzieci z danego powiatu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

4.5.5.) Wartość części: 278124,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE III – organizacja wypoczynku na terenie kraju, nad morzem, z realizacją zajęć wychowawczych dla każdej grupy kolonijnej w zakresie wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci z uwzględnieniem zachowań trudnych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej (8 godz.) dla 355 dzieci ze szkół podstawowych z Łodzi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

4.5.5.) Wartość części: 423692,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE IV – organizacja wypoczynku na terenie kraju, nad morzem, z realizacją zajęć wychowawczych dla każdej grupy kolonijnej w zakresie wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci z uwzględnieniem zachowań trudnych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej (8 godz.) dla 189 dzieci ze szkół podstawowych z powiatów: brzezińskiego – 15 dzieci, łęczyckiego – 22 dzieci, pabianickiego – 54 dzieci, łódzkiego wschodniego – 33, zgierskiego – 65 dzieci. UWAGA: W przypadku organizacji wypoczynku w dwóch lub trzech turnusach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie dzielił dzieci z danego powiatu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

4.5.5.) Wartość części: 225571,50 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE V – organizacja wypoczynku na terenie kraju, nad morzem, z realizacją zajęć wychowawczych dla każdej grupy kolonijnej w zakresie wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci z uwzględnieniem zachowań trudnych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej (8 godz.) dla 211 dzieci ze szkół podstawowych z powiatów: łaskiego – 25 dzieci, pajęczańskiego –
28 dzieci, poddębickiego – 22 dzieci, sieradzkiego – 54 dzieci, wieluńskiego – 34 dzieci, wieruszowskiego – 18 dzieci, zduńskowolskiego – 30 dzieci.
UWAGA: W przypadku organizacji wypoczynku w dwóch lub trzech turnusach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie dzielił dzieci z danego powiatu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

4.5.5.) Wartość części: 251828,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 164868,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 182688,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180708,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Turystyczna OLA Barbara Księżarczyk-Tomeczek

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agencja Turystyczna OLA Konstancja Cygon

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431005838

7.3.3) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 32/156

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-881

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180708,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-06-23 do 2021-08-19

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 360684,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 360684,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 360684,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Robert Sajnaj LUTUR

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9181231600

7.3.3) Ulica: ul. Fabryczna 15 lok. 12

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-301

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 360684,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-06-23 do 2021-08-26

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca nie podpisał formularza ofertowego w formie elektronicznej tj. podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 313740,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 313740,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 313740,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Algaja Pracownia Rozwoju Integralnego Anna Popiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8862052401

7.3.3) Ulica: Podlesie Osiedle Widokowe 2

7.3.4) Miejscowość: Jedlina Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 58-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 313740,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-06-23 do 2021-08-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 377690,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 377690,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 377690,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Algaja Pracownia Rozwoju Integralnego Anna Popiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8862052401

7.3.3) Ulica: Podlesie Osiedle Widokowe 2

7.3.4) Miejscowość: Jedlina Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 58-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 377690,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-06-29 do 2021-08-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-07-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.