eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.Ogłoszenie z dnia 2021-07-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105771 z dnia 2021-07-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006473248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 120a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-446

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 636 34 71

1.5.8.) Numer faksu: 42 636 03 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolodz@kuratorium.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bc45d8e-d287-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00105771

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP00089435/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie jest następstwem udzielonego zamówienia podstawowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ŁKO.WO.27.7.2020). Okoliczność udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu usług została przewidziana zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu nr 609253-N-2020 z dnia 12.11.2020 r., jak i Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 12.11.2020 r. i jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego. Zakres usługi mającej być przedmiotem zlecanego zamówienia powtarzającego obejmuje usługę tożsamą z aktualnie świadczoną usługą. Wartość szacunkowa zamówienia powtarzającego została określona na kwotę netto 169 318,94 zł/ na 6 miesięcy i stanowi 33 % procent wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, które zostało oszacowane na kwotę 516309,30 zł. netto. Zamówienie powtarzające zostanie udzielane temu samemu wykonawcy, na rzecz którego udzielono zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ŁKO.WO.272.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 169318,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, na zasadach
i w zakresie opisanym poniżej.

1. Dla ochrony mienia znajdującego się w budynkach Zamawiającego ustanawia się posterunki wewnętrzne.
2. Ochrona obiektów prowadzona będzie począwszy od dnia 01.07.2021 r. od godz. 12:00, przez całą dobę od godz. 6.00 do godz. 6.00. Zamówienie realizowane przez wykonawcę kończy się 04.01.2022 r. o godz. 12:00.
3. Budynek przy al. Kościuszki 120a będzie chroniony:
a) w godz. 6.00 - 18.00 przez jednego pracownika ochrony, który jednocześnie będzie pełnił usługi portierskie w dni robocze i w godzinach pracy urzędu. Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
b) w godz. 18.00 - 6.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
4. Budynek przy ul. Więckowskiego 33 będzie chroniony:
a) w godz. 6.00 - 18.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym nie wymaga się umundurowania dla tego pracownika i wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
b) w godz. 18.00 - 6.00 przez jednego umundurowanego pracownika ochrony, który posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

98341120-2 - Usługi portierskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 208362,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 208362,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 208362,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Ochrony Eskort sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7272786834

7.3.3) Ulica: ul. Obywatelska 201

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 94-111

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 208362,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-06-30 do 2022-01-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-07-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.