eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › "Zapewnienie miejsca wystawienniczego dla przedstawicieli lubuskich MŚP na Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie w Katowicach."Ogłoszenie z dnia 2023-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Zapewnienie miejsca wystawienniczego dla przedstawicieli lubuskich MŚP na Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie w Katowicach.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977895931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podgórna 7

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-057

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.pawlowska@lubuskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargiumwl.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zapewnienie miejsca wystawienniczego dla przedstawicieli lubuskich MŚP na Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie w Katowicach.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-455d01b7-a3b3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00105127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042166/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Zapewnienie miejsca wystawienniczego dla przedstawicieli lubuskich MŚP na targach turystyki GLOBalnie w Katowicach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych", ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (...)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080459

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.III.2721.2.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 181737,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie miejsca wystawienniczego dla przedstawicieli lubuskich MŚP na Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie w Katowicach.”
2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu Umowy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako SzOPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ i Umowy i będący jej integralną częścią.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 255 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Z powziętej przez Zamawiającego informacji od Organizatora targów, wynika, że termin imprezy zostanie przeniesiony na rok 2024.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.