eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski w trakcie zad: Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej aranżacją zieleni (w tym nasadzeniami) oraz małą architekturą na PPS w SopocieOgłoszenie z dnia 2021-07-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00103388 z dnia 2021-07-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski w trakcie zad: Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej aranżacją zieleni (w tym nasadzeniami) oraz małą architekturą na PPS w Sopocie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 930

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 585512115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdiz.sopot.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski w trakcie zad: Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej aranżacją zieleni (w tym nasadzeniami) oraz małą architekturą na PPS w Sopocie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71bfd2df-db2d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103388

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004800/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej Placu Przyjaciół Sopotu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z Rozdz. XIII SWZ.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.Z.P., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot lub poprzez stronę Zamawiającego http:/bip.zdiz.sopot.pl w zakładce Platforma SMART PZP, zwany dalej Systemem. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.Z.P., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: drogą elektroniczną poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Dalsze szczegóły w Rozdz.XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L.119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, adres Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, adres mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl, tel.: +48 58 551 72 61.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: e-mail: iod@zdiz.sopot.pl;/ adres do
korespondencji: Al Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15/NZ/2021/PJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń (np. w przypadku takiej konieczności- decyzji na wycinkę zieleni, wszelkich pozwoleń Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, pozwolenia na budowę) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o powstałą w wyniku niniejszego postępowania dokumentację projektową dla zadania pn: Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej aranżacją zieleni (w tym nasadzeniami) oraz małą architekturą na Placu Przyjaciół Sopotu w Sopocie

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
Ustawy P.Z.P. na usługi projektowania i nadzoru autorskiego nad realizacją robót w oparciu o powstałą dokumentację. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług projektowania i nadzoru autorskiego zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości nie wyższej niż 30% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy; strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium „Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Cmin = najniższa cena wśród złożonych ofert/Coferowana= cena badanej ofertyx60pkt
Zasady oceny kryterium „Czas reakcji zespołu Projektantów" (R).
W przypadku kryterium „Czas reakcji zespołu Projektantów" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z poniższych zależności:
a) Czas reakcji zespołu Projektantów na wezwanie Zamawiającego w trakcie trwania realizacji prac projektowych, postępowań przetargowych oraz realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji – obecność w siedzibie Zamawiającego w czasie do 8 godzin roboczych włącznie od momentu wezwania - Wykonawca otrzyma 20 punktów
b) Czas reakcji zespołu Projektantów na wezwanie Zamawiającego w trakcie trwania realizacji prac projektowych, postępowań przetargowych oraz realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji – obecność w siedzibie Zamawiającego w czasie do 24 godzin roboczych włącznie od momentu wezwania - Wykonawca otrzyma 10 punktów
c) Czas reakcji zespołu Projektantów na wezwanie Zamawiającego w trakcie trwania realizacji prac projektowych, postępowań przetargowych oraz realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji – obecność w siedzibie Zamawiającego w czasie powyżej 24 godzin roboczych od momentu wezwania - Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Kryterium „Czas reakcji zespołu Projektantów” (R) należy rozumieć jako obecność zespołu Projektantów lub poszczególnych projektantów branżowych, wchodzących w skład zespołu Projektantów opracowujących elementy wielobranżowej dokumentacji projektowej, który jest dostępny i obecny na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w oferowanym czasie od momentu wezwania przez Zamawiającego.
Czas reakcji zespołu Projektantów w żadnym razie nie może być dłuższy niż 48 godzin roboczych włącznie od momentu wezwania.
Za godziny robocze uznaje się godziny od godz. 7.00 do godz. 15.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zasady oceny kryterium „Rozwiązania projektowe zamienne” (P).
Kryterium „Rozwiązania projektowe zamienne” należy rozumieć jako dodatkową ilość opracowań niezbędną do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych wykraczających poza zakres pełnienia nadzoru autorskiego, bądź uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie nieprzekraczającym wskazany obszar zadania inwestycyjnego w przedmiocie zamówienia, realizowana w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie.
Zadeklarowana ilość dodatkowych opracowań przez Wykonawcę.
a) Brak zadeklarowanej ilości dodatkowych opracowań – Wykonawca otrzyma 0 punktów
b) Zadeklarowana ilość do 1 dodatkowego opracowania włącznie – Wykonawca otrzyma 5 punktów.
c) Zadeklarowana ilość do 2 dodatkowych opracowań włącznie – Wykonawca otrzyma 10 punktów.
d) Zadeklarowana ilość do 3 dodatkowych opracowań włącznie – Wykonawca otrzyma 15 punktów.
e) Zadeklarowana ilość do 4 dodatkowych opracowań włącznie – Wykonawca otrzyma 20 punktów.
6. Ostateczna ocena punktowa oferty.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + R +D
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
R - punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji zespołu Projektantów”,
P - punkty uzyskane w kryterium „Rozwiązania projektowe zamienne”.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans kryterium „Cena”, „Czas reakcji zespołu Projektantów”, „Rozwiazania projektowe zamienne” Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji zespołu Projektantów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozwiązania projektowe zamienne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 zł);
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), Wykonawca wykonał co najmniej:
 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej o powierzchni co najmniej 8500 m2 , np: plac miejski z fontanną, terenami zieleni, małą architekturą, o wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto,
 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy/przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z budową/przebudową oświetlenia ulicznego, o wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
b) Skieruje do realizacji zamówienia niżej wymieniony zespół Projektantów:
 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu rozwiązań technicznych odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. brała udział w wykonaniu co najmniej dwóch opracowań projektowych w zakresie architektury,
 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu rozwiązań technicznych odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. brała udział w wykonaniu co najmniej dwóch opracowań projektowych dla zagospodarowania przestrzeni publicznej lub obiektów w zakresie konstrukcyjno – budowlanym,
 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu,
 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu,
 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem, zawodowym w projektowaniu,
 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w ramach specjalności drogowej, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem, zawodowym w projektowaniu,
 1 osobę, posiadającą wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu lub w zakresie kształtowania terenów zieleni lub ogrodnicze, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu rozwiązań technicznych odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. brała udział w wykonaniu co najmniej dwóch rozwiązań projektowych w zakresie aranżacji zieleni dla przestrzeni publicznej, jak np: place miejskie, skwery, parki, ogrody.
Przez uprawnienia budowlane, rozumie się pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1333 z późn.zm.).
Zamawiający określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz. Ustaw z 2020r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 220 z późn.zm.). Wymagane przez Zamawiającego osoby zdolne do wykonania niniejszego zamówienia, opisane powyżej, stanowią minimalny skład osób wymaganych do realizacji zamówienia.
Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko ze względu na terminowe bądź techniczne ograniczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VIII SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. W takim przypadku wykonawcy do oferty dołączą oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia publicznego wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia .
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P.Z.P., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy P.Z.P. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 12 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia .
Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;
2) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) - Załącznik nr 6 do SWZ.
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia publicznego wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 12 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach wynikających wprost z przepisów PZP oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ustępach poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia publicznego zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian.
3. Zamawiający dopuszcza, zgodnie z art. 455 Ustawy PZP, możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiana terminu wykonania Umowy:
 wobec konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej w zakresie dla wykonania opracowań dodatkowych i zamiennych, nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia publicznego, na uzasadniony wniosek Jednostki Projektowej lub Zamawiającego,
 na skutek konieczności zmniejszenia zakresu Dokumentacji Projektowej, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Jednostki Projektowej, wg stawek zgodnych z Umową, przy czym zmniejszenie może nastąpić maksymalnie o 20% wartości brutto wskazanej w §6 ust. 1 Umowy,
 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron,
 zmiany będące następstwem działania organów administracji państwowej, w szczególności odmowa wydania lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego
 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Jednostki Projektowej skutkujące niemożliwością prowadzenia prac projektowych,
 w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii tj. w trakcie trwania postępowania, Jednostka Projektowa winna poinformować o zaistnieniu nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane w Umowie;
 zmiana terminu następuje o uzasadniony czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający z okoliczności zmian;
b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
 zmiana wysokości wynagrodzenia Jednostki Projektowej wynikająca z ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
 w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa poniżej w punkcie c), z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian terminu wykonania zamówienia publicznego,
 w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia publicznego – zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac projektowych, z jednoczesnym prawem do zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego,
 zmiana wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie cen umownych dla każdego elementu Dokumentacji Projektowej, zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych przy założeniu, że stawki j.n.p. zostaną przyjęte w wysokości średniej opublikowanej w ŚZWPP za poprzedni kwartał w stosunku do dnia wystąpienia okoliczności powodującej konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
c) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy oraz inne zmiany umowy (c.d.) opisane są szczegółowo w Zał. nr 7 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: PLATFORMA SMARTPZP https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi 3 Wykonawców, których oferty otrzymały największą ilość punktów łącznie w trzech kryteriach:
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + R +D
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
R - punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji zespołu Projektantów”,
P - punkty uzyskane w kryterium „Rozwiązania projektowe zamienne”.
Ostateczna ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma dana Oferta za poszczególne kryteria.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
2021-07-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.