eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna Śląska › "Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska" - Etap IOgłoszenie z dnia 2021-07-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00103332 z dnia 2021-07-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 9

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzyna Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jaworzyna.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jaworzyna.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” – Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78c44ba9-a291-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004688/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Montaz urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00037786/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGK.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1063877,61 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 961368,29 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Rozbudowa placu zabaw w Pastuchowie dz. 222/1 obręb 0008 Pastuchów.
1.1. Zakres prac dla części I został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 4A do SWZ i obejmuje w szczególności:
a) rozbudowę istniejącego placu zabaw w Pastuchowie o następujące urządzenia i obiekty małej architektury w lokalizacji wskazanej na części rysunkowej:
-metalowy plac zabaw - szt. 1
-karuzela czteroramienna - szt.1
-huśtawka podwójna (2x bocianie gniazdo,1x pampers, 1x siedzisko) - szt. 1
-piaskownica -szt.1
-bujak delfin -szt. 1
-huśtawka podwójna ważka - szt. 1
-wóz strażacki -szt. 1
-czworobok liniowy - szt. 1
-zestaw street workout - szt.1
-stożek mały- szt. 1
-ławki z oparciem - szt. 8 wraz ze zmianą lokalizacji ławek istniejących,
-kosze na odpady - szt. 4,
-regulamin – szt. 1
b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzeniami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich,
c) demontaż istniejących urządzeń znajdujących się na placu zabaw za wyjątkiem istniejących urządzeń siłowni, trampoliny, stołu do szachów i stołu do ping-ponga, stojaka na rowery i regulaminu.
d) wykonanie ogrodzenia placu zabaw z wykorzystaniem ogrodzenia istniejącego w części przeznaczonego do demontażu. Ogrodzenie zewnętrzne dopasowane do istniejącego z bramą oraz ogrodzenie wewnętrzne wys. 120cm z furtką wykonaną z profilu stalowego 60x40 wypełnioną panelem zgrzewanym wraz z słupkami o przekroju 60x60mm. Górna krawędź ogrodzeń bezpieczna, zabezpieczona przed czynnikiem mogącym wyrządzić dzieciom krzywdę.
e) wykonanie trawnika z trawy naturalnej,
f) wykonanie nasadzeń po zewnętrznej stronie ogrodzenia,
g) wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 4A do SWZ – zakres i parametry tablicy informacyjnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45262300-4 - Betonowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 138664,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Remont placu zabaw w Nowicach dz. 104/6 obręb 0005 Nowice i Witkowie dz. 91/12 i 91/17 obręb 0012 Witków oraz budowa placu zabaw w Starym Jaworowie dz. 121 obręb 0010 Stary Jaworów.
1.2. Zakres prac dla części II został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 4B do SWZ i obejmuje w szczególności:
1.2.1. Remont placu zabaw w Nowicach:
a) montaż następujących urządzeń i obiektów małej architektury w lokalizacji wskazanej na części rysunkowej:
- metalowy plac zabaw - szt. 1
- karuzela czteroramienna - szt.1
- huśtawka (1x bocianie gniazdo) - szt. 1
- huśtawka podwójna (1x pampers, 1x siedzisko) - szt. 1
- piaskownica -szt.1
- bujak delfin -szt. 1
- bujak motor -szt. 1
- trampolina – szt. 1
- wóz strażacki -szt. 1
- sześciokąt wielofunkcyjny – szt. 1
- huśtawka podwójna ważka - szt. 1
- ławki z oparciem - szt. 6
- kosze na odpady - szt. 3,
- stojak na rowery oraz tablica z regulaminem – szt. 1,
a) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzeniami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich,
b) demontaż istniejących urządzeń i obiektów małej architektury znajdujących się na placu zabaw,
c) wymiany istniejącej furtki obramowanej z rur stalowych o wypełnieniu z siatki lub profili stalowych,
d) wykonanie trawnika z trawy naturalnej,
e) wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 4B do SWZ – zakres i parametry tablicy informacyjnej.
1.2.2. Remont placu zabaw w Witkowie:
a) montaż następujących urządzeń i obiektów małej architektury w lokalizacji wskazanej na części rysunkowej:
- zestaw zabawowy metalowy - szt.1
- karuzela czteroramienna - szt.1
- huśtawka podwójna (1x pampers + bocianie gniazdo) - szt. 1
- piaskownica -szt.1
-bujak piesek -szt. 1
-huśtawka podwójna ważka - szt. 1
-trampolina – szt. 1
-czworobok linowy – szt. 1
-stożek mały – szt. 1
-ławki z oparciem - szt. 6
-kosze na odpady - szt. 3,
-stojak na rowery oraz tablica z regulaminem – szt. 1,
f) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzeniami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich,
g) demontaż istniejących urządzeń i obiektów małej architektury znajdujących się na placu zabaw,
h) zmiana lokalizacji dwóch istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej zgodnie z dokumentacją,
i) wymiany istniejącej furtki od strony drogi głównej, posadowienie nowej furtki przy bramie wjazdowej oraz wykonanie wygrodzenia istniejącego szamba,
j) wykonanie trawnika z trawy naturalnej,
k) wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 4B do SWZ – zakres i parametry tablicy informacyjnej.
1.2.3. Budowa placu zabaw w Starym Jaworowie:
a) montaż następujących urządzeń i obiektów małej architektury w lokalizacji wskazanej na części rysunkowej:
- urządzenie stożek -szt.1
- urządzenie acrobat -szt.1
- zestaw zabawowy -szt.1
- bujak motor - szt. 1
- bujak piesek - szt. 1
- huśtawka podwójna ważka - szt.1
- trampolina - szt.1
- sześciokąt wielofunkcyjny - szt.1
- wóz strażacki - szt.1
- karuzela czteroramienna -szt.1
- huśtawka podwójna (2x bocianie gniazdo) – szt. 1
- huśtawka podwójna (1x pampers , 1x siedzisko) – szt. 1
- piaskownica -szt.1
- zestaw streetworkout L - szt.1
- metalowy plac zabaw - szt. 1
Urządzenia siłowni:
- wioślarz - szt. 1
- narciarz - szt. 1
- wyciskanie - szt. 1
- odwodziciel+biegacz+steper - szt. 1
- twister + wahadło- szt. 1
- ławki z oparciem - szt. 10
- kosze na odpady - szt. 4,
- stojak na rowery oraz regulamin – po szt. 1
b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzeniami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich,
c) wykonanie ogrodzenia placu zabaw z furtką i bramą – tył i bok działki zgodnie z projektem oraz ogrodzenia wewnętrznego z furtką. Ogrodzenie zewnętrzne wys. 150m ze słupkami z profili stalowych o przekroju 460x40mm. Ogrodzenie wewnętrzne wys. 120cm z furtką wykonaną z profilu stalowego 60x40 wypełnioną panelem zgrzewanym wraz z słupkami o przekroju 60x60mm. Górna krawędź ogrodzenia bezpieczna, zabezpieczona przed czynnikiem mogącym wyrządzić dzieciom krzywdę.
d) wykonanie trawnika z trawy naturalnej,
e) wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 4B do SWZ – zakres i parametry tablicy informacyjnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45262300-4 - Betonowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 431695,10 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Budowa placu zabaw w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II, dz. 510 obręb 0001 Jaworzyna Śląska, rozbudowa placu zabaw w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte dz. 74 obręb 0001 Jaworzyna Śląska oraz remont placu zabaw Przedszkola przy ul. Westerplatte dz. Nr 73 obręb 0001 Jaworzyna Śląska.
1.3. Zakres prac dla części III został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 4C do SWZ i obejmuje w szczególności:
1.3.1. Budowa placu zabaw w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II:
a) montaż następujących urządzeń i obiektów małej architektury w lokalizacji wskazanej na części rysunkowej:
- metalowy plac zabaw - szt.1
- karuzela czteroramienna - szt. 1
- huśtawka (2xbocianie gniazdo, 1xsiedzisko, 1xpampers) - szt. 1
- piaskownica - szt. 1
- bujak piesek - szt.1
- bujak delfin - szt.1
- trampolina – szt. 2
- wóz strażacki -szt.1
- czworobok linowy – szt. 1
- zjazd linowy -szt. 1
- zestaw zabawowy - szt. 1
- zestaw street workout M – szt. 1
- huśtawka podwójna ważka – szt. 1
- ławki z oparciem - szt. 7
- kosze na odpady - szt. 4,
- regulamin – szt. 1
b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzeniami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich,
c) wykonanie ciągu pieszego z obrzeżami betonowymi 20x6cm na podsypce piaskowej,
d) wykonanie ogrodzenia placu zabaw z dwiema furtkami wewnętrznymi oraz wymianą istniejącej furtki stanowiącej wejście na plac. Ponadto wymiana istniejącego ogrodzenia od strony zachodniej wraz z montażem jednej furtki. Ogrodzenie zewnętrzne wys. 150m ze słupkami z profili stalowych o przekroju 460x40mm. Ogrodzenie wewnętrzne wys. 120cm z furtką wykonaną z profilu stalowego 60x40 wypełnioną panelem zgrzewanym wraz z słupkami o przekroju 60x60mm. Górna krawędź ogrodzeń bezpieczna, zabezpieczona przed czynnikiem mogącym wyrządzić dzieciom krzywdę.
e) uzupełninie dosianie trawnika z trawy naturalnej,
f) wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 4C do SWZ – zakres i parametry tablicy informacyjnej.
1.3.2. remont placu zabaw Przedszkola przy ul. Westerplatte:
g) montaż następujących urządzeń i obiektów małej architektury w lokalizacji wskazanej na części rysunkowej:
- karuzela czteroramienna - szt. 1
- karuzela tarczowa - szt. 1
- piaskownica ze ściąganą plandeką z brezentu - szt. 1
- bujak piesek - szt. 1
- bujak rower - szt.1
- bujak motor - szt. 1
- wesoła chatka D1 i D2 – szt. 2
- wóz strażacki -szt. 1
- wóz policyjny - szt. 1
- altanka -szt. 1
- labirynt - szt. 1
- zestaw przedszkolak -szt. 1
- huśtawka podwójna ważka – szt. 1
- linarium - szt. 1
- ławki z oparciem - szt. 8
- kosze na odpady - szt. 2,
- regulamin – szt. 1
h) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzeniami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich,
i) demontaż istniejących urządzeń,
j) uzupełninie dosianie trawnika z trawy naturalnej,
k) wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 4C do SWZ – zakres i parametry tablicy informacyjnej.
1.3.3. Rozbudowa placu zabaw w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte
a) montaż następujących urządzeń i obiektów małej architektury w lokalizacji wskazanej na części rysunkowej:
- zestaw street workout XXL – szt. 1
- tyrolka podwójna – szt. 1
- ławki z oparciem - szt. 4
- kosze na odpady - szt. 2,
- stojak i regulamin –po szt. 1
b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzeniami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich,
b) wykonanie ciągów pieszych z obrzeżami betonowymi 20x6cm na podsypce piaskowej,
c) wymiana istniejącej bramy i furtki,
d) uzupełninie dosianie trawnika z trawy naturalnej,
e) wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 4C do SWZ – zakres i parametry tablicy informacyjnej.
1.4. Dla wszystkich części przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a) przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie, organizację terenu budowy oraz jego odpowiednie oznakowanie wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej,
b) pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
c) zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót,
d) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
e) protokolarnie przekazanie Zamawiającemu i odwiezienie, na miejsce przez niego wskazane, materiałów pozyskanych z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, a nadających się do ponownego wbudowania. Przekazane materiały jw. muszą zostać zinwentaryzowane, oraz posortowane i złożone przez Wykonawcę we wskazanym miejscu. Pozostałe materiały nie nadające się do wykorzystania pozyskane z rozbiórek oraz odpady stanowią własność Wykonawcy,
f) doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich urządzeń i terenów użytkowanych w ramach realizowanego zamówienia,
g) wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45262300-4 - Betonowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 493518,01 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 148630,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 222877,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 148630,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 759-163-40-35

7.3.3) Ulica: Kańkowo 72C

7.3.4) Miejscowość: Małkinia

7.3.5) Kod pocztowy: 07-320

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 148630,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 501133,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 639000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 501133,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 759-163-40-35

7.3.3) Ulica: Kańkowo 72C

7.3.4) Miejscowość: Małkinia

7.3.5) Kod pocztowy: 07-320

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 501133,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 532720,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 709253,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 532720,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 759-163-40-35

7.3.3) Ulica: Kańkowo 72C

7.3.4) Miejscowość: Małkinia

7.3.5) Kod pocztowy: 07-320

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53272,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

2021-07-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.