eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pułtusk › Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pułtusk - etap IIOgłoszenie z dnia 2023-02-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pułtusk – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pułtusk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377907

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 41

1.4.2.) Miejscowość: Pułtusk

1.4.3.) Kod pocztowy: 06-100

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@pultusk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pultusk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00100616

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00083240

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX , oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał co najmniej :

w zakresie Części I :

• dwie roboty budowalne polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg/ulic o łącznej wartości minimum 2.500.000zł brutto, z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Jako wykonanie roboty należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu, potwierdzającego należytego wykonanie przedmiotu umowy.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
- zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;
- zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie;

w zakresie Części II:

• dwie roboty budowalne polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg/ulic o łącznej wartości minimum 2.500.000zł brutto, z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Jako wykonanie roboty należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu, potwierdzającego należytego wykonanie przedmiotu umowy.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
- zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;
- zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie;
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi doświadczenie/uprawnienia budowlane tj.:

w zakresie Części I :

• Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej*.
Osoba ta musi posiadać również aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe.

w zakresie Części II :

• Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej*.
Osoba ta musi posiadać również aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe.

• Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności sanitarnej*.
Osoba ta musi posiadać również aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe.

(*przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Funkcję kierownika budowy należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane )
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunków określonych dla poszczególnych Części (ust. 2.4 a i b) dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców. Jednakże dla poszczególnych Części zamówienia, warunek określony w ust. 2. pkt 4 ppk. a) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie musi spełnić w całości jeden z Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX , oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał co najmniej :

w zakresie Części I :

• dwie roboty budowalne polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg/ulic o łącznej wartości minimum 2.500.000zł brutto, z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Jako wykonanie roboty należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu, potwierdzającego należytego wykonanie przedmiotu umowy.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
- zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;
- zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie;

w zakresie Części II:

• dwie roboty budowalne polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg/ulic o łącznej wartości minimum 2.500.000zł brutto, z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Jako wykonanie roboty należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu, potwierdzającego należytego wykonanie przedmiotu umowy.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
- zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;
- zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie;
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi doświadczenie/uprawnienia budowlane tj.:

w zakresie Części I :

• Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej*.
Osoba ta musi posiadać również aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe.

w zakresie Części II :

• Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej*.
Osoba ta musi posiadać również aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe.

• Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności sanitarnej*.
Osoba ta musi posiadać również aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe.

(*przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Funkcję kierownika budowy należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane )
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunków określonych dla poszczególnych Części (ust. 2.4 a i b) dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców. Jednakże dla poszczególnych Części zamówienia, warunek określony w ust. 2. pkt 4 ppk. a) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie musi spełnić w całości jeden z Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej – wzór stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
2. Dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
- dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane – w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ.
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Po zmianie:
1. Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej – wzór stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
2. Dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
- dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane – w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ.
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-21 10:00

Po zmianie:
2023-02-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-21 11:00

Po zmianie:
2023-02-27 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-22

Po zmianie:
2023-03-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.