eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeczniów › "Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola"Ogłoszenie z dnia 2021-06-29


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00097948 z dnia 2021-06-29

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza
w miejscowości Pasztowa Wola”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RZECZNIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Rzeczniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-353

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rzeczniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeczniow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://rzeczniow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza
w miejscowości Pasztowa Wola”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-204fcd04-9eb2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010777/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola na działkach nr ewid. 59, 60, 61, 62, 63/4, 497

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00034673/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PGiNGO.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 493477,01 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę drogi i parkingu na obsługę cmentarza
w miejscowości Paszowa Wola zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz budowę oświetlenia.

Zakres Robót budowlanych obejmuje wykonanie :

1. Drogi dojazdowej z kostki betonowej do cmentarza dł 105,2mb ,
2. Placu manewrowego przed cmentarzem : powierzchnia utwardzenia 525,0m2
3. Parkingów z kostki betonowej o powierzchni -623,50m2.

W ramach tego zadania zostanie przebudowany istniejący zjazd z drogi powiatowej: Szerokość zjazdu 5,0m , załamania krawędzi zostaną wyłuczone łukami 6,0m. Pod zjazdem zostanie wykonany przepust z rur PEHD Q400długości 8,0m . Rury zostaną ułożone na ławie
z kruszywa łamanego fr0/31,5 gr.25cm. Wlot i wylot zostanie zabezpieczony ściankami czołowymi prefabrykowanymi. Spadek podłużny i=5,0% W celu zabezpieczenia przed wypływaniem wód opadowych na jezdnie drogi powiatowej zaprojektowano w km 0+005 przez całą szerokość odwodnienie liniowe żelbetowe z rusztem żeliwnym klasy D400. Przekrój poprzeczny korytek w świetle szer.30cm gł.40 cm. Elementy odwodnienia liniowego należy ułożyć na ławie betonowej z betonu C 20/25 gr.25cm. Przykanalik Q260 PCV L=3,0mb
1. Stanowiska parkingowe :
Zaprojektowano 29 stanowisk parkingowych o wymiarach 2,5 x 5,0m ( parkowanie prostopadłe), 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x 5,0m. Przy parkowaniu ukośnym zaprojektowano 14 miejsc parkingowych w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej.
2. Droga w profilu podłużnym:
Zaprojektowana niweleta obejmuje drogę dojazdowa do obsługi cmentarza w km 0+000 do km 0+105,20 wraz z przekrojem przez plac manewrowy do obsługi komunalnej w km 0+105,20 – 128,00. Małe korekty wysokościowe do 33cm zostały zaprojektowane na długości istniejącego parkingu w celu zmniejszenia spadku podłużnego na skrzyżowaniu z droga powiatową (5%).Załamania przebiegu trasy wyuczono promieniami R1=250m i R2=750n na przełamaniu przebiegu trasy. Zaprojektowano spadki podłużne od 1,14 do 1,28%. Przełamanie przebiegu trasy zaprojektowano w km 0+058.
3. Przekroje poprzeczne:
Jezdnia drogi dojazdowej – szerokość 5,0m, przekrój poprzeczny daszkowy 2%. Parkingi: szerokość parkingów do pakowania prostopadłego 5,0m , spadek do krawędzi drogi 1%. Szerokość Parkingu do parkowania pod katem60% 4,35m , spadek poprzeczny do krawędzi
drogi 1%.Odkrycie krawężników 12cm.
4. Konstrukcja jezdni , parkingów i placu manewrowego.
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych , jakim odpowiadać powinny drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14.05 1999r) dla grupy nośności podłoża G2, przyjęto następujące konstrukcje :

Konstrukcja jezdni
- warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o RM= 2,5 Mpa gr. 15 cm;
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie fr. 31,5/63 gr.15cm;
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5/63 gr.10cm;
- podsypka cementowo -piaskowa w st. 1:4 gr. 3cm;
- warstwa jezdna z kostki betonowej szarej gr.8cm;
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni wynosi 51 cm .

Konstrukcja parkingu
- warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem o RM – 2,5 Mpa gr.15 cm;
- Dolna warstwa podbudowy kruszywa łamanego C90/3 fr. 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm;
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 fr. 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm;
- podsypka cementowo - piaskowa w st. 1:4 gr. 3cm;
- warstwa jezdna z kostki betonowej kolorowa gr.8cm;
Uwaga: W przypadku zastosowania kostki ażurowej typu hydrofuga należy ułożyć ją na
kruszywie # 2/6 mm z wypełnieniem spoin kruszywem 4/16. Górną warstwę podbudowy wykonać z kruszywa fr4/31,5;
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni wynosi 51 cm .

Droga manewrowa:
- warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o RM= 2,5 Mpa gr. 15 cm;
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie fr. 31,5/63 gr.15cm;
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5/63 gr.10cm;
- podsypka cementowo -piaskowa w st. 1:4 gr. 5cm;
- warstwa jezdna z kostki betonowej szarej gr.8cm;
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni wynosi 53 cm.

5. Oświetlenie uliczne:
- oświetlenie będzie zasilane z istniejących słupów oświetlenia ulicznego w miejscowości Płósy,
- budowa oświetleniowej linii kablowej — ok. 160m,
- parkowe słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, kompletne z fundamentem,
o wysokości około 5 metrów - 7 szt.,
- oprawy uliczne LED - 9 szt. zapewniające odpowiednie oświetlenie miejsc parkingowych oraz ciągów komunikacyjnych parkingu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112500-0 - Usuwanie gleby

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45314310-7 - Układanie kabli

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 356647,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 487080,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 356647,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7961196597

7.3.3) Ulica: Jana Matejki 6

7.3.4) Miejscowość: Skaryszew

7.3.5) Kod pocztowy: 26-640

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 356647,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

2021-06-29 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.