eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świętochłowice › Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach - Etap I: Budowa pełnowymiarowego boiska z trawy sztucznej...Ogłoszenie z dnia 2022-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach - Etap I: Budowa pełnowymiarowego boiska z trawy sztucznej...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255499

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 54

1.5.2.) Miejscowość: Świętochłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wietochlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swietochlowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/um_swietochlowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach - Etap I: Budowa pełnowymiarowego boiska z trawy sztucznej...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba3d01e3-7526-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00097658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019016/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach - Etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00019565/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INZP.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających m.in. na budowie pełnowymiarowego boiska z trawy sztucznej oraz wymianie nawierzchni zespołu boisk wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w ramach Etapu I inwestycji pn. Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach.
Realizacja przedmiotu zamówienia polega m.in. na budowie pełnowymiarowego boiska z trawy sztucznej, przebudowie boiska treningowego z trawy naturalnej, wymianie nawierzchni boiska ,,Orlik”, budowie budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, budowie niezbędnych elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz urządzeń i infrastruktury technicznej, a także dostawę sprzętu do utrzymania nawierzchni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45236100-1 - Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7441500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10675072,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7441500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Serwis-Rozwój Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342744126

7.3.3) Ulica: ul. Zgody 28

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-573

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7441500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.