eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystra › Świadczenie usługi utrzymania, konserwacji i pielęgnacji zieleni oraz wykonywanie nasadzeń, drzew i krzewów na terenach zewnętrznych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w BystrejOgłoszenie z dnia 2022-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi utrzymania, konserwacji i pielęgnacji zieleni oraz wykonywanie nasadzeń, drzew i krzewów na terenach zewnętrznych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000640923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Fałata 2

1.5.2.) Miejscowość: Bystra

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-360

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334991810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalbystra.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbystra.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.szpitalbystra.pl/?id=885&mode=0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi utrzymania, konserwacji i pielęgnacji zieleni oraz wykonywanie nasadzeń, drzew i krzewów na terenach zewnętrznych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82eea497-9f8f-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00094847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022061/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Utrzymanie , konserwacja i pielęgnacja zieleni oraz wykonywanie nasadzeń, drzew i krzewów na terenach zewnętrznych CPiT w Bystrej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00080467/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/EZP/380/EAE/2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 149632,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania, konserwacji i pielęgnacji zieleni oraz wykonywanie nasadzeń, drzew i krzewów na terenach zewnętrznych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełny zakres przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace:
1) formowanie oraz cięcie pielęgnacyjne krzewów, drzew i żywopłotów,
2) pielęgnacje trawników tj. wertykulacje, nawożenie, odchwaszczanie w tym: odchwaszczenie dróg wewnętrznych, chodników przy budynkach, parkingów, ścieżek w ogrodach tematycznych z częstotliwością wg potrzeb jednak nie rzadziej niż 2 x w miesiącu,
3) uzupełnianie oraz dosiewanie ubytków trawy,
4) rozsadzanie istniejących roślin,
5) dosadzanie nowych roślin – zakupionych przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Zamawiający przewiduje szacunkową ilość nasadzeń tj. (rośliny cebulowe ok. 1000 szt, rośliny płożące – ok. 40 szt., byliny ok. 100 szt., krzewy ok. 130 szt., drzewa liściaste do 2 m - ok. 50 szt., drzewa iglaste do 1 m- ok. 30 szt.),
6) przycinanie grabów, klonów, berberysów, iglaków, tuwał, traw,
7) pielęgnacja (oczyszczanie, odglonowanie) oczka wodnego – z częstotliwością wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy raz w okresie wiosenno-letnim,
8) dokonywanie przeglądów drzewostanu pod kątem chorób drzew oraz w razie konieczności przycięcia suchych gałęzi grożących obłamaniem, usuwanie suchych gałęzi z podłoża,
9) koszenie terenów zielonych pochyłych (łąki, skarpy) łączna powierzchnia ok. 70 500m2 tj.
a) teren pochyły – 3x koszenie w sezonie (teren pod 4 pawilonem-łąki, teren przy potoku, skarpy wzdłuż drogi dojazdowej do 4 pawilonu, teren przy 2 zakręcie przy drodze dojazdowej do
4 pawilonu w las, łąka i teren zadrzewiony od POZ aż po 2 i 3 pawilon, kapliczka, teren do ul. Bystrzańskiej teren pod warsztatem, teren przy kuchni
b) środek lasu – 1 x koszenie w sezonie,
c) skarpa na 4 pawilonie – 2x koszenie w sezonie.
Zamawiający zapewnił dostępność przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez jego ogólnodostępność i brak specjalnych wymogów odnośnie jego użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Zamawiający informuję, że złożenie oferty musi być poprzedzone obowiązkowym odbyciem przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Termin i zasady udziału w wizji lokalnej określone zostały w treści SWZ

Obowiązek uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uczestników - Zamawiający zapewnił dostępność przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez jego ogólnodostępność i brak specjalnych wymogów odnośnie jego użytkowania przez osoby niepełnosprawne

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 280000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 280000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.