eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w 27-500 Opatów, Lipowa 11 w systemie zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w 27-500 Opatów, Lipowa 11 w systemie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Warszawska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006227176

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tamka 35

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-355

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ekonomat@poczta.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szarytki.waw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Kościelna osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w 27-500 Opatów, Lipowa 11 w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad3d2ffb-9585-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00093233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00067776/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: L/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 510000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych dla budynku Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, 27- 500 Opatów, Lipowa 11 :
1. Ocieplenie styropianem stropu nad nieogrzewaną piwnicą. Zakres robót obejmuje również koszt osuszania stropu.
2. Ocieplenie wełną mineralną stropu pod nieogrzewanym poddaszem.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych parteru i piętra o powierzchni 571 m² styropianem. Przeprowadzenie ekspertyzy mykologicznej i zawilgocenia ścian piwnic, stropów oraz ścian parteru i piętra.
4. Ocieplenie styropianem ekstrudowanym ścian piwnic. W ramach prac towarzyszących należy wymienić również 3 sztuki starych jednoszybowych okien w piwnicy;
5. Ocieplenie styropianem stropów zewnętrznych;
6. Wymiana stolarka drzwiowej o powierzchni na drzwi alu-ciepłe. W przypadku usunięcia istniejącej warstwy ocieplenia należy zastosować styropian.
7. Wymiana instalacji c.w.u., i podłączenie do systemu zarządzania energią BEMS, montaż armatury wodooszczędnej, montaż nowego zasobnika c.w.u.
8. Montaż kolektorów słonecznych
9. Modernizacja instalacji c.o. - wymiana 63szt. grzejników z zaworami termostatycznymi zdalnie sterowanych (radiowych) i podłączenie do systemu zarządzania energią BEMS, wymiana przewodów c.o.
10. Montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego, podłączenie do systemu zarządzania energią BEMS.
11. Modernizacja ok. 40 punktów świetlnych i podłączenie do systemu zarządzania energią BEMS.
12. Wykonanie instalacji PV o mocy 3 kW:
13. Dostawa i montaż elektronicznego systemu zarządzania energią w budynku BEMS, zarządzającego wszystkimi instalacjami wewnętrznymi budynku tj. c.o., c.w.u. oświetlenie.
System zapewni kontrolę, regulację, optymalizację i monitorowanie warunków klimatycznych poprzez sterowanie praca poszczególnych instalacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

złożona oferta podlegała odrzuceniu na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP- zawierała błędy w obliczeniu ceny, tj. błędną stawkę VAT

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.