eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piechowice › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ulicy Nadrzecznej, ul. Pakoszowskiej, Brzozowej i LeśnejOgłoszenie z dnia 2023-02-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ulicy Nadrzecznej, ul. Pakoszowskiej, Brzozowej i Leśnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Piechowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821612

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kryształowa 49

1.5.2.) Miejscowość: Piechowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-573

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 75 48 900

1.5.8.) Numer faksu: 75 76 12 274

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piechowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piechowice.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/706812

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ulicy Nadrzecznej, ul. Pakoszowskiej, Brzozowej i Leśnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b357060-9c7e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00092515

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056056

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.18.2022.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ulic Nadrzecznej, Pakoszowskiej, Brzozowej i Leśnej.
Przedmiot zamówienia składa się z 3 niżej opisanych zadań do wykonania łącznie:
Zadanie I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ul. Nadrzecznej.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nadrzecznej i ul. w Piechowicach na działkach nr dz. nr 56/4, 158, 153, 159, 108, 107, 160, 161/2,161/1, 56/3 dr, 83/2, 83/1, 82/1, 85 dr, 84/1, 86, 81, 87, 434/2, 79/2, 79/1, 89/1, 92/2,, 92/6, 90/2 dr, 91/3, 78, 95/2 obr. 0008, jedn. ewid.: 020603_1
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o średnicy:
• Dz200 z rur PVC-U o łącznej długości L=507,50 m;
Budowa 12 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy:
• Dz160 z rur PVC-U o łącznej długości L= 229,50 m;
• Dz160 z rur PP o łącznej długości L= 13,50 m.
Kanały z rur tworzywowych typu PCV-U litych oraz PP litych o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę.
Studnie kanalizacyjne
Na kolektorze kanalizacji sanitarnej należy wbudować studnie betonowe o średnicy Ø1200 mm. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać studnie betonowe rewizyjne w ilości 24 szt.
Materiał przewodu, średnica Długość/ilość sztuk
Rura PVC-U SN8 Dz200 - 507,5 m
Rura PVC-U SN8 Dz160 - 229,5 m
Rura PP SN8 Dz160 - 13,5 m
Studnia betonowa Ø1200 mm + właz żeliwny D400 - 5 szt.
Studnia betonowa Ø1200 mm + właz B125 - 29 szt.
Studnia tworzywowa Ø625 mm do wytracania energii + właz B125 - 1 szt.
Studnia tworzywowa Ø425 + właz żeliwny D400 - 3 szt.
Studnia tworzywowa Ø425 + właz żeliwny B125 - 10 szt.
Przedmiot zamówienia obejmuje również budowę 12 przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych typu PCV-U oraz PP litych, o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę o łącznej długości 243,0 m. Odcinki sieci ułożone ze spadkiem powyżej 25% wykonać z rur PP. Na trasie przyłączy należy zabudować studnie betonowe rewizyjne Ø1200 mm w ilości 10 szt. i tworzywowe Ø425 mm w ilości 28 szt. oraz studnia tworzywowa Ø625 mm do wytrącania energii w ilości 1 szt. Przyłącza zakończyć na posesjach prywatnych studzienką rewizyjną lub wykonać podłączenie do przewodu wyprowadzonego z budynku podłączanego. Ilość przyłączanych budynów – 12. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami należy odbudować nawierzchnię jezdni oraz pobocza na długości i całej szerokości prowadzonych robót, z uwzględnieniem klina odłamu.
Skarpy o wysokości powyżej 1,0 m, w celu poprawienia stateczności, należy umocnić koszami gabionowymi ułożonymi na ławie betonowej wraz z kotwieniem ich w gruncie.
Kosze gabionowe, wykonanane powinny być z siatki stalowej o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów. Kosze powinny posiadać przegrody poprzeczne co 1m. Przednia ścianka i jedna z bocznych powinna być wykonana z drutu o średnicy minimum 3,9 mm w celu nadania ścianom licowym większej sztywności. Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją stopem cynkowoaluminiowym. Kosze powinny być łączone drutem o średnicy 2,2 mm lub zszywkami ze stali o wytrzymałości 1700 MPa - o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest siatka. Zastosowany wyrób powinien być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wymiary oczka siatki : 8 x 10 cm.
Grubość drutu: ścianka przednia i jedna boczna ∅ 3,9 mm, pozostałe ∅ 2,7mm.
Powłoki antykorozyjne: Stop cynkowo-aluminiowy zgodnie z klasą A wg PN-EN 10244-2 2.1.2. Do wypełnienia koszy należy użyć kamieni. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm. Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki. Długość gabionów łącznie 15 mb, wymiary gabionów : 183cm x250cm
Zadanie II : Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Pakoszowskiej w Piechowicach.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Pakoszowskiej na działkach nr 163/3, 165, 176/1, 171, 168 AM-2, dz. nr 71/2, 69/2, 67, 68/16, 68/6 obr. 0002, jedn. ewid.: 020603_1.
Projektuje się budowę sieci kanalizacyjnej o średnicy:
• DN200 z rur PVC-U o łącznej długości L=289,0 m;
Projektuje się budowę 5 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy:
• DN160 z rur PVC-U o łącznej długości L=215,0 m
Posadowienie kanałów
Głębokość posadowienia projektowanych kanałów wynosi od ok. 1,2 do 3,6 m i jest dostosowana do warunków terenowych oraz umożliwia podłączenie się wszystkich działek sąsiadujących z kolektorem kanalizacji sanitarnej.
Materiał kanałów
Kanały należy wykonać z rur tworzywowych typu PCV-U litych, o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę oraz przewód tłoczny PE100, SDR17.
Studnie kanalizacyjne
Na kolektorze kanalizacji sanitarnej należy wykonać studnie betonowe o średnicy DN1200 mm. Na trasie kanalizacji należy wykonać studnie betonowe rewizyjne w ilości 12 szt. i tworzywowe w ilości 10 szt.
Studnie wykonać z prefabrykatów betonowych betonu o wytrzymałości min. C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw≤4%), mrozoodpornego (F-150) łączonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi króćcami. Należy wykonać 9 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków znajdujących się w bliskiej odległości od projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej. Kanały należy wykonać z rur tworzywowych typu PCV-U litych, o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę o łącznej długości 215 m. Na trasie projektowanych przyłączy zaprojektowano studnie tworzywowe w ilości 18 szt.
Dopuszcza się zakończenie studni zlokalizowanych w terenie zielonym włazem w klasie B125. Przyłącza zakończyć na posesjach prywatnych studzienką rewizyjną lub wykonać podłączenie do przewodu wyprowadzonego z budynku podłączanego. Przejścia poprzeczne pod potokiem Piastówka wykonać metodą przewiertu sterowanego poziomego w rurze ochronnej Dz219,1x6,3 stal. Droga powiatowa w obrębie prowadzonych robót posiada jezdnię dwukierunkową szer. ok. 5,00 – 5,50 m o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami gruntowymi.
Przyjęto do odbudowy nawierzchnię jezdni oraz pobocza na długości i szerokości po 1,0 m od krawędzi prowadzonych robót.
Zadanie III: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brzozowej, Dębowej oraz Słonecznej w miejscowości Piechowice
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni wzdłuż ul. Brzozowej, Dębowej, ul. Leśnej oraz Słonecznej na działkach nr 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167/3, 167/4, 181, 183, 184, 185, 159, 144/1, 110/2, 128/2, 128/1, 129, 127, 360, 361, 352,130/229 obr. 0003, jedn. ewid.: 020603_1.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
- budowę sieci kanalizacyjnej o średnicy:
• DN200 z rur PVC-U o łącznej długości L=447,5 m;
- budowę osiemnastu przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy:
• DN160 z rur PVC-U o łącznej długości L=428,0 m
Na sieci kanalizacyjnej należy zabudować studnie kanalizacyjne betonowe DN1000/1200mm (7 szt.) z włazami w klasie D-400 i tworzywowe D425 mm (11 szt.) z włazami w klasie D-400 oraz siedemnaście przyłączy kanalizacji sanitarnej.
Materiał kanałów
Kanały należy wykonać z rur tworzywowych typu PCV-U litych, o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę oraz przewód tłoczny PE100, SDR17.
Studnie kanalizacyjne
Na kolektorze kanalizacji sanitarnej należy wykonać studnie betonowe o średnicy DN1000/1200 mm. Na trasie kanalizacji należy wykonać studnie betonowe rewizyjne w ilości 7 szt. i tworzywowe w ilości 11 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje również budowę 17 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków znajdujących się w bliskiej odległości od kolektora kanalizacji sanitarnej. Kanały wykonać z rur tworzywowych typu PCV-U litych, o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę o łącznej długości 428,0 m. Na trasie przyłączy należy wykonać studnie tworzywowe w ilości 31 szt. Dopuszcza się zakończenie studni zlokalizowanych w terenie zielonym włazem w klasie B125. Prace montażowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej będą prowadzone w wykopach otwartych.
Przyjęto do odbudowy nawierzchnię jezdni oraz pobocza na długości i całej szerokości prowadzonych robót, z uwzględnieniem klina odłamu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zamówienia wynosi 5 000 000,00 zł. Wartość oferty z najniższą ceną wynosi 5 904 000,00 zł, co przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków na realizację zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5904000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7968682,21 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.