eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skórzec › Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą technicznąOgłoszenie z dnia 2023-02-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skórzec

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582575

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Siedlecka 3

1.4.2.) Miejscowość: Skórzec

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-114

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.7.) Numer telefonu: 253081130

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminaskorzec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminaskorzec.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00091213

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00067805

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
14.02.2023 r. do godz. 10:30 wnieść wadium:
1) dla zadania 1 w wysokości: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),
2) dla zadania 2 w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
3) dla zadania 3 w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)

3. Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Skórzec BS Siedlce O/Skórzec Nr 72 9194 0007 0055 0143 2000 0910, z dopiskiem: Wadium: Zamówienie publiczne nr RG.271.2.2023 pn. „Budowa obiektów sportowych
z infrastrukturą techniczną: zadanie 1/zadanie 2/zadanie 3”.

1) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w ust. 1 terminie, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
2) Skuteczność wniesienia wadium oceniana jest zgodnie z ust. 3 pkt 1. Zaleca się wniesienie wadium z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p., zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

Po zmianie:
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
17.02.2023 r. do godz. 10:30 wnieść wadium:
1) dla zadania 1 w wysokości: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),
2) dla zadania 2 w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
3) dla zadania 3 w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)

3. Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Skórzec BS Siedlce O/Skórzec Nr 72 9194 0007 0055 0143 2000 0910, z dopiskiem: Wadium: Zamówienie publiczne nr RG.271.2.2023 pn. „Budowa obiektów sportowych
z infrastrukturą techniczną: zadanie 1/zadanie 2/zadanie 3”.

1) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w ust. 1 terminie, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
2) Skuteczność wniesienia wadium oceniana jest zgodnie z ust. 3 pkt 1. Zaleca się wniesienie wadium z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p., zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-14 10:30

Po zmianie:
2023-02-17 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-14 11:00

Po zmianie:
2023-02-17 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-15

Po zmianie:
2023-03-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.