eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grójec › Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina na odcinku od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Grójcu do istniejącego chodnika w m. KępinaOgłoszenie z dnia 2023-02-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647W Głuchów – Grójec – Kępina na odcinku od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Grójcu do istniejącego chodnika w m. Kępina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Grójecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Piłsudskiego 59

1.5.2.) Miejscowość: Grójec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 665 11 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 665 11 47

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@grojec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.grojec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://spgrojec.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647W Głuchów – Grójec – Kępina na odcinku od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Grójcu do istniejącego chodnika w m. Kępina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d563dc2d-9b00-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00090122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014406/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina na odcinku od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Grójcu do istniejącego chodnika w miejscowości Kępina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051590

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZPiRP.272.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 975609,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja robót: Al. Niepodległości w miejscowości Grójec i Kępina, 05-600 Grójec Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: 1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 2. Usunięcie krzewów, 3. Roboty rozbiórkowe, 4. Wykonanie wykopu w gruntach kat. III – IV, z wywozem urobku, 5. Wykonanie nasypów, 6. Ustawienie obramowania nawierzchni z krawężników, oporników, obrzeży, 7. Regulacja wysokościowa wpustów, studzienek zaworów, 8. Wykonanie odwodnienia (wpusty odmulenie istniejących rowów), 9. Wykonanie odwodnienia (wpusty deszczowe), 10. Frezowanie nawierzchni, 11. Skropienie bitumem istniejącej nawierzchni, 12. Wykonanie warstwy wiążącej AC16W KR3, 13. Skropienie bitumem wykonanej warstwy wiążącej, 14. Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S KR3, 15. Wykonanie konstrukcji nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej, 16. Wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok parkingowych i zjazdów, 17. Wykonanie organizacji ruchu, 18. Wykonanie robót wykończeniowych – zieleni drogowej. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ). Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ). Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać całą szerokością jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 pzp, Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający informuje, że o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia zostaniecie Państwo poinformowani osobnym pismem.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1275215,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1472932,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.