eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysowa-Zdrój › "Przebudowa poligonu do nauki jazdy wraz z parkingiem" w ZSCKR w Hańczowej.Ogłoszenie z dnia 2021-06-20

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088264 z dnia 2021-06-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa poligonu do nauki jazdy wraz z parkingiem” w ZSCKR w Hańczowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000095377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hańczowa

1.5.2.) Miejscowość: Wysowa-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-316

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183532004

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsr-hanczowa@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsr-hanczowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa poligonu do nauki jazdy wraz z parkingiem” w ZSCKR w Hańczowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-279b1bb2-d199-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00088261/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Przebudowa poligonu do nauki jazdy wraz z parkingiem” w ZSCKR w Hańczowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl lub
zsr-hanczowa@pro.onet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I z późn.zm.), dalej „RODO”, informuje się, że:
a. administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy, zwanych dalej „danymi osobowymi Wykonawcy”, jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38-316 Wysowa Zdrój za pomocą adresu wojpekala@gmail.pl
b. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Dyrektor Wojciech Pękala Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38-316 Wysowa zdrój za pomocą adresu wojpekala@gmail.pl
c. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utwardzenie placu poligonu do nauki jazdy”, nr postępowania ZSCKR1/21, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy;
d. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;
e. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
f. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
g. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8)
h. Wykonawca posiada:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych,
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
i. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
j. Wykonawcy nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót remontowo-budowlanych:
- Wyznaczenie powierzchni poligonu (pomiary),
- Położenie krawężników 100 wokół placu 50mx25m,
- Wyrównanie powierzchni, założenie szalunków,
- Utwardzenie pod beton, walcowanie, podsypka tłuczniem,
- Wylanie betonu drogowego na głębokość 15 cm,
- Wycięcie dylatacji,

Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 80
2 Okres gwarancji i rękojmi za wady (G) 20

Ocena oferty nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów łącznie za dwa kryteria.
Ocena oferty:
K=KC+G
Gdzie:
K - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
G - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady”
Ocena wg kryterium „Cena”:
KC = CN/COB x 60 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC — ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
CN -- najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB -- łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
Ocena wg kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady”
> okres gwarancji i rękojmi za wady — 36 miesięcy — 0,00 pkt
> okres gwarancji i rękojmi za wady — 48 miesięcy — 20,00 pkt
> okres gwarancji i rękojmi za wady — 60 miesięcy — 30,00 pkt
> okres gwarancji i rękojmi za wady— 72 miesiące — 40,00 pkt
UWAGA! minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy« maksymalny okres gwarancji: 72 miesiące. Wykonawca może zaoferować tylko okresy gwarancji i rękojmi za wady: 36 miesięcy. 48 miesięcy. 60 miesięcy. 72 miesiące.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000, 00 złotych ( słownie złotych: sto tysięcy)
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną tożsamą z zamówieniem robotę budowlaną, o wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto ( słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).
2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na budowie po uzyskaniu uprawnień budowlanych.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące tymczasowe potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 SWZ:
a. wykaz przynajmniej dwóch robót budowlanych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wstawione przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty , z którego wynikać będzie wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej jednej tożsamej z zamówieniem roboty budowlanej, o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion).
Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru lub innego równoważnego dokumentu,
b) Wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie dysponowanie co najmniej:
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na budowie po uzyskaniu uprawnień budowlanych, - jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł ( słownie złotych : sto tysięcy )

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 ustawy.
Załącznik Nr 3. Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
Załącznik Nr 4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia .
Załącznik Nr 5. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
Załącznik Nr 6. Wzór umowy.
Załącznik Nr 7. Oświadczenie związane z ochroną danych osobowych.
Załącznik Nr 8. Projekty techniczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
l) pieniądzu;
1. gwarancjach bankowych;
2. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. I pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy NBP 93 1010 1270 0049 7813 9130 0000 (PLN) z adnotacją „Wadium – ZSCKR/1/21”. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
5.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust, 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ust. 1-5 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
l) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują wspólnie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-02 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP,, dostępnego pod adresem: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W HAŃCZOWEJ (/ZSCKR_Hanczowa/SkrytkaESP); oraz poczty elektronicznej (skrzynki pocztowej: zsr-hanczowa@pro.onet.pl))

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej, b) aukcji elektronicznej.
2. Informacje o wymaganiach związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 95 ustawy:
a. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, kierowanie sprzętem wykonującym prace objęte zakresem zamówienia.
b. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie urnowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt I czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych wymogów,
-przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
c. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w "znaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
• poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy powyższe oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umowy/umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy powyższe oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy za ostatni rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.
d. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Załączniku Nr 6 do SWZ.
2021-06-20 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.