eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi wielobranżowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w WarszawieOgłoszenie z dnia 2021-06-20

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088262 z dnia 2021-06-20

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi wielobranżowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Okólnik 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-368

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chopin.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://chopin.edu.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi wielobranżowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f84390ef-b3fc-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054408/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-76ecb8fd-a284-11eb-911f-9ad5f74c2a25

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-9/05/2021/272/W/MSW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w trakcie realizacji prac polegających na „Przebudowie i modernizacji pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 2”, finansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.Zakres przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73527,1 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73527,1 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 73527,1 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Architekt Radosław Guzowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9512010940

7.3.3) Ulica: ul. Spacerowa 12

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-657

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73527,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-30
2021-06-20 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.