eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonaniu zabudowy łazienek - Etap IIIOgłoszenie z dnia 2021-06-18


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088224 z dnia 2021-06-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonaniu zabudowy łazienek – Etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@um.siemianowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.siemianowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka sektora finansów publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejskie Przedsiębiorstwo Gispodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 643-000-02-99

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Śmiłowskiego 15

1.11.4.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.11.5.) Kod pocztowy: 41-100

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: mpgkim@mpgkim.com.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.mpgkim.com.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonaniu zabudowy łazienek – Etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-188d5dc2-d054-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000760/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.52 Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonaniu zabudowy łazienek - Etap III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mpgkim.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane poniżej:
3.1. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy
pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez
Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany,
wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz
komunikację z Prowadzącym postępowanie w pozostałych obszarach.
3.2. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:
a. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• każdy program który służy do otwierania protokołów HTTPS z włączonym Java Script
b. Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy
• program umożliwiający otwarcie dokumentów edytowalnych w formacie .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt,
.ods.
• program umożliwiający otwarcie dokumentów w formacie .pdf.
• program umożliwiający otwarcie plików skompresowanych .7zip lub .zip.
c. Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto
Technologies SA.)
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
3.3. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych:
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie
danej czynności przez Wykonawcę na Platformie,

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.mpgkim.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z
siedzibą w Siemianowicach Ślaskich przy ul. Jana Pawła II 10;
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie
przy ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82
3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śmiłowskiego 15 KRS:
0000096696 nr tel. 32 766 0 00 e-mail: mpgkim@mpgkim.com.pl na podstawie umowy na:
Świadczenie usług w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemianowice Śląskie z
dnia 08.12.2017r. oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 23.05.2018r.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Modernizacja lokali
mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonaniu zabudowy
łazienek – Etap III: ZP-MPGKiM/33/VI/2021)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-MPGKiM/33/VI/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na
modernizacji ogrzewania oraz wykonaniu zabudowy łazienek – Etap III
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali użytkowych na lokale mieszkalne dla
osób niepełnosprawnych przy ul. Akacjowej 1 w Siemianowicach Śląskich
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera:
- Dodatek nr 4 do SWZ- Przedmiar robót, STWOiRB, dokumentacja projektowa
- Dodatek nr 4 do SWZ- dokumentacja projektowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45431200-9 - Kładzenie glazury

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2.1. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Prowadzący postępowanie,
poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z
dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2.2. Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie
poniższego wzoru:
K = K1 + K2
gdzie:
K – liczba punktów przyznanych ofercie,
K1 – liczba punktów przyznanych w kryterium cena,
K2 – liczba punktów przyznanych w kryterium wysokość karty umownej
2.3. W trakcie składania ofert kolejnym ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe
kryteria według następujących zasad:
2.3.1. za kryterium cena (K1)
K1 = (Cmin / Cn) x 100 pkt x 60%
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium cenowe
Cmin – cena minimalna wśród ważnych ofert
Cn – cena zaproponowana przez Wykonawcę n
2.3.2. za kryterium wysokość kary umownej, punkty będą przyznane w przypadku zadeklarowania
przez Wykonawcę wysokości kary umownej wyższej niż minimalna wysokość kary umownej za
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynoszącej 0,4 % wynagrodzenia brutto – za każdy dzień
opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego.
Wykonawca z tego tytułu uzyska odpowiednio:
0 punktów – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,5 %
20 punktów – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,6 %
40 punktów – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,7 % i większą
Dotyczy postanowień zawartych w § 8 ust. 2 lit. a) umowy.
Wykonawca winien wpisać wysokość kary umownej w Formularzu Ofertowym (Dodatek nr 1 do SWZ).
Wysokość kary umownej winna być podana przez Wykonawcę z dokładnością do 1 (jednego) miejsca
po przecinku. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wysokości kary umownej z
dokładnością inną (2 miejsca po przecinku i więcej) niż wymagana Prowadzący postępowanie odrzuci
każdą kolejną cyfrę i przydzieli punkty j/w.
3. W przypadku braku złożonej deklaracji kary umownej w formularzu ofertowym Prowadzący postępowanie przyjmie, jako podstawę do oceny, najniższy wymiar kary, a oferta otrzyma „0” punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie
1.2.2. uprawnień do przeprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości sumy
ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000,00 zł
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w
sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty budowlane polegające na
wykonaniu robót ogólnobudowlanych w ramach których wymieniono instalacje elektryczną oraz
wod – kan o wartości 70.000,00 zł brutto każda.
Uwaga:
– jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej,
Prowadzący postępowanie rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli zakończone i
odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych,
o których mowa powyżej,
– w przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym
zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych”
wyodrębnić rodzajowo i kubaturowo roboty, o których mowa powyżej,
- w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na
zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w Rozdziale XIX SWZ, warunek o którym
wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców
wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się
Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej
niżej wymienionymi osobami:
- Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).
- Kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).
- Kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj.
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opłaconej polisy, z której wynika iż Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000,00 zł
7.2. Wykazu wykonanych robót. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty budowlane polegające na
wykonaniu robót ogólnobudowlanych w ramach których wymieniono instalacje elektryczną oraz wod –
kan o wartości 70.000,00 zł brutto każda.
7.3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. Wykaz, z którego
wynika, że wykonawca dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi
osobami:Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w
art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).
- Kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
- Kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im przepisów.Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości:
(6.000,00 zł. słownie: sześć tysięcy zł )
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019r. ,
poz 310, 938, 1572).
4. Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium:
a). przelew na rachunek bankowy Prowadzącego postępowanie (dotyczy pieniężnej formy
wniesienia wadium) ING Bank Śląski 15 1050 1214 1000 0010 0156 3541 dokonany skutecznie
przed upływem terminu składania ofert
5. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis:
„Wadium w postępowaniu nr ZP-MPGKiM/33/VI/2021 Modernizacja lokali mieszkalnych
niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonaniu zabudowy łazienek –
Etap III
6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu
wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego
Wykonawcy wadium jest wnoszone.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Prowadzący postępowanie przechowuje na rachunku
bankowym.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo zamówień publicznych.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę
Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo składa się w oryginale,
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby udzielającej
pełnomocnictwa lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza, tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
posiadającej uprawnienia notariusza
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
4. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego
z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu pod rygorem nieważności.
2. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach określonych w art. 454 oraz 456 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal uzp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-06-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.