eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Żmigród › Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym ŻmigrodzieOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowy Żmigród

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Żmigród

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-230

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowyzmigrod.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyzmigrod.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94eeabdf-a7b2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042234/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowyzmigrod

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: strona internetowa prowadzonego postępowania, na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowyzmigrod

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. platformy zakupowej Gminy Nowy Żmigród -
https://platformazakupowa.pl/pn/nowyzmigrod
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez platformę zakupową Gminy Nowy Żmigród (adres powyżej).
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane będą za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
6. Zamawiający zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa. pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa. pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w formie lub w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Szczegółowe wymagania opisano w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z punktem 27 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z punktem 27 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IOŚ.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia pn.: „ Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie ”.
Zakres robót przewidzianych do realizacji dotyczy:
Przebudowę dachu i pomieszczeń parteru w części budynku szkoły podstawowej w Nowym Żmigrodzie, wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza na cele oświatowe, budowę konstrukcji wsporczej pod obserwatorium astronomiczne, montaż obserwatorium astronomicznego oraz budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach zamierzenia
projektowego polegającego na przebudowie i nadbudowie części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie, na działkach 180507_2.0014.1024 ; 180507_2.0014.845

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262210-6 - Fundamentowanie

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262300-4 - Betonowanie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie wymagań:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na
budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto (trzy miliony złotych)
każda.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku. Warunek ma być spełniony:
1) samodzielnie przez wykonawcę, lub 2) przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i
doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane , lub 3) w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez
minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. 4. Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach
kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był
członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość
zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz
przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez
wykonawcę faktur. 5. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane
przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez zamawiającego.
Okres 5 lat, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku gdy wartość zrealizowanej roboty budowlanej, dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej
waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni
kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi:
- przynajmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji
kierownika budowy lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – z
minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym oraz zrealizowanie minimum 2 obiektów o kubaturze powyżej 2000 m3
i
- przynajmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej dotyczącej sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – z
minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym oraz zrealizowanie minimum 2 obiektów o kubaturze powyżej 2000 m3
i
- przynajmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej dotyczącej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów – z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym oraz zrealizowanie minimum 2 obiektów o
kubaturze powyżej 2000 m3
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji pod warunkiem, że osoba spełni łącznie wymagania określone powyżej.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w/w warunek
odnośnie osób mogą spełnić łącznie.
Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa w pkt 5.4. lit. b) SWZ uprawnienia w wymaganym
zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.,
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w
życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i zachowały
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.
Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści
dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z
późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przegotowanie oferty lub oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz robót budowlanych określonych rodzajowo w punkcie 5.4.a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich:
- rodzaju,
- wartości,
- daty i miejsca wykonania,
- podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
b) załączyć dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje,
- inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz osób, określonych w punkcie 5.4.b) SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności,
b) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Przy czym wadium
wnoszone w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Rymanowie O/ Nowy Żmigród Nr 26863610152004160096440002 (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
(w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty)
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu przewidzianego na ukończenie robót w tym:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
• warunki atmosferyczne uniemożliwiające dochowanie wymogów technicznych i technologicznych właściwych dla
przedmiotu umowy, które nie pozwoliły na wykonanie przedmiotu umowy, trwających powyżej 5 dni roboczych – o ile
Wykonawca zgłosił fakt wystąpienia przedmiotowej przesłanki Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia,
• odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki geologiczne
• odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
• wstrzymanie lub przerwanie robót przez Zamawiającego,
• przestój i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego;
• nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;
c) w przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej dłużej niż 10 dni roboczych;
d) inne przyczyny zewnętrzne trwające dłużej niż 5 dni roboczych niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:
• brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
• protesty mieszkańców;
• przedłużenie się terminów dostawy materiałów budowlanych;
• przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
e) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, a w szczególności przekroczenie terminów wydawania lub odmowa wydania wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
2) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy;
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że wartość dokonanych zmniejszeń nie przekroczy łącznie 40% wartości pierwotnej Umowy. W takim przypadku kwota wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami;
c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ kodeksu cywilnego;
3) Zmiany osobowe:
a) zmiana osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w
niniejszej Umowie;
4) Zmiany wynagrodzenia :
Zgodnie z art. 439 ustawy pzp Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów (materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych)
niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, jak niżej:
1) Miernikiem zmiany ceny materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy jest wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej robót budowlanych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zamawiający określa maksymalną dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień o których mowa w ust. 1 na poziomie 5% ceny wybranej oferty.
5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowyzmigrod

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.