eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Modernizacja infrastruktury serwerowej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."Ogłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Modernizacja infrastruktury serwerowej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390760852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kard. B. Kominka 7

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-101

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pcuz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcuz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl, http://pcuz.sisco.info

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Podmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja infrastruktury serwerowej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ef3a5c3-87a2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024481/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 „Modernizacja infrastruktury serwerowej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525544

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP- 49/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 272357,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury serwerowej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.
2. Zakres przedmiotu zamówienia jak w ust. 1 obejmuje sprzęt i oprogramowanie do serwerów:
1) Serwer 1 w ilości 1 szt.;
2) Serwer 2 w ilości 1 szt.;
3) Macierz dyskowa w ilości 1 szt.
4) Biblioteka taśmowa w ilości 1 szt.;
5) Oprogramowanie do backupu w ilości 1 licencja;
6) Usługi wdrożeniowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

72540000-2 - Usługi modernizowania komputerów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 333348,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 333348,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 333348,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COCON Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5761586447

7.3.3) Ulica: ul. Dworcowa 10A

7.3.4) Miejscowość: Olesno

7.3.5) Kod pocztowy: 46-300

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 333348,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.