eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, w m. Godzieszowa do granicy Powiatu Wrocławsk z Powiatem TrzebnickiOgłoszenie z dnia 2021-06-18

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087463 z dnia 2021-06-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, w m. Godzieszowa do granicy Powiatu Wrocławsk z Powiatem Trzebnicki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wrocławski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934816

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 131

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-440

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71/7222066

1.5.8.) Numer faksu: 71/7221706

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatwroclawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwroclawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, w m. Godzieszowa do granicy Powiatu Wrocławsk z Powiatem Trzebnicki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e31fcc02-d013-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000770/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w trakcie realizacji zadań na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Przetargowej Logintrade:
https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Za pośrednictwem Platformy Przetargowej Logintrade odbywa się komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, odpowiedzi na pytania, modyfikacji, przekazywanie wezwań i zawiadomień w ramach prowadzonego postępowania.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej Logintrade, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej Logintrade przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Użytkownikom zewnętrznym – Wykonawcom przysługuje prawo korzystania z wsparcia technicznego dla Wykonawców Platformy Przetargowej: + 48 71 787 37 57; + 48 71 787 35 34; + 48 71 787 37 27; Pn.–pt.: 8:00 – 16:00; helpdesk@logintrade.net
5. Sposób sporządzenia ofert, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz innych informacji oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu winne być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania
z Platformy Przetargowej Logintrade, a w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postepowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel.71/7221700, fax. 71/7221706, e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jest Pani Beata Pierzchała, kontakt: ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: beata.pierzchala@powiatwroclawski.pl; z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu nr SP.ZP.272.26.2021.II.DT Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w m. Godzieszowa do granicy Powiatu Wrocławskiego z Powiatem trzebnickim, gm. Długołęka, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.ZP.272.26.2021.II.DT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego wielobranżowego w zakresie robót drogowych, sieci sanitarnych, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, robót rozbiórkowych nad realizacją robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka. Inwestycja realizowana będzie na odcinku drogi, od km 0+648,74 do km 1+991,67.
UWAGA: Adres strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dot. realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim:
https://powiatwroclawski.logintrade.net/zapytania_email,46358,0deaeb75cda8dcb1f9ab1be8fb826e8e.html
Przedmiotowe dokumenty stanowią integralną część niniejszego zamówienia.
Ogólny opis i zakres prac budowy:
Roboty budowlane obejmują wykonanie robót drogowych, polegających na rozbudowie istniejących pasów jezdni drogi powiatowej do szerokości zgodnych z obowiązującymi przepisami, przebudowę konstrukcji jezdni, budowę ciągów komunikacyjnych m.in. chodników i ciągu pieszo-rowerowego, dostosowanie konstrukcyjne i wysokościowe zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę zatok autobusowych, poboczy i rowów. Ponadto zakres obejmuje prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne, teletechniczne oraz rozbiórkę elementów pasa drogowego oraz obiektów tj. ogrodzenia, wiaty przystankowe, budynek gospodarczy. Po zakończeniu robót drogowych do wykonania jest także nasadzenie drzew i obsadzenie terenów zielonych.
Rozbudowa drogi powiatowej nie zmieni istniejącego układu komunikacyjnego tego rejonu gminy Długołęka. Na wszystkich drogach powiązanych komunikacyjne z drogą powiatową nr 1371D utrzymuje się wszystkie dotychczasowe kierunki ruchu.
Pas drogowy drogi powiatowej nr 1371 D posiada zmienną szerokość. Szerokość pasa drogowego w jego liniach rozgraniczających ukształtowana została historycznie, w sposób umożliwiający lokalizację na jego obszarze wszystkich elementów zagospodarowania ówczesnej drogi. Z uwagi jednak na nowe wymogi, a w szczególności projektowany charakter drogi, podjęto decyzję o jej rozbudowie, tym samym zaistniała konieczność dokonania miejscowego poszerzenia pasa drogowego dla lokalizacji w jego obszarze nowych elementów zagospodarowania. Obecnie przyjęta w projekcie szerokość pasa drogowego jest optymalna, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom drogi, komunikację ruchu na drodze oraz usytuowanie sieci. Przyjęta mniejsza szerokość drogi w jej liniach rozgraniczenia, zapewnia spełnienie warunków określonych
w § 6, Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 wraz z późn. zm.) tj. zapewnia możliwość umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych
Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1371D:
1) kategoria ruchu KR 3
2) klasa techniczna drogi powiatowej Z
3) prędkość projektowa na terenie zabudowy 50 km/h
4) prędkość projektowa poza terenem zabudowy 50 km/h
5) dopuszczalny nacisk 100 KN/oś
6) przekrój jednojezdniowy 1x2
7) szerokość jezdni 2 x 3,00 m + poszerzenia
8) szerokość pasa ruchu 3.00 m + poszerzenia
9) szerokość pobocza 1.00 m
10) pochylenie poprzeczne na prostej 2,0 %
11) długość odcinka rozbudowywanej drogi 1.342,93 km,
12) długość przebudowywanych dróg dochodzących 0.078,76 km.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy oraz wymagania dla wykonawcy, został ujęty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STIWOR), wykonane przez Biuro Projektowe – ARTERIA Infrastruktura Drogowa Sebastian Celary, Zbigniew Reguła s.c. z siedzibą w Nysie oraz załączniku 8 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia a także w załączniku 9 do SWZ – Projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt). Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena (A) – waga 60 %
Doświadczenie inspektora branży drogowej w zakresie sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej (B) – waga 30%
Doświadczenie inspektora branży sanitarnej w zakresie sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej (C) – waga 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora branży drogowej w zakresie sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora branży sanitarnej w zakresie sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) co najmniej jedno zadanie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o długości nie mniejszej niż 1 km;
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej jedna osoba w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych – osoba ta będzie pełnić jednocześnie funkcję koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.
b) co najmniej jedna osoba w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych.
c) co najmniej jedna osoba w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych.
d) co najmniej jedna osoba w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych.
e) co najmniej jedna osoba w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych.
Przed zawarciem umowy należy dostarczyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji zamówienia, uprawniających do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji jeżeli Wykonawca nie wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz kryteria pozacenowe – Kryterium B
3) Formularz kryteria pozacenowe – Kryterium C
4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
5) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu dla podwykonawców – jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
7) Oświadczenie podmiotu udostępniającego – jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 7 do SWZ
8) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie nie wynika z oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty) m.in. do złożenia oferty, reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
9) Dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (załącznik 6 do SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
5) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.
7) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowalne, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w projekcie umowy (załącznik 9 do SWZ).
Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-28 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-28 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-06-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.