eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › "Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w okresie od marca do czerwca 2023".Ogłoszenie z dnia 2023-02-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w okresie od marca do czerwca 2023".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243025552

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 3

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 7629133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zszp1.jaworzno.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zszp1.jaworzno.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w okresie od marca do czerwca 2023".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3be2417e-a7c6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3be2417e-a7c6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udziale zamówienia prowadzonym w języku polskim, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w ust. 3 i ust. 4.
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami służąca do składania/ wycofania i zmiany oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy e-zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce FORMULARZE (Formularze do komunikacji). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk: dodaj załącznik). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy do komunikacji wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących zadawaniu pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jako posiadanie tzw. konta uproszczonego na platformie e-zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem platformy e-zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@zszp1.jaworzno.edu.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „Administrator") jest Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Jaworznie reprezentowany przez Dyrektora Macieja Seniora z siedzibą przy ul. Jana Matejki 3 , 43-600 Jaworzno
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Marca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@,zszp1.jaworzno.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w przypadku wybory Pani/Pana oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.
4. Podstawą prawną ich przetwarzania są: art.6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. C (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 11 września 2019r, Prawo Zamówień Publicznych, dalej „ustawa PZP".
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty lub osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenia zamówieni i będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacja obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zgodnym z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan. że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSz-P1.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 108486,36 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świeże warzywa i owoce

4.2.5.) Wartość części: 24779,76 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca powinien w „Ofercie" (załącznik nr 3 do SWZ) dla części, na którą składa ofertę, podać cenę jednostkową każdego produktu, cenę tę pomnożyć przez ilość danego produktu, otrzymując w ten sposób cenę brutto pozycji. Następnie zsumować ceny brutto wszystkich pozycji w danej części.
W formularzu „Oferta" (załącznik nr 3) dla danej części należy wpisać pod tabelą cenę brutto oferty cyfrowo i słownie oraz zawartą w tej cenie kwotę podatku od towarów i usług (VAT) (oddzielnie za minimalną i maksymalną ilość).
Wykonawca w formularzu „Oferta" dla części, na którą składa ofertę musi ująć wszystkie pozycje.
Pominięcie choćby jednej pozycji lub jej zmiana będzie skutkować odrzuceniem oferty w danej części. Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Cena oferty brutto dla danej części zostanie przyjęta do oceny ofert w danej części (część XV SWZ).
2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
3. Oferowane ceny nie mogą ulec zmianie w ciągu całego okresu trwania umowy.
4. W oferowanej cenie towaru należy uwzględnić koszty związane z dowozem i rozładunkiem u zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyroby piekarskie

4.2.5.) Wartość części: 4830,48 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca powinien w „Ofercie" (załącznik nr 3 do SWZ) dla części, na którą składa ofertę, podać cenę jednostkową każdego produktu, cenę tę pomnożyć przez ilość danego produktu, otrzymując w ten sposób cenę brutto pozycji. Następnie zsumować ceny brutto wszystkich pozycji w danej części.
W formularzu „Oferta" (załącznik nr 3) dla danej części należy wpisać pod tabelą cenę brutto oferty cyfrowo i słownie oraz zawartą w tej cenie kwotę podatku od towarów i usług (VAT) (oddzielnie za minimalną i maksymalną ilość).
Wykonawca w formularzu „Oferta" dla części, na którą składa ofertę musi ująć wszystkie pozycje.
Pominięcie choćby jednej pozycji lub jej zmiana będzie skutkować odrzuceniem oferty w danej części. Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Cena oferty brutto dla danej części zostanie przyjęta do oceny ofert w danej części (część XV SWZ).
2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
3. Oferowane ceny nie mogą ulec zmianie w ciągu całego okresu trwania umowy.
4. W oferowanej cenie towaru należy uwzględnić koszty związane z dowozem i rozładunkiem u zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mrożone artykuły spożywcze

4.2.5.) Wartość części: 9352,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca powinien w „Ofercie" (załącznik nr 3 do SWZ) dla części, na którą składa ofertę, podać cenę jednostkową każdego produktu, cenę tę pomnożyć przez ilość danego produktu, otrzymując w ten sposób cenę brutto pozycji. Następnie zsumować ceny brutto wszystkich pozycji w danej części.
W formularzu „Oferta" (załącznik nr 3) dla danej części należy wpisać pod tabelą cenę brutto oferty cyfrowo i słownie oraz zawartą w tej cenie kwotę podatku od towarów i usług (VAT) (oddzielnie za minimalną i maksymalną ilość).
Wykonawca w formularzu „Oferta" dla części, na którą składa ofertę musi ująć wszystkie pozycje.
Pominięcie choćby jednej pozycji lub jej zmiana będzie skutkować odrzuceniem oferty w danej części. Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Cena oferty brutto dla danej części zostanie przyjęta do oceny ofert w danej części (część XV SWZ).
2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
3. Oferowane ceny nie mogą ulec zmianie w ciągu całego okresu trwania umowy.
4. W oferowanej cenie towaru należy uwzględnić koszty związane z dowozem i rozładunkiem u zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jaja kurze świeże o gramaturze 50g

4.2.5.) Wartość części: 2649,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca powinien w „Ofercie" (załącznik nr 3 do SWZ) dla części, na którą składa ofertę, podać cenę jednostkową każdego produktu, cenę tę pomnożyć przez ilość danego produktu, otrzymując w ten sposób cenę brutto pozycji. Następnie zsumować ceny brutto wszystkich pozycji w danej części.
W formularzu „Oferta" (załącznik nr 3) dla danej części należy wpisać pod tabelą cenę brutto oferty cyfrowo i słownie oraz zawartą w tej cenie kwotę podatku od towarów i usług (VAT) (oddzielnie za minimalną i maksymalną ilość).
Wykonawca w formularzu „Oferta" dla części, na którą składa ofertę musi ująć wszystkie pozycje.
Pominięcie choćby jednej pozycji lub jej zmiana będzie skutkować odrzuceniem oferty w danej części. Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Cena oferty brutto dla danej części zostanie przyjęta do oceny ofert w danej części (część XV SWZ).
2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
3. Oferowane ceny nie mogą ulec zmianie w ciągu całego okresu trwania umowy.
4. W oferowanej cenie towaru należy uwzględnić koszty związane z dowozem i rozładunkiem u zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery

4.2.5.) Wartość części: 23280,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca powinien w „Ofercie" (załącznik nr 3 do SWZ) dla części, na którą składa ofertę, podać cenę jednostkową każdego produktu, cenę tę pomnożyć przez ilość danego produktu, otrzymując w ten sposób cenę brutto pozycji. Następnie zsumować ceny brutto wszystkich pozycji w danej części.
W formularzu „Oferta" (załącznik nr 3) dla danej części należy wpisać pod tabelą cenę brutto oferty cyfrowo i słownie oraz zawartą w tej cenie kwotę podatku od towarów i usług (VAT) (oddzielnie za minimalną i maksymalną ilość).
Wykonawca w formularzu „Oferta" dla części, na którą składa ofertę musi ująć wszystkie pozycje.
Pominięcie choćby jednej pozycji lub jej zmiana będzie skutkować odrzuceniem oferty w danej części. Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Cena oferty brutto dla danej części zostanie przyjęta do oceny ofert w danej części (część XV SWZ).
2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
3. Oferowane ceny nie mogą ulec zmianie w ciągu całego okresu trwania umowy.
4. W oferowanej cenie towaru należy uwzględnić koszty związane z dowozem i rozładunkiem u zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mięso świeże, wędliny i drób

4.2.5.) Wartość części: 25643,48 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca powinien w „Ofercie" (załącznik nr 3 do SWZ) dla części, na którą składa ofertę, podać cenę jednostkową każdego produktu, cenę tę pomnożyć przez ilość danego produktu, otrzymując w ten sposób cenę brutto pozycji. Następnie zsumować ceny brutto wszystkich pozycji w danej części.
W formularzu „Oferta" (załącznik nr 3) dla danej części należy wpisać pod tabelą cenę brutto oferty cyfrowo i słownie oraz zawartą w tej cenie kwotę podatku od towarów i usług (VAT) (oddzielnie za minimalną i maksymalną ilość).
Wykonawca w formularzu „Oferta" dla części, na którą składa ofertę musi ująć wszystkie pozycje.
Pominięcie choćby jednej pozycji lub jej zmiana będzie skutkować odrzuceniem oferty w danej części. Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Cena oferty brutto dla danej części zostanie przyjęta do oceny ofert w danej części (część XV SWZ).
2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
3. Oferowane ceny nie mogą ulec zmianie w ciągu całego okresu trwania umowy.
4. W oferowanej cenie towaru należy uwzględnić koszty związane z dowozem i rozładunkiem u zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mleko i produkty mleczarskie

4.2.5.) Wartość części: 17950,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca powinien w „Ofercie" (załącznik nr 3 do SWZ) dla części, na którą składa ofertę, podać cenę jednostkową każdego produktu, cenę tę pomnożyć przez ilość danego produktu, otrzymując w ten sposób cenę brutto pozycji. Następnie zsumować ceny brutto wszystkich pozycji w danej części.
W formularzu „Oferta" (załącznik nr 3) dla danej części należy wpisać pod tabelą cenę brutto oferty cyfrowo i słownie oraz zawartą w tej cenie kwotę podatku od towarów i usług (VAT) (oddzielnie za minimalną i maksymalną ilość).
Wykonawca w formularzu „Oferta" dla części, na którą składa ofertę musi ująć wszystkie pozycje.
Pominięcie choćby jednej pozycji lub jej zmiana będzie skutkować odrzuceniem oferty w danej części. Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Cena oferty brutto dla danej części zostanie przyjęta do oceny ofert w danej części (część XV SWZ).
2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
3. Oferowane ceny nie mogą ulec zmianie w ciągu całego okresu trwania umowy.
4. W oferowanej cenie towaru należy uwzględnić koszty związane z dowozem i rozładunkiem u zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę - wymienionych w Rozdziale VII. Ocena zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy:
a) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
b) w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedur przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, to jest na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4 ustaw PZP.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w sytuacji, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 3.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres wskazany w art. 111 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP-załącznik nr 1 do SWZ.
- oświadczenie art. 56 ust. 2, 3 – załącznik nr 5
- oświadczenie art. 56 ust. 4 – załącznik nr 6
- formularz ofertowy
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do złożenia w  wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych,
4. Podmiotowe środki-dowodowe wymagana od Wykonawcy obejmują:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) oświadczenie o aktualności informacji załącznik nr 2
5. Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą druk „Formularz oferty", sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji dla części, na które Wykonawca składa ofertę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy
4. 0świadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku nieprzewidzianych sytuacji lub przyczyn organizacyjnych, na które Zamawiający wyrazi zgodę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami służąca do składania/ wycofania i zmiany oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy e-zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.