eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osie › Budowa drogi gminnej - Osiedle Leśne w Łążku.Ogłoszenie z dnia 2023-02-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej - Osiedle Leśne w Łążku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OSIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351044

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Osie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-150

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523329540

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pawlak@osie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej - Osiedle Leśne w Łążku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-beb4d612-a7cd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026146/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa drogi gminnej - Osiedle Leśne w Łążku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://osie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://osie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
włączona obsługa JavaScript;
zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, .excel, .doc, .zip, .7z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w rozdziale XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROŚBiGK.271.2.2023.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zachodniej części gminy Osie, w miejscowości Łążek, w powiecie świeckim, w woj. kujawsko-pomorskim. Zadanie polega na budowie drogi gminnej – ul. Osiedle Leśne w Łążku o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą.
Początek i koniec drogi znajduje się na skrzyżowaniach z drogą powiatową nr 1005C. Długość zaprojektowanej drogi wynosi 489,78 m. Szerokość jezdni: 4 - 5 m. Szerokość poboczy: 0,75 m., Powierzchnia jezdni – 2094,30 m². Powierzchnia zjazdów – 171,60 m². Powierzchnia poboczy – 654,00 m². Zaprojektowana klasa drogi: D, kategoria ruchu: KR1.
Budowana droga gminna została zaprojektowana w miejscu istniejącej drogi gruntowej. Droga stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, jak również poprzez drogę powiatową nr 1005C stanowi tranzyt do innych miejscowości. Nawierzchnia istniejącej drogi jest gruntowa, o licznych nierównościach i zagłębieniach pojawiających się szczególnie po wzmożonych opadach deszczu i wiosennych roztopach. Wzdłuż drogi występują obustronne pobocza gruntowe, istniejące zjazdy na posesje oraz na pola mają nawierzchnię gruntową lub częściowo utwardzoną.
W skład przedsięwzięcia wchodzą: przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie robót ziemnych, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, wykonanie nawierzchni jezdni (w-wa wiążąca i w-wa ścieralna) z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej, wykonanie nawierzchni dojść do furtek z betonowej kostki brukowej, wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym ustawienie stalowych barier ochronnych, wyznaczenie progów zwalniających listwowych), regulacja wysokościowa istniejących zaworów i studni, − zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli podziemnych, wykonanie terenów zielonych, wykonanie robót wykończeniowych, przebudowa słupa energetycznego niskiego napięcia 0,4 kV, inwentaryzacja powykonawcza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy w zakresie :
Doświadczenia :
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę polegającą na: na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni wykonanej w technologii bitumicznej o długości minimum 300 m.

Wykazane roboty winny być uwierzytelnione stosownymi dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, co potwierdzą w wykazie wykonanych robót budowlanych i referencjami.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2 oraz dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.

b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia - dysponują :
─ kierownika robót (kierownika budowy) – osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia :
1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ),
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, jakie usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
7) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarto w załączniku numer 6 do SWZ - projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://osie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-28 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dofinansowanie zewnętrzne: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.