eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z remontem dachu w budynku maszyny wyciągowej Szybu Kolejowy przy ul. 3 Maja 93 w ZabrzuOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z remontem dachu w budynku maszyny wyciągowej Szybu Kolejowy przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzuemgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/377953

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z remontem dachu w budynku maszyny wyciągowej Szybu Kolejowy przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52c3d69c-7bd5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087431

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039540/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku wraz z remontem dachu maszyny wyciągowej Szybu Kolejowy przy ul 3 Maja 93 w Zabrzu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499472

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/MGW/43/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 437674,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zabudowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku maszyny wyciągowej szybu Kolejowy, wzmocnienie dachu oraz inne roboty budowlane, o których mowa w załącznikach do SWZ.
Branża konstrukcyjno-budowlana obejmuje m.in.:
1. Wzmocnienie konstrukcji budynku.
2. Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu w formie dwóch belek drewnianych.
3. Naprawę i wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu z poszyciem z płyt korytkowych żelbetowych.
Branża elektryczna obejmuje m.in.:
Zabudowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku maszyny wyciągowej wraz
z przebudową rozdzielni R4MW. Prace związane z przebudową rozdzielni R4MW będą wykonane przy wyłączonej z ruchu maszynie wyciągowej. Termin i czas wyłączenia wykonawca uzgodni z Kierownikiem Działu Energomechanicznego.

Zakres robót został podzielony na dwie części:
1. Zakres podstawowy - obejmujący:
a. Dostawę i montaż inwertera o mocy 30 kW (liczba MPT – 3)
b. Przebudowę rozdzielnicy R4MW zgodnie z projektem
c. Instalacje elektryczna po stronie DC
d. Instalacje elektryczną po stronie AC
e. Dostawę i montaż wyłącznika P-Poż
f. Instalację LAN
g. Przebudowę rozdzielnicy R4MW
h. Instalację odgromowa w zakresie niezbędnym do ochrony zabudowanej w/w instalacji PV
i. Dostawę i montaż (wraz z konstrukcją) paneli fotowoltaicznych o mocy min 0,375 kW/panel i sumarycznej mocy 21,75 kWp.
2. Zakres objęty prawem opcji – obejmujący:
a. Dostawę i montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych (wraz z konstrukcją) – oraz elementów towarzyszących - o mocy sumarycznej 9,00 kWp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

31712331-9 - Fotoogniwa

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest art. 255 pkt 3 ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Wprawdzie w przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty, jednakże niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 525 706,39 PLN brutto, cena oferty z najniższą ceną to 848 596,38 PLN brutto). Jak wynika z powyższego cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

dotyczy sekcji 4.3.1) podana wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT) dotyczy zakresu podstawowego zamówienia (bez prawa opcji).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.