eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrespol › Dostawa i montaż hali pneumatyczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy AndrespolOgłoszenie z dnia 2023-02-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostawa i montaż hali pneumatyczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRESPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rokicińska 126

1.5.2.) Miejscowość: Andrespol

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-020

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@andrespol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.andrespol.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż hali pneumatyczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abc715c3-a7ba-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022784/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Dostawa i montaż hali pneumatyczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-abc715c3-a7ba-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamowienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mpclient/search/list/ocds-148610-abc715c3-a7ba-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamowienia: ocds-148610-abc715c3-a7ba-11ed-9236-36fed59ea7dd
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamowienia oraz nadane odpowiednie uprawniania do komunikacji w postępowaniu oraz do przygotowania, złożenia, wycofania oferty.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamowienia określa Regulamin Platformy e-Zamowienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamowienia ani logowania.
- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ”dodaj załącznik”).
- W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamowienia oraz posiadania przez użytkownika uprawnienia do komunikacji. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamowienia.
- Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamowienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamowienia.
- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamowienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego drogą elektroniczną przez formularz udostępniony na stronie internetowej htts://ezamowienia.gov.pl w kafelku „Moje zgłoszenia w Centrum pomocy” – „Nowe zgłoszenie” lub w kafelku „FAQ” – „Nie
znalazłem rozwiązania, chcę zgłosić problem” lub pod numerem telefonu 22 458 77 99.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamowienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@andrespol.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumentach
zamówienia, w szczególności w Dziale XXXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.03.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) Wykonanie robót budowlano - montażowych kompletnej hali pneumatyczej nad pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim, zlokalizowanym przy ul. Błotnistej w Wiśniowej Górze.
2) Montaż i uruchomienie infrastruktury towarzyszącej i urządzeń kompletnej hali pneumatycznej.
3) Uzyskanie pozytywnego stanowiska Państwowej Straży Pożarnej w zakresie użytkowania obiektu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
1) Wykonanie robót budowlano - montażowych kompletnej hali pneumatyczej o wymiarach (dł, szer, wys.) 116,00x75,00x18m pełnowymiarowego boiska sportowego, składającej się w szczególności z:
a. Systemu powłok - powłoka zadaszenia wykonana z podwójnej membrany, pomiędzy które wtłaczane będzie powietrze w sposób ciągły. W momencie ogrzewania hali, w przestrzeń pomiędzy powłokami wtłaczane będzie ciepłe powietrze co zapewni odpowiednią izolację termiczną. Z tego powodu ciśnienie pomiędzy powłokami musi zapewniać ich trwałą separację.
Włóknina nośna poliestrowa pokryta obustronnie elastycznym PCV, przepuszczająca światło, posiadająca stabilizatory UV, zabezpieczona przed grzybieniem. Powłoka musi posiadać atest trudnopalności dla klasy min. B-s2, d0 według Polskiej Normy PN-EN 13501.
Szczegółowe wymagania techniczne dla powłok określone zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej Załączniku nr 11 do SWZ.
System powłok o przedziałach parametrowych wskazanych w projekcie wykonawczym ma istotny wpływ na wytrzymałość konstrukcji hali i jej statykę. Zmiana określonych wartości może spowodować zmianę stabilności konstrukcji hali, obniżoną wytrzymałość powłok. Jakakolwiek zmiana wartości przedziałowych wymaga zgody Zamawiającego.
Powłoka musi być dodatkowo wyposażona w:
- rękaw do drzwi ewakuacyjnych – min 4 sztuki,
- rękaw do drzwi głównych – 1 sztuka,
- rękaw do drzwi serwisowych – 1 sztuka,
- rękawy (rury) o systemu grzewczo nadmuchowego i awaryjnego – 1 komplet.
b. Drzwi głównych, awaryjnych oraz bramy serwisowej
- Drzwi główne - wejście/wyjście - podwójne, lub dwie pary - drzwi obrotowe – 1 sztuka
Blok drzwi głównych z dwiema parami drzwi, obrotowe o wymiarach 1,80 x 1,80 x 2,0 m z trzema lub czterema skrzydłami, elementy nośne konstrukcji pokryte farba antykorozyjną, szyba wykonana ze sztucznego, bezpiecznego szkła. Drzwi wykonane z blachy stalowej.
- Drzwi awaryjne – min. 4 sztuki.
Drzwi ewakuacyjne – min. 0,9 x 2,0 m jednoskrzydłowe, elementy nośne konstrukcji pokryte farbą antykorozyjną. Drzwi wykonane z blachy stalowej. Drzwi wyposażone w klamki przeciwpaniczne.
- Brama serwisowa – min. 2,4 x 3,0 m dwuskrzydłowa, elementy nośne konstrukcji pokryte farbą antykorozyjną, kolor zielony. Drzwi wykonane z blachy stalowej. Drzwi wyposażone w klamki i zamknięcie na klucz.
c. System mocowania – składający się z kompletu rękawów mocujących powłokę szczelnie i stabilnie po obwodzie hali oraz kompletu rur mocujących na pełnym obwodzie (bez przerw np. na drzwi). System fartuchów na stałe zgrzanych z powłoką pozwalających uszczelnić powłokę hali przy gruncie.
d. Instalacji elektrycznych
- oświetlenia wewnętrznego hali
- oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- ochrony przeciwporażeniowej.
Szczegółowy opis oraz technologia robót określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załączniku nr 11 do SWZ.
e. Systemu grzewczo - nadmuchowego z zasilaniem awaryjnym
System składający się z:
- pieca nadmuchowego głównego z jednostką awaryjną do awaryjnego podtrzymania ciśnienia
- pieca nadmuchowego wspomagającego w czasie bardzo niskich temperatur. Urządzenia zasilane olejem opałowym ze zbiornika o pojemności 5 000l.
Urządzenia wolnostojące niewymagające instalowania w pomieszczeniach.
System grzewczo-nadmuchowy musi zapewnić wytworzenie oraz utrzymanie ciśnienia i temperatury wewnątrz hali pneumatycznej. Wymagane ciśnienie w hali na poziomie ok. 150-280 Pa. Autonomia nadmuchu awaryjnego min. 24 h.
Parametry techniczne systemu grzewczo-nadmuchowego (nagrzewnica główna) oraz parametry techniczne nagrzewnicy wspomagającej określone zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej Załączniku nr 11 do SWZ.
f. Zbiornika na olej opałowy
Zbiornik systemowy, dwupłaszczowy o pojemności 5000 l. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył olej opałowy w ilości pozwalającej na min. 24 godzinną pracę rozruchową - pieca nadmuchowego głównego i awaryjnego oraz pieca nadmuchowego podtrzymującego temperaturę.
g. Konstrukcja powłoki balonu powinna być wyposażona w elementy umożliwiające montaż do jego kopuły piłkochytów pozwalających na podział istniejącego boiska na trzy mniejsze boiska.
h. Pod kątem wymagań przeciwpożarowych dla budynków tymczasowych rozwiązania powinny być zgodne z §288 i §289 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225).
2) Budowę systemu kotwienia hali (kotwy wraz z systemem zabezpieczającym). Szczegółowy opis oraz parametry techniczne opisane zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej Załączniku nr 11 do SWZ.
3) Wykonanie utwardzeń z betonu wylewanego dla montażu drzwi ewakuacyjnych, obrotowych, bramy hali pneumatycznej, pieców i zbiornika na olej opałowy.
4) Dostawę wózków służących do przewożenia całej zdemontowanej powłoki pneumatycznej w ilości zapewniającej przewiezienie powłoki, o co najmniej dwóch kołach skrętnych, każdy.
5) Dostawę i montaż piłkochwytów o minimalnej wysokości 6m, pozwalających na podział boiska na 3 mniejsze.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz technologia robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zostały określone w załącznikach nr 11 do nr 13 włącznie:
1) Załącznik nr 11 – Dokumentacja projektowa
2) Załącznik nr 12 – Specyfikacja techniczna
3) Załącznik nr 13 - Przedmiar robót
4. Zamawiający nie będzie dopuszczał przebywania w hali jednocześnie więcej niż 50 osób niebędących stałymi użytkownikami obiektu.
5. Przedmiotowe prace będą wykonywane przy czynnym obiekcie – boisku treningowym. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości dostępu do boiska i korzystania z obiektu w wymiarze minimum połowy czasu realizacji przedmiotowego zamówienia. Okres dostępu i korzystania z boiska ustalony zostanie na podstawie harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
6. Istniejące pełnowymiarowe boisko sportowe jest ogrodzone i wzdłuż niego wykonana jest opaska z kostki betonowej oraz linia energetyczna niskiego napięcia. W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy szkód na własny koszt. Z uwagi na zakres prowadzonych prac ziemnych oraz przewidzianych kolizji istnieje ryzyko możliwości uszkodzenia istniejącej infrastruktury. Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany będzie wykonać oraz przedstawić protokoły z pomiarów zastanej infrastruktury elektrycznej boiska w obrębie wykonywanych prac.
7. Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany będzie do wykonania pomiarów mocy biernej, na podstawie których w jego zakresie jest dobranie odpowiednich urządzeń kompensacyjnych (kompensacji mocy biernej pobieranej przez urządzenia nadmuchowe i oświetleniowe). Urządzenia kompensacyjne należy zabudować w obudowie wolnostojącej IP-45, w wykonaniu do pracy na zewnątrz cos fi po kondensacji ≥0,96.
8. Wszystkie rozdzielnice elektryczne należy wyposażyć w systemowe wkładki zamków uniemożliwiające dostęp osób niepowołanych. Rodzaj zamków należy uzgodnić z Zamawiającym.
9. Nie dopuszcza się wjazdu pojazdów mechanicznych na nawierzchnię pełnowymiarowego boiska ze sztucznej trawy.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania, uzyskania i przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia, a w szczególności: zaświadczenia i stanowiska właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa i atesty dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły testów funkcjonalnych, w tym protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu, instrukcje stanowiskowej obsługi i dokumentację techniczno – rozruchową zainstalowanych urządzeń, dokumentację powykonawczą, dokument dla przedmiotowej hali pneumatycznej wydany przez Instytut Techniki Budowlanej lub inny akredytowany instytut budownictwa lub pożarnictwa potwierdzający bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewakuacji osób pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej, dokument z badania min. 10% zainstalowanych kotew potwierdzających wymaganą dla instalowanej hali siłę kotwiącą (lecz nie mniej niż 49 kN).
11. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do przeprowadzenia pierwszego rozruchu technologicznego hali pneumatycznej (min 24 h podstawowego i 12h awaryjnego) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
12. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego (przez okres dwóch kolejnych sezonów licząc od odbioru końcowego przedmiotu zamówienia) do dwukrotnego zainstalowania (przed rozpoczęciem sezonu zimowego) i dwukrotnego zdemontowania (po sezonie zimowym) hali pneumatycznej.
Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę o konieczności zainstalowania/zdemontowania hali, a Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia montażu/demontażu hali najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania w/w czynności. Powiadomienie każdej ze stron odbywać się będzie na piśmie lub drogą elektroniczną. Każde zlecenie usługi montażu i demontażu na koszt Zamawiającego (innemu podmiotowi lub wykonanie bezpośrednio siłami Zamawiającego) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji. (...)
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w Dziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45217000-1 - Roboty budowlane w zakresie obiektów nadmuchiwanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakosci

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył), co najmniej dwie roboty polegające na budowie i montażu hali pneumatycznej dwupowłokowej – o minimalnej powierzchni 4 tys. m2 każda, przytwierdzanych do podłoża systemem stalowych kotew.

Uwagi:
- W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres robót budowlanych, niż wymagane dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa w opisie warunku.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać roboty, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonaniu robót, które wykazuje jako własne doświadczenie. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków.
- Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

b) warunek dotyczący zdolności zawodowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy budowie i montażu co najmniej dwóch hal pneumatycznych o powierzchni min. 4 tyś. m2.

Uwagi:
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1646 ze zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1117 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
• nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
• posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Zamawiający od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie żądał poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego:
a. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

Powyższe oświadczenie składa Wykonawca, (wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby - jeżeli dotyczy).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych:
a. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
b. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
1) Ekspertyzy technicznej wydanej przez akredytowany Instytut Budownictwa lub Pożarnictwa potwierdzającej bezpieczeństwo ewakuacji osób z hali pneumatycznej w oferowanej technologii. Ekspertyza musi potwierdzać bezpieczną ewakuację osób, pomimo braku konstrukcji awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej.
2) Karty technicznej lub deklaracji materiałów użytych do produkcji powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) potwierdzającej wszystkie wymagane parametry techniczne powłok. Dokumenty potwierdzone przez producenta materiału użytego do produkcji powłok, wydana na zadanie objęte przedmiotowym postępowaniem oraz potwierdzająca min. 5 lat gwarancji na materiał do produkcji powłok.
3) Atestów lub certyfikatów wydanych przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzających trudnozapalność dla klasy min. B-s2, d0 według Polskiej Normy PN-EN 13501, dla każdej z powłok i elementów je łączących użytych do produkcji hali.
4) Karty technicznej systemu grzewczo nadmuchowego wystawionej przez producenta potwierdzającej spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych.
5) Autoryzacji producenta systemu grzewczo – nadmuchowego uprawniającej Wykonawcę do montażu i uruchomienia systemu, wystawionej na Wykonawcę dla przedmiotowej inwestycji.
6) Certyfikatu CE da oferowanego systemu grzewczo – nadmuchowego.
7) Karty technicznej oprawy głównej oświetleniowej potwierdzonej przez producenta potwierdzającej spełnienie minimalnych wymagań technicznych.
8) Atestu PZH dla oprawy głównej.
9) Karty technicznej kotwy gruntowej potwierdzonej przez producenta kotwy potwierdzającą wymaganą siłę kotwiącą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Zamawiający wraz z ofertą wymaga również złożenia przedmiotowych środków dowodowych jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w Dziale V SWZ.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 15 000 złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130.
5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, pkt. 7 Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Działem XV ust. 1 pkt. 4 SWZ.
5. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Dziale X, i XII SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale XV ust. 1 pkt. 4 SWZ Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w Dziale XVIII SWZ w sposób i trybie tam określonym.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w Dziale XV ust. 1 pkt. 4 SWZ zostanie spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej niniejszego zamówienia, zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-ocds-148610-abc715c3-a7ba-11ed-9236-36fed59ea7dd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-24 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.