eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Przebudowa, nadbudowa oraz modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem.Ogłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Przebudowa, nadbudowa oraz modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 911344332

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542828001

1.5.8.) Numer faksu: 542828002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Przebudowa, nadbudowa oraz modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8123037a-a7c3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027279/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Przebudowa, nadbudowa oraz modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Przebudowa, nadbudowa oraz modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8123037a-a7c3-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl; email: zamowieniapubliczne@vp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Przebudowa, nadbudowa oraz modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www. szpital-aleksandrow.internetdsl.pl w zakładce zamówienia publiczne nr postępowania 21/2022 oraz są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Aleksandrowie Kujawskim, przy Słowackiego 18,87-700 Aleksandrow Kujawski.
3. Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie w szczególności:
1) pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.poz.2351).
2) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót.
4. Nadzór dotyczy poniższych specjalności:
1) inspektor nadzoru koordynator w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w danej specjalności.
2) inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - oraz innych, jeżeli wynika to z przedmiotu projektu budowlanego.
3) inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1 – nadzór nad robotami budowlanymi.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osoby Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do zdolności technicznej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie przy realizacji co najmniej trzech usług, w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia*, wykonywanych na pracującym obiekcie szpitalnym, z czego minimum dwie z nich wykonywane w warunkach restrykcji związanych z COVID 19, wykonanej w okresie 3 lat przed upływem terminu do składania ofert,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
a. osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), w zakresie poniższych specjalności:
- inspektor nadzoru koordynator w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w danej specjalności. Zamawiający wymaga, aby osoba ta posiadała doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej trzech robót budowlanych, polegające na świadczeniu usługi nadzoru inwestorskiego, w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia*, wykonywanych na pracującym obiekcie szpitalnym, z czego minimum dwie z nich wykonywane w warunkach restrykcji związanych z COVID 19, wykonanej w okresie 3 lat przed upływem terminu do składania ofert,

- inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - oraz innych, jeżeli wynika to z przedmiotu projektu budowlanego. Zamawiający wymaga, aby osoba ta posiadała doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych, w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia*, wykonywanych na pracującym obiekcie szpitalnym, z czego minimum dwie z nich wykonywane w warunkach restrykcji związanych z COVID 19, wykonanej w okresie 3 lat przed upływem terminu do składania ofert,

- inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Zamawiający wymaga, aby osoba ta posiadała doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych, w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia*, wykonywanych na pracującym obiekcie szpitalnym, z czego minimum dwie z nich wykonywane w warunkach restrykcji związanych z COVID 19, wykonanej w okresie 3 lat przed upływem terminu do składania ofert,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przepisów sankcyjnych - załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 5 do SWZ;
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. X.1.1) i X.1.2) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.