eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby UG Szczytno oraz placówek oświatowych z terenu Gminy Szczytno wraz z usługą odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSDOgłoszenie z dnia 2023-02-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby UG Szczytno oraz placówek oświatowych z terenu Gminy Szczytno wraz z usługą odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szczytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łomżyńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 623 25 80

1.5.8.) Numer faksu: 89 623 25 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugszczytno@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.szczytno.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Szymanach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451811230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szymany 21

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.szymany@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsszymany.edupage.org/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451811230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowiec 48

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp.lipowiec@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://splipowiec.edupage.org/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Przedszkole w Nowinach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 745-181-12-30

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowiny 30

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gp.nowiny@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowiny.schoolpage.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Przedszkole w Kamionku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451811230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamionek 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gp.kamionek@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kamionek.schoolpage.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Rudce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451811230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rudka 10

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.rudka@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sprudka.edupage.org

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Olszynach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451811230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olszyny 30

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.olszyny@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spolszyny.szkolnastrona.pl/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Wawrochach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 745-181-12-30

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawrochy 12

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.wawrochy@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spwawrochy.edupage.org/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby UG Szczytno oraz placówek oświatowych z terenu Gminy Szczytno wraz z usługą odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bfde27c-85ed-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020310/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby UG Szczytno oraz placówek oświatowych z terenu Gminy Szczytno wraz z usługą odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00521801

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty. Zamawiający dwukrotnie prowadził postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 271 pkt 1 pzp (nr ref. RR.PFZ.271.32.2022 oraz RR.PFZ.271.36.2022), w obydwu postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-1ac51daa-7163-11ed-abdb-a69c1593877c

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.PFZ.271.43.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 147091 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, polegająca na sprzedaży energii elektrycznej, świadczeniu usługi dystrybucji oraz świadczeniu usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji, do punktów poboru energii elektrycznej Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z pozn. zm.), zw. dalej „ustawa prawo energetyczne” oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, o określonych standardach jakościowych. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie prawo energetyczne, w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tekst jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 93 poz. 623 z poźn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 503 z poźn. zm.).

Łączny szacowany wolumen dostarczanej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (w okresie 12 m-cy) wynosi:
CZĘŚĆ I – 102 MWh (102 000 kWh) - z prawem opcji ok. 112 MWh
CZĘŚĆ II – 68 MWh (68 343 KWh) - z prawem opcji ok. 75 MWh
Wskazana szacowana ilość energii, to ilość jaką zamawiający zamierza nabyć i nie obejmuje energii zużytej na bieżąco we własnym zakresie.
Szczegółowy zakres zamówienia (wykaz punktów poboru energii elektrycznej) określony
został w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
Zamawiający oświadcza, że we wszystkich obiektach będzie zamontowana mikroinstalacja, planowany czas włączenia mikroinstalacji do sieci OSD – I kwartał 2023 r. Zamawiający będzie posiadał status Prosumenta energii odnawialnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energa - Obrót SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 957-096-83-70

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 472

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-309

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.