eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie przeglądów gazowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 5 części.Ogłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie przeglądów gazowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 5 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: ZLM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363752546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 47

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-514

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlm@zlm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przeglądów gazowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 5 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3c97fb9-a7a1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087384

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007969/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Roczne przeglądy gazowe na rok 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określa rozdział X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 (RON Północ):
Nieruchomości stanowiące własność gminy Łódź i Skarbu Państwa: 2119 lokali
Nieruchomości prywatne i wpółwłasne: 144 lokale

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531200-8 - Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu umowy poprzez skorzystanie z prawa opcji do 30% wartości umowy, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji będzie obowiązywało w trakcie realizacji umowy.
8. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana niniejszej umowy. Zamawiający może skorzystać w całości lub części z prawa opcji.
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie zamówienia objętego prawem opcji zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe oraz ilość wykonanych przeglądów instalacji w lokalach zgodnie z § 7 umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 (RON Południe):
Nieruchomości stanowiące własność gminy Łódź i Skarbu Państwa: 1153 lokali
Nieruchomości prywatne i wpółwłasne: 100 lokali

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531200-8 - Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu umowy poprzez skorzystanie z prawa opcji do 30% wartości umowy, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji będzie obowiązywało w trakcie realizacji umowy.
8. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana niniejszej umowy. Zamawiający może skorzystać w całości lub części z prawa opcji.
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie zamówienia objętego prawem opcji zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe oraz ilość wykonanych przeglądów instalacji w lokalach zgodnie z § 7 umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 (RON Zachód):
Nieruchomości stanowiące własność gminy Łódź i Skarbu Państwa: 2544 lokali
Nieruchomości prywatne i wpółwłasne: 314 lokali

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531200-8 - Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu umowy poprzez skorzystanie z prawa opcji do 30% wartości umowy, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji będzie obowiązywało w trakcie realizacji umowy.
8. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana niniejszej umowy. Zamawiający może skorzystać w całości lub części z prawa opcji.
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie zamówienia objętego prawem opcji zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe oraz ilość wykonanych przeglądów instalacji w lokalach zgodnie z § 7 umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 (RON Centrum):
Nieruchomości stanowiące własność gminy Łódź i Skarbu Państwa: 2613 lokale
Nieruchomości prywatne i wpółwłasne: 599 lokali

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531200-8 - Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu umowy poprzez skorzystanie z prawa opcji do 30% wartości umowy, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji będzie obowiązywało w trakcie realizacji umowy.
8. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana niniejszej umowy. Zamawiający może skorzystać w całości lub części z prawa opcji.
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie zamówienia objętego prawem opcji zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe oraz ilość wykonanych przeglądów instalacji w lokalach zgodnie z § 7 umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 (RON Wschód):
Nieruchomości stanowiące własność gminy Łódź i Skarbu Państwa: 2407 lokali
Nieruchomości prywatne i wpółwłasne: 349 lokali

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531200-8 - Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu umowy poprzez skorzystanie z prawa opcji do 30% wartości umowy, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji będzie obowiązywało w trakcie realizacji umowy.
2. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana niniejszej umowy. Zamawiający może skorzystać w całości lub części z prawa opcji.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie zamówienia objętego prawem opcji zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe oraz ilość wykonanych przeglądów instalacji w lokalach zgodnie z § 7 umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunki dotyczące doświadczenia:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że wykonał usługę lub usługi w zakresie przeglądów instalacji gazowej wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie o łącznej wartości:
• minimum 50 000,00 zł brutto – składając ofertę na pierwszą część zamówienia,
• minimum 30 000,00 zł brutto – składając ofertę na drugą część zamówienia,
• minimum 70 000,00 zł brutto – składając ofertę na trzecią część zamówienia,
• minimum 80 000,00 zł brutto – składając ofertę na czwartą część zamówienia,
• minimum 70 000,00 zł brutto – składając ofertę na piątą część zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część zamówienia Wykonawca winien wykazać wykonanie usługi lub usług o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości brutto odpowiadającej tym częściom przy czym usługi nie mogą się powtarzać.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
b) warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej osoby posiadające niżej wymienione kwalifikacje.
Składając ofertę na jedną część zamówienia minimum 2 osoby, w tym:
1) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (sanitarnej – gazowej) wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 typ „D”;
2) 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 typ „E”.
Składając ofertę na dwie części zamówienia minimum 4 osoby, w tym:
1) 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (sanitarnej – gazowej) wraz z ważnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 typ „D”;
2) 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 typ „E”.
Składając ofertę na trzy części zamówienia minimum 6 osób, w tym:
1) 3 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (sanitarnej – gazowej) wraz z ważnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub 3 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 typ „D”;
2) 3 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 typ „E”.
Składając ofertę na cztery części zamówienia minimum 8 osób, w tym:
1) 4 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (sanitarnej – gazowej) wraz z ważnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub 4 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 typ „D”;
2) 4 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 typ „E”.
Składając ofertę na pięć części zamówienia minimum 10 osób, w tym:
1) 5 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (sanitarnej – gazowej) wraz z ważnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub 5 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 typ „D”;
2) 5 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 typ „E”.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić ww. dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem.
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określa projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.