eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Część 1: Chromatograf gazowy; Część 2: Stapiarka elektrycznaOgłoszenie z dnia 2021-06-18


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087304 z dnia 2021-06-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Część 1: Chromatograf gazowy; Część 2: Stapiarka elektryczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000056377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cementowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-983

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info.krakow@icimb.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.icimb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Część 1: Chromatograf gazowy; Część 2: Stapiarka elektryczna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b628373d-cf34-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087304

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005544/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.40 Dostawa chromatografu gazowego dla Łukasiewicz - ICIMB Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/11,Przetargi-ponizej-progow-unijnych.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem:
https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/11,Przetargi-ponizej-progow-unijnych.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/instrukcje-dla-wykonawc/13950,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Zamawiający informuje, że adres e-mail: info.krakow@icimb.lukasiewicz.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cementowej 8 (dalej ICIMB);
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@icimb.pl ;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FL.261.16.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 270110,52 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
zgodnie z poniższymi parametrami:
1. System Chromatograf gazowy z detektorem TCD – umożliwiający analizę
z rozdzieleniem chromatograficznym tlenu oraz argonu
2. Piec • Nie mniej niż 20 ramp temperaturowych podczas analizy
• Zakres temperatur: od - 50oC do 450oC
• System chłodzenia ciekłym azotem
• Szybkość chłodzenia pieca powietrzem od 450°C do 50ºC poniżej 5 min
• Maksymalna szybkość grzania minimum 100°C/min
• Dokładność ustawień temperatury nie mniej niż 0,1°C
• Odczyt aktualnej temperatury na panelu sterującym
• Wyposażony w ekran pozwalający na dostęp do wszystkich danych aparatu w czasie rzeczywistym
• Możliwość zainstalowania do 4 detektorów
3. Elektroniczna Kontrola Pneumatyki • Dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi
(na dozownikach i detektorach)
• Pełna elektroniczna kontrola z możliwością programowania przepływów i ciśnień gazów
• Odczyt aktualnego ciśnienia na panelu sterującym
• Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym
4. Dozownik Dozownik typu split/splitless:
• Zakres co najmniej do 100 psi z elektroniczną kontrolą pneumatyki
• Automatyczne ustawianie parametrów przepływu i ciśnienia,
w tym stosunku podziału próbki
• Możliwość dozowania w trybie pulsed split i pulsed splitless
• Maksymalny podział dozownika min. 250:1
• Dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi
• Maksymalna temperatura pracy minimum 400°C
• Dodatkowa wkładka szklana jeśli dozownik taką posiada
• Dodatkowe wpięcie w linię gazu nośnego umożliwiające naprzemienną pracę z zaworem i dozownikiem SPL bez konieczności rekonfiguracji sprzętu. 1/16” swagelok
5. Detektory TCD

• Detektor konduktometryczny TCD
• Minimalny poziom detekcji: minimum 400 pg tridekanu/ml
(hel jako gaz nośny)
• Zakres dynamiczny co najmniej: >105 +/-5%
• Maksymalna temperatura pracy: 400°C
• Powtarzalność czasów retencji na poziomie maksymalnie 0,0008 min
• Szybkość zbierania danych/próbkowania nie mniej niż 500 Hz, rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy
• Stała filtracji w zakresie nie gorszym niż od 4 do 200 ms.
6. Zawory / pneumatyka • Zawór co najmniej 10-portowy z backflush
• Automatyka oraz grzanie zaworu
• Moduł kontroli ciśnień
• Pętla dozująca 0,5 ml
• Połączenie zaworu z dozownikiem
7. Oprogramowanie • Oprogramowanie chromatograficzne sterujące przyrządem, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową
i jakościową, zbierające dane i służące do ich opracowania
i generowania raportów
• Oprogramowanie w języku polskim/angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym.
• Walidacja oprogramowania chromatograficznego
• Komunikacja PC –Chromatograf (LAN)
8. Wyposażenie dodatkowe • Kolumna kapilarna 50 m, 0.53 mm, 50 um gwarantująca pełny rozdział tlenu i argonu, umożliwiająca również analizę azotu i kryptonu z tej samej próby (Wydruk potwierdzający rozdział)
• Złączka do kolumny 0,53 mm –nie mniej niż 4 sztuki
• Zestaw instalacyjny
• Dodatkowy oczyszczacz do helu z usuwaniem wilgoci i tlenu, do zamocowania na linii gazowej - 750cc 1/8”
• Pętla dozująca 1 ml pracująca z kranami typu VALCO
• Możliwość podłączenia linii gazowych złączkami typu swagelok
• Zestaw Column Filling Kit
• Zestaw membran do dozownika (min 20 szt.)
9. Zestaw komputerowy Komputer stacjonarny
• System operacyjny w języku polskim równoważny z Windows 10 Professional
• Procesor równoważny z Intel Core i5-7500
• Pamięć min. RAM 8 GB,
• Dysk twardy min. 256 GB SSD oraz dysk 1 TB HDD
• Nagrywarka DVD-RW z oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie,
• Zintegrowana karta graficzna i sieciowa,
• Mysz optyczna,
• Klawiatura,
• Drukarka laserowa czarno-biała + skaner kolor
• Monitor LCD minimum 23"
• Oprogramowanie typu biurowego zawierające: program do edycji dokumentów, arkusz kalkulacyjny, program graficzny do obróbki plików typu jpg, tiff.
10. Wymagania dodatkowe • Konstrukcja aparatu GC umożliwiająca rozbudowę o detektor spektrometrii mas (MS) z funkcją grzania kwadrupola do 200°C - opcja dodatkowa
• Wbudowane, samodzielnie sterowane funkcje diagnostyczne
i konserwacyjne
• Możliwość kontroli aparatu poprzez przeglądarkę internetową
z tabletu, komputera
Warunki realizacji zamówienia:
1. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy bez konieczności zakupu dodatkowych elementów nie objętych przedmiotowym postępowaniem, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wraz z ofertą Wykonawca dostarczy:
• dokumentację techniczną (DTR) oraz instrukcję użytkowania w języku polskim i angielskim,
• tzw. deklarację zgodności wykonania z obowiązującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi, w tym certyfikat CE i RoHS,
• informację dotyczącą poziomu zużycia energii podczas pracy urządzenia [kWh],
• wykaz elementów zużywalnych wraz z określeniem szacunkowego czasu eksploatacji oraz ceną dla każdej pozycji,
• informację na temat wymaganej infrastruktury (minimalna powierzchnia pomieszczenia, w którym sprzęt ma pracować, wymagania dot. zasilania, podłączenia mediów pomocniczych itp.).
3. Cena obejmuje: wszelkie koszty dostawy do siedziby Zamawiającego (m.in. opakowanie, ubezpieczenie, transport, dostarczenie wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego), instalację oraz szkolenie pracowników z obsługi oferowanego urządzenia oraz oprogramowania, po zakończonej instalacji w terminie ustalonym przez Wykonawcę (min. 2 dni szkolenia).
4. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny (obejmujący robociznę i dojazd) na oferowane urządzenie zgodnie z zapisami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1). Okres gwarancji: minimum 24 miesiące liczone od daty bezawaryjnego uruchomienia urządzenia.
5. Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych w miejscu użytkowania urządzenia chyba, że rodzaj uszkodzenia będzie wymagał naprawy w siedzibie Wykonawcy lub u autoryzowanego przedstawiciela producenta przedmiotu umowy. Przewóz do i z miejsca naprawy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewni serwis z czasem reakcji do 5 dni roboczych oraz dostęp do części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostawy.
7. Warunki dostawy:
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy na adres Zamawiającego tj.:
Zakład Technologii Szkła i Wydziału Szkła,
30-702 Kraków, ul. Lipowa 3

4.2.5.) Wartość części: 138817,07 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432210-7 - Chromatografy gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyznanie punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej (S)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stapiarki elektrycznej dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, zgodnie z poniższymi wymaganiami: • Jednostanowiskowa stapiarka elektryczna służąca do przygotowania próbek nieorganicznych o jednorodnym składzie w całej masie (metoda stapianej perły) z pomocą topnika z boranu litu, przeznaczonych do analiz techniką fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
• W pełni automatyczne stapianie próbek od stanu zimnego do stanu zimnego dla 1 próbki
• Udokumentowana precyzja stapiania (ISO 29581-2 "expert performance") dla wszystkich typów próbek
• Minimalna wydajność urządzenia przy całym cyklu stapiania obejmującym rozgrzanie, stopienie perły i schłodzenie powinna wynosić co najmniej 4 cykle/godzinę
• Czujniki wykrywające naczynka platynowe
• Piec z windą na próbki umieszczoną od dołu
• Dwukierunkowe obrotowe mieszanie próbki w piecu przez rotację podstawy pieca co najmniej do 250 obr/min. przy umieszczeniu próbki w piecu nie w osi pieca
• Okno obserwacyjne procesu stapiania
• Brak części mechanicznych w piecu
• Uchwyt tygla i podłoga pieca wykonana z ceramiki odpornej na działanie boranu litu, możliwość czyszczenia ceramiki rozcieńczonym HCl
• Brak konieczności stosowania O2 podczas chłodzenia (chłodzenie przy wykorzystaniu sprężonego powietrza lub wody)
• Możliwość zastosowania wszystkich typowych mieszanin topników
• Możliwość zastosowania tygli ceramicznych potwierdzona odpowiednią notą aplikacyjną
• Możliwość ustawienia parametrów stapiania i wstępnego stapiania takich jak:
- temperatura,
- prędkość mieszania,
- czas poszczególnych kroków stapiania,
- siła chłodzenia sprężonym powietrzem
• Możliwość rozbudowy w przyszłości o podajnik próbek (do 6 próbek) i odrębną stację chłodzącą próbki dla ciągłej pracy - załadunek i rozładunek próbek w trakcie programu stapiania
• Możliwość doposażenia tygielków na próbki o pokrywkę dla precyzyjnego stapiania lotnych pierwiastków takich jak F, Cl, S
• Wyposażenie:
- Min. 1 szt. tygla platynowego Pt/Au 95/5
- Min. 1 szt. foremki platynowej Pt/Au 95/5 dla uzyskiwanej perły o średnicy 40 mm
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania tygli oraz foremek z posiadanej i używanej obecnie platyny.
• Sterowanie:
- Pełne mikroprocesorowe sterowanie i zapis minimum 10 różnych programów metod stapiania
- Sterowanie wysokotemperaturowe umożliwiające zastosowanie metod stapiania z ustawianiem temperatur co najmniej do 1250°C
- Obsługa poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy
- Oprogramowanie w języku polskim
- Port USB do uaktualniania oprogramowania
• Wymagania dodatkowe:
- Gwarancja na grzałkę: min. 2000 h
- Częstotliwość przeglądów serwisowych: min. 2500 h pracy urządzenia
• Dostępna powierzchnia do instalacji urządzenia wynosi:
- szerokość wnęki w pomieszczeniu 95 cm
- głębokość wnęki w pomieszczeniu 90 cm
Należy uwzględnić konieczność montażu urządzenia nie przylegającego do ściany tylnej.

Przed złożeniem oferty Zamawiający rekomenduje odbycie wizji lokalnej w celu doboru właściwych parametrów urządzenia.
Warunki realizacji zamówienia:
1. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy bez konieczności zakupu dodatkowych elementów nie objętych przedmiotowym postępowaniem, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wraz z ofertą Wykonawca dostarczy:
• dokumentację techniczną (DTR) oraz instrukcję użytkowania w języku polskim i angielskim,
• tzw. deklarację zgodności wykonania z obowiązującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi, w tym certyfikat CE i RoHS,
• informację dotyczącą poziomu zużycia energii podczas pracy urządzenia [kWh],
• wykaz elementów zużywalnych wraz z określeniem szacunkowego czasu eksploatacji oraz ceną dla każdej pozycji,
• informację na temat wymaganej infrastruktury (minimalna powierzchnia pomieszczenia, w którym sprzęt ma pracować, wymagania dot. zasilania, podłączenia mediów pomocniczych itp.).
3. Cena obejmuje: wszelkie koszty dostawy do siedziby Zamawiającego (m.in. opakowanie, ubezpieczenie, transport, dostarczenie wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego), instalację oraz szkolenie pracowników z obsługi oferowanego urządzenia oraz oprogramowania, po zakończonej instalacji w terminie ustalonym przez Wykonawcę (min. 2 dni szkolenia).
4. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny (obejmujący robociznę i dojazd) na oferowane urządzenie zgodnie z zapisami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1). Okres gwarancji: minimum 24 miesiące liczone od daty bezawaryjnego uruchomienia urządzenia.
5. Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych w miejscu użytkowania urządzenia chyba, że rodzaj uszkodzenia będzie wymagał naprawy w siedzibie Wykonawcy lub u autoryzowanego przedstawiciela producenta przedmiotu umowy. Przewóz do i z miejsca naprawy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewni serwis z czasem reakcji do 5 dni roboczych oraz dostęp do części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostawy.
7. Warunki dostawy:
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy na adres Zamawiającego tj.:
Zakład Badań Kontrolnych, 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

4.2.5.) Wartość części: 131293,45 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyznanie punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej (S)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca wraz z ofertą dostarczy:
• dokumentację techniczną (DTR) oraz instrukcję użytkowania w języku polskim i angielskim,
• tzw. deklarację zgodności wykonania z obowiązującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi, w tym certyfikat CE i RoHS,
• informację dotyczącą poziomu zużycia energii podczas pracy urządzenia [kWh],
• wykaz elementów zużywalnych wraz z określeniem szacunkowego czasu eksploatacji oraz ceną dla każdej pozycji,
• informację na temat wymaganej infrastruktury (minimalna powierzchnia pomieszczenia, w którym sprzęt ma pracować, wymagania dot. zasilania, podłączenia mediów pomocniczych itp.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

j.w.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 5 - Informacja o statusie prawnym Wykonawcy
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Wykonawca wykaże się przynajmniej dwoma zamówieniami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia o wartości odpowiednio:
- 135.000 PLN brutto dla Części 1: Chromatograf gazowy
- 125.000 PLN brutto dla Części 2: Stapiarka elektryczna

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w trakcie jej realizacji w zakresie:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
W przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość podatku od towarów i usług VAT wysokość wynagrodzenia brutto wynikającego z oferty Wykonawcy zostanie odpowiednio powiększona lub pomniejszona stosownie do wzrostu lub spadku wysokości stawki VAT. Powyższa zmiana obowiązywać będzie wraz z wejściem w życie zmienionych przepisów i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/11,Przetargi-ponizej-progow-unijnych.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-06-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.