eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czosnów › Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Czosnów.Ogłoszenie z dnia 2023-02-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Czosnów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czosnów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gminna 6

1.5.2.) Miejscowość: Czosnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-152

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czosnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czosnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Czosnów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbd2f974-a7b5-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037914/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Czosnów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://czosnow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu „Platformy zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu
związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do
przekazywania ofert, oświadczeń oraz dokumentów, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. Adres
internetowy platformy: https://czosnow.ezamawiajacy.pl Zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://czosnow.ezamawiajacy.pl , poprzez założenia konta na stronie https://oneplace.marketplanet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu „Platformy zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie
umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie
elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń oraz dokumentów, zwane
dalej „Platformą” lub „Systemem”. Adres internetowy platformy na której będzie prowadzone
postępowanie: https://czosnow.ezamawiajacy.pl
2. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
3. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie tj.:
3.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
(zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
3.2 Komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, Wybrana przeglądarka
wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
3.4 Włączona obsługa JavaScript;
3.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
4. Zamawiający, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych na Platformę tj. plików o wielkości do 200 MB w txt, rtf, pdf, xps,
odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff,png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający zaleca składanie oferty wraz z załącznikami w formacie pdf.
5. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://czosnow.ezamawiajacy.pl , poprzez założenia konta na stronie https://oneplace.marketplanet.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za pomocą
poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@czosnow.pl (z wyjątkiem oferty z załącznikami).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie. (Dz. U. 2020 poz. 2452)
Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Zalogowanie się do Platformy jest możliwe poprzez założenie konta na stronie https://oneplace.marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Czosnów.
Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
Ul Borkowa w Cybulicach
340m długości i szer. 3,5m wykonanie jednej warstwy asfaltowej 4 cm ścieralnej oraz pobocze 0,50 cm obustronne, 60 m długości i szer. 3,5m wykonanie dwóch warstw asfaltowych 3 cm wiążącej i 4 cm ścieralnej oraz pobocze 0,50 cm obustronne
Droga do oczyszczalni w Czosnowie
160 m długości i szer.3 m wykonanie jednej warstwy asfaltowej 4 cm ścieralnej
Od Mostka w stronę miejscowości Wiersze ul Pańska - Trakt Partyzancki w miejscowości Adamówek -Janówek
550 m długości i szer. 6m wykonanie jednej warstwy asfaltowej 4 cm ścieralnej oraz pobocze 0,75 cm obustronne
Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego farba chlorokauczukową (P2b , P-23 i P11)
odtworzenie progu zwalniającego z kostki brukowej o wymiarach 1,5m X 5m
Truskawka ul Wolności
300m długości i szer. 6m wykonanie jednej warstwy asfaltowej 4 cm ścieralnej oraz pobocze 0,75 cm obustronne
Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego farba chlorokauczukową (P2b , P-23 i P11)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Roboty dodatkowe uwzględniają remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowe na terenie Gminy Czosnów w zakresie:
1000 m długości i szer. 6m wykonanie jednej warstwy asfaltowej 4 cm ścieralnej oraz pobocze 0,75 cm obustronne
Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego farba chlorokauczukową (P2b , P-23 i P11)

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości minimum 100 000 zł netto każda z nich.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, a kwalifikacja podmiotowa Wykonawców odbędzie się poprzez złożenie oświadczenia Załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, a kwalifikacja podmiotowa Wykonawców odbędzie się poprzez złożenie oświadczenia Załącznik nr 3 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wzór oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniuWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie (np.: spółka cywilna, konsorcjum) o
udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących, zdolności technicznej lub doświadczenia, mogą oni
polegać na zdolnościach tylko tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i rodzaj zmian określa Załącznik nr 1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://czosnow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.