eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Realizacja zadań inwestycyjnych pt.: "Modernizacja IV pietra budynku C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem...Ogłoszenie z dnia 2021-06-18


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00086967 z dnia 2021-06-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Realizacja zadań inwestycyjnych pt.: ”Modernizacja IV pietra budynku C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141983460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kondratowicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-242

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brodnowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Osoba prawna świadcząca usługi o chrakterze powszechnym

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja zadań inwestycyjnych pt.: ”Modernizacja IV pietra budynku C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61df2d6a-ce7a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00086967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015746/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo- ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją Sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia spec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://brodnowski.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://brodnowski.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 1) platformy: https://brodnowski.eb2b.com.pl, poczty elektronicznej: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl - z
zastrzeżeniem, iż oferta może zostać przekazana wyłącznie za pomocą powyższej platformy. Wymagania techniczne i organizacyjne określone w pkt.12.5.1 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MSB/TP/25/03/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zadań inwestycyjnych pt.: ”Modernizacja IV pietra budynku C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
i Rehabilitacji wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem I wyposażenia
i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim
w Warszawie Sp. z o.o. oraz „Modernizacja części V piętra budynku C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z budową Sali operacyjnej oraz zakupem I wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. w ramach zadania pod nazwą „Adaptacja IV pietra budynku C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.” oraz „Adaptacja V piętra budynku C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:Lp
Kryterium Waga [%]1 Cena (C) 50%2
Koncepcja podziału na etapy (KP) 40%
3 Technologia wykonania robót budowlanych (T) 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja podziału na etapy

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Technologia wykonania robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które mogą dotyczyć:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5.000.000,00 zł oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł;4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –
budowalnej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku, co najmniej kierownika budowy (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień),b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zamówienia w czynnych obiektach - budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej objętych klasą obiektu 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, w ramach których wykonano roboty związane z modernizacją pomieszczeń w zakresie: robót budowlanych z kompleksowym wykończeniem pomieszczeń oraz technologią medyczną, instalacji elektrycznych silnoprądowych, instalacji kontroli dostępu, instalacji przywoławczej, instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji okablowania strukturalnego, instalacji wodociągowej i
kanalizacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji gazów medycznych,o łącznej wartości co najmniej 12.000.000,00 zł brutto,oraz co najmniej jedną dokumentację powykonawczą w Modelu 3D BIM (w fazie Building Information Model) dla inwestycji budowlanej o wartości co najmniej 12.000.000,00 zł brutto, która została wykonana lub jest w trakcie
realizacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:1. Oświadczenie zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz dokumenty wskazane w pkt. 11.2-11.4 SWZ oraz:- dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:2. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, tj. co najmniej 5.000.000,00 zł oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą
niż 1.000.000,00 zł.3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.- dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:4. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SWZ.Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.5 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów,
Zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 11.3 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),f) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,g) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy.11.4 Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych/dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy: 1 Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) lub innym aktem prawnym właściwym dla kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę dotyczy pozycji oznaczonych symbolami nr: Gb3; KA; KCH1; Kp.2; Kp.3A; Kp.3B; Kp.3C; Kp.3.1; Kp.3.2; Ks1; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb3; Tb5; Tb7; Yz1 dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji oraz dotyczy pozycji oznaczonych symbolami nr: Gb1; Gb2; Gf1; KA; KCH2; KE1; KpA; KpA.1; KpD; KpE; Ks2; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb3; Tb4; Yz1 dla Zespołu
Oddziałów Okulistyki.2 Karty katalogowe wraz z opisami technicznymi w języku polskim. Zamawiający dopuszcza katalogi w języku angielskim wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim dotyczy pozycji oznaczonych symbolami nr: Gb3; KA; KCH1; Kp.2; Kp.3A; Kp.3B; Kp.3C; Kp.3.1; Kp.3.2; Ks1; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb1; Tb2; Tb3; Tb5; Tb7; Td1; Ve1; Ve3; Yx1; Yx2; Yz1 dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i
Rehabilitacji oraz dotyczy pozycji oznaczonych symbolami nr: Gb1; Gb2; Gf1; KA; KCH2; KE1; KpA; KpA.1; KpD; KpE; Ks2; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb1; Tb2; Tb3; Tb4; Td1; Ty1; V67; V68; Ve3; Yz1 dla Zespołu Oddziałów Okulistyki.3 Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski (załączyć dokumenty) dotyczy pozycji z załącznika nr 15 dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji, oznaczonych
symbolami: Gb3; KA; KCH1; Kp.2; Kp.3A; Kp.3B; Kp.3C; Kp.3.1; Kp.3.2; Ks1; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb3; Tb5; Tb7; Yz1 oraz pozycji z załącznika nr 15A dla Zespołu Oddziałów Okulistyki, oznaczonych symbolami: Gb1; Gb2; Gf1; KA; KCH2; KE1; KpA; KpA.1; KpD; KpE; Ks2; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb3; Tb4; Yz1 oraz elementów wyposażenia oznaczone symbolami nr Tb1; Tb2; Td1; Ve1; Ve3; Yx1; Yx2 dla Ortopedii oraz oznaczone symbolami nr Tb1; Tb2; Td1; Ty1; V67; V68; Ve3 dla Okulistyki zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.4 Dokumenty
dopuszczające do eksploatacji użytkowania, gwarancje i instrukcja obsługi w języku polskim. Dotyczy pozycji oznaczonych symbolami nr: Gb3; KA; KCH1; Kp.2; Kp.3A; Kp.3B; Kp.3C; Kp.3.1; Kp.3.2; Ks1; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb1; Tb2; Tb3; Tb5; Tb7; Td1; Ve1; Ve3; Yx1; Yx2; Yz1 dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji oraz dotyczy pozycji
oznaczonych symbolami nr: Gb1; Gb2; Gf1; KA; KCH2; KE1; KpA; KpA.1; KpD; KpE; Ks2; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb1; Tb2; Tb3; Tb4; Td1; Ty1; V67; V68; Ve3; Yz1 dla Zespołu Oddziałów Okulistyki.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1 Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) lub innym aktem prawnym właściwym dla kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę dotyczy pozycji oznaczonych symbolami nr: Gb3; KA; KCH1; Kp.2; Kp.3A; Kp.3B; Kp.3C; Kp.3.1; Kp.3.2; Ks1; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb3; Tb5; Tb7; Yz1 dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji oraz dotyczy pozycji oznaczonych symbolami nr: Gb1; Gb2; Gf1; KA; KCH2; KE1; KpA; KpA.1; KpD; KpE; Ks2; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb3; Tb4; Yz1 dla Zespołu Oddziałów Okulistyki.2 Karty katalogowe wraz z opisami technicznymi w języku polskim. Zamawiający dopuszcza katalogi w języku angielskim wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim dotyczy pozycji
oznaczonych symbolami nr: Gb3; KA; KCH1; Kp.2; Kp.3A; Kp.3B; Kp.3C; Kp.3.1; Kp.3.2; Ks1; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb1; Tb2; Tb3; Tb5; Tb7; Td1; Ve1; Ve3; Yx1; Yx2; Yz1 dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji oraz dotyczy pozycji oznaczonych symbolami nr: Gb1; Gb2; Gf1; KA; KCH2; KE1; KpA; KpA.1; KpD; KpE; Ks2; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb1; Tb2; Tb3; Tb4; Td1; Ty1; V67; V68; Ve3; Yz1 dla Zespołu Oddziałów Okulistyki.3 Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski (załączyć
dokumenty) dotyczy pozycji z załącznika nr 15 dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji, oznaczonych symbolami: Gb3; KA; KCH1; Kp.2; Kp.3A; Kp.3B; Kp.3C; Kp.3.1; Kp.3.2; Ks1; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb3; Tb5; Tb7; Yz1 oraz pozycji z załącznika nr 15A dla Zespołu Oddziałów Okulistyki, oznaczonych symbolami: Gb1; Gb2; Gf1; KA; KCH2;
KE1; KpA; KpA.1; KpD; KpE; Ks2; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb3; Tb4; Yz1 oraz elementów wyposażenia oznaczone symbolami nr Tb1; Tb2; Td1; Ve1; Ve3; Yx1; Yx2 dla Ortopedii oraz oznaczone symbolami nr Tb1; Tb2; Td1; Ty1; V67; V68; Ve3 dla Okulistyki zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.4 Dokumenty dopuszczające do eksploatacji użytkowania, gwarancje i instrukcja obsługi w języku polskim. Dotyczy pozycji oznaczonych symbolami nr:
Gb3; KA; KCH1; Kp.2; Kp.3A; Kp.3B; Kp.3C; Kp.3.1; Kp.3.2; Ks1; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb1; Tb2; Tb3; Tb5; Tb7; Td1; Ve1; Ve3; Yx1; Yx2; Yz1 dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji oraz dotyczy pozycji oznaczonych symbolami nr: Gb1; Gb2; Gf1; KA; KCH2; KE1; KpA; KpA.1; KpD; KpE; Ks2; Sa1; Sc1; Sf1; Sj1; Tb1; Tb2; Tb3; Tb4; Td1; Ty1; V67; V68; Ve3; Yz1 dla Zespołu Oddziałów Okulistyki.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w łącznej wysokości: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 2 Wadium według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach może być wniesione w następujących formach:1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach określonych w punkcie 29.5 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, wraz z oświadczeniem Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, złożenia oświadczeń lub dokumentów innych niż wymienione w pkt 11.1-11.9 SWZ:1.Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 2. Koncepcja podziału na etapy – oddziały wykonana w technologii 3D zgodna z zapisami wstępnego harmonogramu rzeczowo – finansowego, przesłana w plikach .rvt (Revit).3.
Kosztorys ofertowy w formacie .pdf, wydrukowany w zakresie wyborów wydruku: przedmiar, kosztorys (w opcjach ustawić: kosztorys szczegółowy), tabela elementów scalonych, zestawienia RMS, oraz .ath. 4 Dokument: „Technologia wykonania robót budowlanych”, zawierający również wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy .5 Dowód wpłaty wadium. Oryginał gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy w postaci elektronicznej.
2021-06-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.