eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › ZP/G/8/22 "Utrzymanie czystości w budynkach biurowo-lab., halach techn. i magazynach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2024 roku"Ogłoszenie z dnia 2022-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZP/G/8/22 „Utrzymanie czystości w budynkach biurowo-lab., halach techn. i magazynach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2024 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000027542

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Józefa Sowińskiego 5

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@imn.gliwice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.gliwice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00086916

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00081420/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego minimum II stopnia, wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawcy muszą wykazać, posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej aktualnej na dzień składania ofert., z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000.000,00PLN.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał(lub wykonuje) należycie co najmniej pięć zamówień, których przedmiotem były usługi sprzątania wykonywane przez okres nie krótszy niż 12 m-cy , każda o wartości min. 29 000,00 zł netto w przeliczeniu na jeden miesiąc(348 000,00 zł rocznie).

Po zmianie:
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawcy muszą wykazać, posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej aktualnej na dzień składania ofert., z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000.000,00PLN.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał(lub wykonuje) należycie co najmniej pięć zamówień, których przedmiotem były usługi sprzątania wykonywane przez okres nie krótszy niż 12 m-cy , każda o wartości min. 29 000,00 zł netto w przeliczeniu na jeden miesiąc(348 000,00 zł rocznie).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty te składa przynajmniej jeden z nich)
4) Kopia opłaconej polisy ubezpieczenia OC ,a w przypadku jej braku ,innego dokumentu potwierdzającego ,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości min. 1 000 000 PLN
5) Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”

Po zmianie:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty te składa przynajmniej jeden z nich)
4) Kopia opłaconej polisy ubezpieczenia OC ,a w przypadku jej braku ,innego dokumentu potwierdzającego ,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości min. 1 000 000 PLN

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-03-21 09:00

Po zmianie:
2022-03-22 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-03-21 09:05

Po zmianie:
2022-03-22 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-04-20

Po zmianie:
2022-04-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.