eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłaj › Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Kłaju, gmina KłajOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Kłaju, gmina Kłaj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KŁAJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 655

1.5.2.) Miejscowość: Kłaj

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-015

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugk@klaj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.klaj.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91c4712d-964a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Kłaju, gmina Kłaj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91c4712d-964a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00086410

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036320/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Kłaju, gmina Kłaj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049209

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: In.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1691626,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju wraz z budową instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej, rozbiórką istniejącego budynku usługowego i gospodarczego oraz utwardzeniem dojścia i dojazdu na działkach nr 2209/1 i 2210 w miejscowości Kłaj, gmina Kłaj. Zadanie obejmuje rozbudowę od strony wschodniej do istniejącego, dwukondygnacyjnego budynku w zabudowie wolnostojącej. Ponadto przebudowana zostanie istniejąca część w zakresie wejść pomieszczenia garażu do projektowanego obiektu oraz przejścia na poddaszu wraz z budową schodów oraz zamurowaniem istniejących otworów okiennych. Gmina posiada aktualną decyzję pozwolenia na budowę dla tej inwestycji. Celem zadania jest wzmocnienie potencjału ratowniczo-gaśniczego OSP w Kłaju.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa i przedmiary robót (załącznik nr 9 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Najniższa cena jaką zaoferowano w postępowaniu przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie mógł jej zwiększyć. W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2406700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2447700,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.