eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gaszowice › Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w CzernicyOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Czernicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaszowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258753

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rydułtowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Gaszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-293

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gaszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gaszowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Czernicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1654d7ef-a798-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00086395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00069426/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Czernicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.gaszowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.gaszowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
2. zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
3. system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPIZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wyłonienie przez Zamawiającego (Organizatora Instytucji Kultury) Wykonawcy (Zarządcy - którym może być osoba fizyczna lub prawna), któremu powierzone zostanie zarządzanie gminną instytu-cją kultury pod nazwą: Ośrodek Kultury w Czernicy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: koncepcja funkcjonowania OK

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań w ramach zarządzania instytucją kultury obejmujących:
1) przeprowadzenie co najmniej 3 imprez otwartych dla społeczności lokalnej,
2) realizacja co najmniej 6 projektów społeczno – kulturalnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych o łącznej wartości co najmniej 30.000,00zł (w tym co najmniej 3 ze źródeł prywatnych i 3 ze źródeł publicznych),
3) wydanie co najmniej 2 publikacji zawierających treści społeczno – kulturalne,
4) realizacja co najmniej 6 zadań w ramach partnerstw lokalnych,
5) udokumentowana praca z wolontariuszami
6) realizacja co najmniej 1 konkursu na dofinansowanie lokalnych inicjatyw
realizacja co najmniej 1
Impreza otwarta dla społeczności lokalnej – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie każde wydarzenie, imprezę, przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców, a służące integracji oraz podtrzymywaniu wspólnych tradycji kulturowych.

Projekt społeczno-kulturalny – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie plan realizacji określonego działania prowadzony według ścisłych kryteriów (chodzi o wyszczególnienie adresatów projektu, zdiagnozowanie problemu, wskazanie celów oraz rezultatów, opracowanie harmonogramu działań oraz montażu finansowego, wskazanie partnerów zaangażowanych w projekt, monitoring i ocena).

Publikacja zawierająca treści społeczno- kulturalne – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie raport zawierający wyniki prowadzonych badań lub opublikowany opis/zbiór istniejącego stanu.

Zadanie w ramach partnerstwa lokalnego – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie przedsięwzięcie prowadzone przy udziale przedstawicieli środowisk lokalnych lub grup działających w strukturach danej społeczności.

Udokumentowana praca z wolontariuszami – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie korzystanie z pracy wolontariuszy w rozumieniu art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie potwierdzony stosownymi porozumieniami.

Realizacja konkursu na dofinansowanie lokalnych inicjatyw – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie zorganizowanie konkursu, wsparcie merytoryczne i przekazanie środków finansowych dla oddolnych inicjatyw mieszkańców społeczności lokalnej.

b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - Osoba wyznaczona przez Wykonawcę jako reprezentant Zarządcy winna posiadać co najmniej roczne doświadczenie jako Dyrektor lub Zarządca Instytucji Kultury.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw lub usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę jako reprezentant Zarządcy winna posiadać co najmniej roczne doświadczenie jako Dyrektor lub Zarządca Instytucji Kultury.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz oferty”, który stanowi załącznik do SWZ oraz załączyć do niego wymagane
dokumenty i oświadczenia zgodnie z niniejszą SWZ.
2) Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3) Samooczyszczenie– w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art.109
ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu
4) Pełnomocnictwo
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
7) Koncepcja funkcjonowania Ośrodka Kultury.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-zp.gaszowice.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.